Gå til indhold

Nyhedsbrev for december 2017

Se nyhedsbrevet fra Tilsynet for december 2017.

Udtalelserne er delt op i emnerne

  • kommunalret
  • forvaltningsret
  • sektorlovgivning.

Kommunalret

Konstituering og ændring af styrelsesvedtægt

En kommune må ikke ændre i strukturen for udvalgene på det konstituerende møde. Det skriver Ankestyrelsen i et svar til en kommune. 

Udvalgsstrukturen er fastlagt i styrelsesvedtægten. Derfor kræver ændringer  iagttagelse af procedurekravet i kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.

Kommunalbestyrelsen er derfor henvist til at konstituere sig i de udvalg, der fremgår af den styrelsesvedtægt, som gælder på tidspunktet for det konstituerende møde.

Læs hele udtalelsen

Deltagelse i Brugerklubben SBSYS

Kommuner eller regioner må ikke deltage i en brugerklub, hvis klubben udsteder licenser til andre end medlemmerne.

Kommuner og regioner kan deltage i en brugerklub, der administrerer, udvikler og vedligeholder et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem for deltagerne. Men det er ikke en lovlig kommunal eller regional opgave at udstede licenser til systemet til andre end brugerklubbens medlemmer.

Læs hele udtalelsen

Gebyr for bådpladser

Køge Kommune kan kræve et omkostningsbestemt gebyr for bådpladser i Køge Marina. Marinaen er en lystbådehavn, som kommunen ejer.

Kommunalbestyrelsen har vide rammer for at fastlægge lystbådehavnens aktiviteter og havneområdets udstrækning. Ankestyrelsen har ikke fundet tilstrækkeligt grund  til at antage, at kommunen i sagen har handlet uden for sine skønsmæssige beføjelser.

Læs hele udtalelsen 

Mageskifte er lovlig støtte til forening

Odense Kommune kan lovligt støtte en forening i form af et mageskifte mellem kommunens og foreningens ejendomme. Et mageskifte er, når to parter bytter fast ejendom.

Kommunen har oplyst, at foreningen blandt andet har til formål at fremme idræt. Kommunen har også oplyst, at kommunens støtte ikke kommer private til gode.

Læs hele udtalelsen 

Lovligt at støtte motorsportsprojekt

Odense Kommune kan lovligt støtte et motorsportsprojekt med penge fra en pulje til projekter i lokalområder.

Ankestyrelsen har lagt vægt på kommunens oplysninger om, at støtten ikke kommer private til gode. Vi har også lagt vægt på kommunens oplysninger om, at projektet opfyldte kriterierne for at få støtte fra puljen.

Læs hele udtalelsen 

Garantiprovision ikke opkrævet med tilbagevirkende kraft

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag om Mariagerfjord Kommunes beslutning om at opkræve provision for garantier for ti varmeværker.

Men vi har bemærket, at kommunen ikke opkræver garantiprovision med tilbagevirkende kraft. Det har kommunen besluttet, selvom kommunen har vurderet, at der var tale om statsstøtte i strid med reglerne. Vi har derfor sendt sagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så styrelsen kan vurdere, om sagen giver anledning til foranstaltninger efter konkurrencelovens § 11 a. 

Læs hele udtalelsen 

Ulovligt at stille garanti uden at kræve provision

Ærø Kommune har handlet i strid med det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip ved at stille garantier for forsyningsselskaber uden at kræve provision. Ærø Kommune har desuden handlet i strid med gennemførelsesforbuddet i TEUF artikel 108, stk. 3, 3. pkt., ved at stille garantier for fjernvarmeselskaber uden at kræve garantiprovision. 

Læs hele udtalelsen 

Konstatering af markedspris ved køb af fast ejendom

Flertallet i byrådet i Faxe Kommune besluttede i 2016 at købe to ejendomme til nedrivning.

Oplysningerne i sagen giver ikke grundlag for at fastslå, at kommunen har overholdt forpligtelsen til at konstatere markedsprisen på ejendommene. 

Ankestyrelsen har dog besluttet ikke at gøre mere, da oplysningerne ikke tyder på, at kommunen har betalt mere end markedsprisen for ejendommene. 

Læs hele udtalelsen 

Ændring af mødeplaner for de stående udvalg

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog på et møde en revideret mødeplan for de stående udvalg. Ankestyrelsen har udtalt, at det efter kommunestyrelsesloven er udvalgene selv, der vedtager mødeplaner. 

Efterfølgende behandlede og vedtog de stående udvalg imidlertid mødeplaner for resten af året og det efterfølgende år.

Ankestyrelsen gør derfor ikke mere i sagen.

Læs hele udtalelsen 

Oplysningsgrundlag ved beslutning om vederlag

Byrådet i Randers Kommune har i perioden 2007-2015 hvert år besluttet at give et vederlag til 2. viceborgmester for at tage sig af borgmesterens opgaver i ferien.

Randers Kommune har ikke sandsynliggjort, at de relevante oplysninger indgik ved beslutningerne. Ankestyrelsen har bedt byrådet om at oplyse, hvordan man vil sikre, at de relevante oplysninger bliver vurderet ved fremtidige beslutninger om at give vederlag.

Læs hele udtalelsen 

Godkendelse af vederlag tilbagekaldt

Der er ikke grundlag for at godkende et fast vederlag til bestyrelsesformanden og de menige medlemmer i det kommunale fællesskab Hans Christian Andersen Airport S.M.B.A. 

Ankestyrelsen har derfor tilbagekaldt den tidligere tilsynsmyndigheds godkendelse af en vedtægtsændring om vederlag. 

Læs hele udtalelsen 

Faste vederlag til formand og næstformand ikke godkendt

Ankestyrelsen har godkendt en ændring i vedtægterne for et kommunalt fællesskab. Ankestyrelsen har ikke godkendt faste vederlag til bestyrelsesformanden og næstformanden. 

Læs hele udtalelsen 

Faste vederlag til menige medlemmer ikke godkendt

Ankestyrelsen har ikke godkendt faste vederlag for hvert  møde til de menige medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet for et kommunalt fællesskab.

Læs hele udtalelsen

Faste vederlag til formand og næstformænd godkendt

Ankestyrelsen har godkendt faste vederlag til formanden og næstformændene for bestyrelsen i et kommunalt fællesskab.

Læs hele udtalelsen 

Faste vederlag til formænd og næstformænd, men ikke menige medlemmer

Ankestyrelsen har godkendt faste vederlag til formændene og næstformændene for bestyrelsen i et kommunalt fællesskab. Ankestyrelsen har ikke godkendt faste vederlag til de menige medlemmer. 

Læs hele udtalelsen 

Forvaltningsret

Kommune skulle have partshørt en plejefamilie

En kommune skulle have partshørt en plejefamilie, inden kommunen opsagde kontrakten med familien. Ankestyrelsen lagde til grund, at opsigelsen var begrundet i plejefamiliens forhold.

Læs hele udtalelsen 

Beslutning om skolegang er en afgørelse

Ankestyrelsen har vurderet, at Middelfart Kommune afgjorde en sag i forvaltningslovens forstand, da den gav et barn lov til at følge undervisningen i en af kommunens folkeskoler uden at være indskrevet. 

Det var derfor i strid med forvaltningsloven ikke at partshøre barnets mor inden afgørelsen om barnets skolegang. 

Læs hele udtalelsen

Afslag på aktindsigt i forretningsforhold

Billund Kommune kunne ikke undtage oplysninger fra aktindsigt med den anvendte begrundelse. Kommunen havde undtaget oplysninger fra aktindsigt med henvisning til, at der var tale om oplysninger om delpriser. Men efter Ankestyrelsens opfattelse var der også undtaget oplysninger, som ikke var delpriser.

Ankestyrelsen har derfor bedt kommunen om at genoptage sagen og komme med en ny afgørelse om aktindsigt. Kommunen skal i den forbindelse overveje, om der skal partshøres over en udtalelse fra firmaet, som oplysningerne handler om.

Læs hele udtalelsen 

Afslag på aktindsigt på grund af ressourceforbrug

Region Nordjylland kunne ikke afslå aktindsigt med henvisning til, at det ville tage 15 timer at behandle anmodningen. 

Ankestyrelsen har derfor bedt regionen om at genoptage sagen og afgøre den på ny.

Læs hele udtalelsen

Afslag på aktindsigt i løntillæg

Region Syddanmark havde afslået at give oplysninger om beregningerne bag 11 chefers løn. Ankestyrelsen vurderede, at regionen ikke kunne bruge den anførte begrundelse til at afslå aktindsigt i oplysninger om løntillæg, der indgik i beregningen af lønnen.

Ankestyrelsen har derfor bedt regionen om at afgøre sagen på ny.

Læs hele udtalelsen 

Afslag på aktindsigt i aftaler om leverancer til fællesantenne

Ishøj Kommune kunne ikke afslå aktindsigt i aftaler om leverancer til Ishøj Fællesantenne med henvisning til beskyttelse af det offentliges økonomiske interesser. Kommunen havde ikke konkretiseret en risiko for tab ved udleveringen af dokumenterne. 

Kommunen havde heller ikke foretaget en afvejning af de modstående interesser. Det skal ske i  vurderingen af, om der skal gives aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed. 

Ankestyrelsen har bedt kommunen om at genoptage sagen og afgøre den på ny.

Læs hele udtalelsen 

Sektorlovgivning

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp til borgere på småøer

Lolland Kommunes serviceniveau for personlig og praktisk hjælp til borgere på småøer er ikke er i overensstemmelse med serviceloven og den generelle lighedsgrundsætning.

Borgerne på kommunens småøer kan kun få udført personlig og praktisk hjælp i tidsrummet mellem klokken 9 og 13. Men det fremgår af serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at personlig og praktisk hjælp kan varetages døgnet rundt.

Læs hele udtalelsen 

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Fredensborg Kommune har handlet i strid med reglerne om alkoholbehandling ved ikke at tilbyde døgnbehandling. Det gjorde kommunen i kvalitetsstandarderne for 2015 og 2016. I kommunens kvalitetsstandard for 2017 er det nu fastsat, at døgnbehandling kan tilbydes. 

Læs hele udtalelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring