Gå til indhold

Nyhedsbrev for oktober 2017

Nyhedsbrevet for oktober indeholder også udtalelser fra andre måneder.

Lovligt at give tilskud til børn og unges udlandsrejse

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at det inden for rammerne af folkeoplysningsloven var lovligt, at Aarhus Kommune gav tilskud til børn og unges udlandsrejse.

Læs udtalelsen her

Kommuners salg af affald og genbrugsgenstande

Ankestyrelsen har udtalt, at kommuner ikke må sælge elektronikaffald. Kommuner kan lovligt sælge andre former for affald, som kan genbruges, til private og erhvervsdrivende. Salget skal ske til markedspris.

Det er også Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner må tage imod genbrugsgenstande, når det sker som en naturlig afrunding af kommunens opgaver på affaldsområdet.

Det gælder også elektronik. Der gælder særlige regler for håndtering af elektronisk affald. Derfor skal det håndteres anderledes end andet affald.

Kommunerne må i hånderingen af genbrug og afrundingen af opgaverne med affald ikke gå længere, end formålet tilsiger.

Ankestyrelsen udtaler også, at kommuner kan sælge genstandene til private og erhvervsdrivende med henblik på, at genstandene genbruges. Salget skal ske til markedspris.

Vi kan ud fra oplysningerne ikke vurdere, om nogle kommuner har organiseret salget af genbrugsgenstande sådan, at de skal overveje at bortforpagte opgaven eller på anden måde kan reducere deres andel i opgaven.

Læs udtalelsen her

Kommuner må ikke kræve betaling for ture i botilbuds busser

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner og regioner ikke lovligt kan opkræve særskilt betaling af beboere i botilbud for private ture i botilbuddets busser.

Det vurderer styrelsen ud fra et svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Folketingets Transportudvalg.

Læs udtalelsen her

Kommune handlede ikke i strid med reglerne i sag om tabt arbejdsfortjeneste

Københavns Kommune har ikke handlet i strid med reglerne i en afgørelse om kravet til dokumentation ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Det udtaler Ankestyrelsen. Udtalelsen gælder de regler, styrelsen fører tilsyn med.

Ankestyrelsen finder, at kommunalbestyrelsesmedlemmet var vejledt nok om sin retsstilling ved valget af ordningen om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Der er ikke grundlag for at antage, at der er sket usaglig forskelsbehandling med hensyn til dokumentationskravet.

Styrelsen finder også, at:

  • kommunens retningslinjer ikke udelukker lovlige kriterier fra at komme i betragtning
  • kommunen har oplyst sagen i overensstemmelse med kommunens retningslinjer
  • kommunens afgørelse må antages at være truffet ud fra et konkret skøn.

Ankestyrelsen har ikke kompetence til at tage stilling til, om kommunalbestyrelsesmedlemmet har pligt til at tilbagebetale det udbetalte beløb.

Læs udtalelsen her

I strid med loven at sælge ejendom uden at undersøge markedspris

Herning Kommune har handlet i strid med reglerne ved salget af en ejendom.  Det udtaler Ankestyrelsen. Kommunen har handlet i strid med reglerne ved at sælge ejendommen til en køber, der har afgivet købstilbud efter udløb af fristen for tilbud og fristen for salg.

Ankestyrelsen finder, at kommunen har foretaget en ikke uvæsentlig ændring i udbudsvilkårene, og at kommunen ikke har overholdt sin forpligtelse til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at finde markedsprisen.

Ankestyrelsen har bedt byrådet i Herning Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver anledning til. Ankestyrelsen har også bedt byrådet om at redegøre for kommunens vurdering af markedsprisen for ejendommen, da den blev solgt.

Læs udtalelsen her

Udgifter ved samarbejde med venskabskommune

Det er inden for lovens rammer, at Nordfyns Kommune betaler for kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg hos kommunens nordiske venskabsbyer. Det udtaler Ankestyrelsen

Nordfyns Kommune kan derimod ikke lovligt betale for ægtefællers/ledsageres deltagelse i rejserne.

Det er ikke nok, at kommunen generelt henviser til, at medrejsende ægtefæller og ledsagere blandt andet medvirker under besøget og deltager i repræsentative formål.  Det er heller ikke nok, når kommunen henviser til, at ægtefæller og ledsagere spiller en stor rolle i forbindelse med besøg i Nordfyns Kommune.

Læs udtalelsen her

Aktindsigt og dataudtræk

En borger har anmodet om aktindsigt i oplysninger om årsagerne til udbetalte engangsvederlag til Varde Kommunes direktion i 2016. Borgeren har bedt om dataudtræk af oplysninger om udbetalte engangsvederlag til alle medarbejdere i kommunen i 2016.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Varde Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at undtage oplysningerne om årsagerne til udbetalte engangsvederlag til direktionen i 2016.

Varde Kommune har afslået at give borgeren dataudtræk af udbetalte engangsvederlag til alle medarbejdere i kommunen i 2016. Ankestyrelsen forstår afslaget sådan, at kommunen henviser til validering som grund til ikke at udlevere oplysningerne. Det er i strid med offentlighedslovens bestemmelser om dataudtræk. Ankestyrelsen har derfor anmodet Varde Kommune om at genoptage anmodningen.

Vi har ikke taget stilling til, om Varde Kommune med en mere udførlig begrundelse vil kunne give afslag på dataudtræk af lønsystemet med henvisning til, at det ikke kan ske ved få og enkle kommandoer.

Læs udtalelsen her

Leje skal tilpasses brugsværdi

Hillerød Kommune har handlet i strid med reglerne ved ikke at tage højde for, at lejen i Engparken 1 skal tilpasses under hensyntagen til boligernes indbyrdes brugsværdi. Det slår Ankestyrelsen fast i en udtalelse med henvisning til almenboliglovgivningen.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at boligernes indbyrdes brugsværdi i Engparken 1 – der før sammenlægningen var forskellig – også efter sammenlægningen skal være forskellig.

Ankestyrelsen har bedt byrådet i Hillerød Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad vores udtalelse giver byrådet anledning til at gøre.

Læs udtalelsen her

En kommunes annonce i en avis

Ankestyrelsen finder, at Gentofte Kommune har handlet ulovligt ved at indrykke en annonce om kommunens opkrævning af ejendomsskatter. Annoncen blev bragt i den lokale avis ”Villabyerne” den 6. januar 2015. Ankestyrelsen vurderer ud fra en samlet betragtning, at kommunen i annoncen gav udtryk for en mening om et landspolitisk anliggende, som kommuner ikke lovligt kan beskæftige sig med.

Læs udtalelsen her

Ankestyrelsen beder om flere oplysninger om støtte til fond

Ankestyrelsen kan ikke ud fra de foreliggende oplysninger slå fast, om Gl. Holtegaard – Breda Fonden – ud over kulturelle formål – også har aktiviteter, som Rudersdal Kommune ikke kan støtte. Hvis Gl. Holtegaard – Breda Fonden har aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte, skal Ankestyrelsen bede Rudersdal Kommune om nærmere oplysninger herom.

Ankestyrelsen har ikke grund til at antage, at de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er udpeget til bestyrelsen i Gl. Holtegaard – Breda Fonden var inhabile ved behandling af sager om fonden på udvalgsmøder i kommunen.

Læs udtalelsen her

Kommune kan ikke tilbyde snerydning og saltning mod betaling

Ankestyrelsen har udtalt, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke kan tilbyde grundejerne vinterbekæmpelse af kørebaner og renholdelse af rendestene på private fællesveje mod betaling. Der er ikke hjemmel til sådan en service i loven om private veje.

Det er også Ankestyrelsens opfattelse, at serviceaftalen på det foreliggende grundlag ikke er lovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Læs udtalelsen her

I strid med loven at kræve betaling for taleundervisning

Det er i strid med reglerne, at Ringsted Kommune kræver betaling for taleundervisning for børn, der ikke er begyndt i skole. Det vurderer Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har bedt byrådet i Ringsted Kommune om inden to måneder at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver byrådet anledning til at gøre.

Læs udtalelsen her

I strid med loven at udvalg afgjorde sag

Ankestyrelsen har udtalt, at det ikke er i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 23, at et udvalg har afgjort en sag, der var indbragt til afgørelse i byrådet i Esbjerg Kommune.

Læs udtalelsen her

Retningslinjer for byrådets telefoner og bredbånd

Ankestyrelsen har udtalt sig om Odense Kommunes retningslinjer 

Ankestyrelsen har udtalt sig om Odense Kommunes retningslinjer for telefoner og mobilt bredbånd, som kommunen stiller til rådighed for medlemmer af byrådet til varetagelse af det kommunale hverv.

Ankestyrelsen er enig med kommunen i, at:

  • brug af blandt andet telefon kan have den fornødne sammenhæng med det kommunale hverv – også under et kommunalbestyrelsesmedlems ophold i udlandet – og at kommunen kan stille blandt andet en telefon til rådighed til det formål.
  • telefonen kan bruges i privat sammenhæng, hvis kommunen ikke har merudgifter til det.

 

I udtalelsen har vi lagt til grund, at Odense Kommune har merudgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmernes private brug af blandt andet telefon i udlandet.

Ankestyrelsen er ikke enig med Odense Kommune i, at kommunen lovligt kan afholde merudgifter, som skyldes kommunalbestyrelsesmedlemmers private anvendelse af en telefon mv., som kommunen stiller til rådighed til brug for varetagelsen af hvervet.

Læs udtalelsen her 

Om betaling af advokater i injuriesager

Københavns Kommune har ikke den fornødne kommunale interesse i injuriesager mod et medlem og et tidligere medlem af borgerrepræsentationen og kan derfor ikke lovligt betale for advokatbistand til sagerne.

Det skriver Ankestyrelsen i en udtalelse.

De to medlemmer havde udtalt sig til medier om sager, kommunen havde behandlet. Ankestyrelsen fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at udtalelserne var et led i varetagelsen af funktioner, som medlemmerne havde i henhold til kommunestyrelsesloven.

Læs udtalelsen her

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring