Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, september 2023

Læs om praksis ved botilbuds opsigelse af aftaler om placering af borgere, ny principmeddelelse om forelæggelse af psykisk sygdom for Erhvervssygdomsudvalget, ny principmeddelelse om ligedeling af orlov og undersøgelser af brug af pålæg, anbringelsessteds udfordringer ved manglende adgang til barnets it-platforme og kommunernes udfordringer med centrale sagsbehandlingsregler på socialområdet.

Principmeddelelse angiver, hvad kommunen skal gøre, hvis botilbud opsiger aftaler om placering af borgere

Ankestyrelsen offentliggjorde den 17. december 2022 principmeddelelse 47-22 om botilbuds opsigelse af konkrete aftaler med kommuner om placering af borgere. Ankestyrelsen har fået henvendelser om, hvordan principmeddelelsen skal forstås. Denne artikel beskriver Ankestyrelsens praksis, herunder at et botilbud kan opsige en aftale om placering af en borger på et botilbud, og at kommunen i disse situationer vil være forpligtet til at sikre, at borgeren fortsat får den hjælp, borgeren har behov for. 

Læs artiklen

Ny principmeddelelse fastslår, hvornår arbejdsskademyndighederne skal forelægge sager om psykisk sygdom for Erhvervssygdomsudvalget

En ny principmeddelelse fastslår, at arbejdsskademyndighederne skal være mere lempelige i deres vurdering af arbejdets særlige art og årsagssammenhængen, når de skal vurdere, om der bør ske forelæggelse af sager om psykisk sygdom for Erhvervssygdomsudvalget end ved spørgsmålet om anerkendelse. I artiklen beskriver vi, hvornår sager om psykisk sygdom skal for Erhvervssygdomsudvalget.

Læs artiklen

Hvad betyder det, at barslen nu skal deles lige imellem forældrene, og at noget af orloven kan være øremærket? 

I denne artikel beskrives praksis i forhold til ændringerne af barselsloven i forbindelse med indførelsen af ligedeling af orlov mellem forældrene og betydningen af EU-direktivet om ni ugers øremærket orlov til lønmodtagere. Det er blandt andet beskrevet i Ankestyrelsens nye principmeddelelse 7-23. 

Læs artiklen

Ny undersøgelse: Kommunerne er tilbageholdende med at bruge forældrepålæg og børne- og ungepålæg

Kommunerne skal gøre brug af servicelovens bestemmelser om forældrepålæg og børne- og ungepålæg, når de vurderer, at der er risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og et frivilligt samarbejde ikke er muligt. Selv om lovgivningen kræver, at kommunerne bruger bestemmelserne, sker det sjældent. En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen belyser en række årsager til, at kommunerne er tilbageholdende med at bruge bestemmelserne. Undersøgelsen viser også, at kommunerne i flere sager udsteder pålæg til borgere, der er uden for personkredsen på grund af individuelle vanskeligheder som fx psykisk sygdom.

Læs artiklen

Ny undersøgelse: Hverdagen kan blive udfordret, når anbringelsesstedet ikke har adgang til barnets it-platforme

Når et barn er anbragt uden for hjemmet, har anbringelsesstedet ikke adgang til barnets it-platforme, selvom barnets hverdag foregår hos anbringelsesstedet. Det kan skabe praktiske udfordringer, når barnet for eksempel skal til lægen eller på ferie. Det viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. 

Læs artiklen

Ny undersøgelse: Stort sammenfald i, hvilke udfordringer kommunerne har med centrale sagsbehandlingsregler på tværs af socialområdet

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen har undersøgt, hvilke udfordringer og erfaringer kommunerne har med at overholde de centrale krav til sagsbehandlingen, der skal sikre borgerens retssikkerhed. Undersøgelsen viser, at det ofte er de samme ting, der udfordrer kommunerne i deres arbejde med de centrale sagsbehandlingsregler på tværs af socialområdet. Det gælder for eksempel udfordringer med at sikre en helhedsorienteret vejledning af borgeren, at sikre en tydelig kommunikation om formålet med partshøringen og at formidle klare begrundelser for kommunens afgørelse.

Læs artiklen

Sidst opdateret 15.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring