Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, december 2017

Læs om ny varslingsordning, 20-i-1, viden om plejefamilier, hjælp med behandlingsreskaber og hjælpemidler, ferie under sygemelding, ny forskning i adoption, formelle fejl, udgifter til behandling og refusion samt læring og dialog om adoption

Ny varslingsordning på servicelovens område

Folketinget har vedtaget en ny bestemmelse i serviceloven, som betyder, at borgeren i visse situationer skal varsles 14 uger før, kommunen stopper en hjælp, som borgeren hidtil har fået. Varslingsordningen gælder fra den 1. januar 2018.

Læs hele "Ny varslingsordning på servicelovens område"

20 principafgørelser samlet i 1

Ankestyrelsen er begyndt at arbejde med nogle af vores principafgørelser på en ny måde. Det gælder særligt på det specialiserede socialområde, hvor en ny principafgørelse om muligheden for dækning af merudgifter til bil er den første af sin art.

Læs hele "20 principafgørelser samlet i 1"

Mere viden om plejefamilier

Ankestyrelsen har undersøgt plejefamiliers baggrund og vilkår. Det skal hjælpe Børne- og Socialministeriet med at udvikle plejefamilieområdet.

Læs hele "Mere viden om plejefamilier"

Hjælpemidler og behandlingsredskaber – hjælp til kommunerne

Er det et hjælpemiddel i servicelovens forstand, eller er det et behandlingsredskab, som borgeren kan få bevilget efter sundhedslovgivningen? Ankestyrelsen har mange sager om hjælpemidler, hvor afgrænsningen til sundhedssektoren volder problemer. Med en ny beskrivelse af praksis vejleder vi kommunerne om lovgivning og praksis på området. 

Læs hele "Hjælpemidler og behandlingsredskaber – hjælp til kommunerne"

Ferie under sygemelding – kan man det?

Ankestyrelsen får ofte spørgsmål om borgeres mulighed for at holde ferie, mens de er sygemeldte. Her gennemgår vi praksis og fortæller om fravigelserne fra udgangspunktet om, at en sygemeldt borger ikke har ret til at holde ferie.

Læs hele "Ferie under sygemelding – kan man det?"

Ny forskning i adoption og adoptionens betydning

En del af Ankestyrelsens arbejde med adoption er at rådgive voksne adopterede og familier, der adopterer. Til det arbejde har vi brug for viden, og den får vi blandt andet fra forskning på området. Her præsenterer vi to nye forskningsprojekter, som vi har været tovholder for.

Læs hele "Ny forskning i adoption og adoptionens betydning"

Systematisk registrering af formelle fejl

Ankestyrelsen registrerer nu systematisk formelle fejl i førsteinstansernes afgørelser. Registreringerne tager temperaturen på sagsbehandlingen og skal bruges i arbejdet med at få de formelle regler ind på rygraden i blandt andet kommunerne. 

Læs hele "Systematisk registrering af formelle fejl"

Hjælp til behandlingsudgifter, der bliver refunderet

Kommunen kan give hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 82 til en behandlingsudgift, der senere bliver refunderet, for eksempel af Sygeforsikringen Danmark. Borgeren skal dog senere betale det refunderede beløb tilbage til kommunen.

Læs hele "Hjælp til behandlingsudgifter, der bliver refunderet"

Læring og dialog med kommunerne om adoption

Det er ikke så tit, at den enkelte kommune har en sag om adoption. Derfor har Ankestyrelsen fået til opgave via gratis læringsteambesøg at udbrede kendskabet til adoption som et alternativ til langvarig anbringelse. 

Læs hele "Læring og dialog med kommunerne om adoption"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring