Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015

Læs om uafklaret arbejdsevne, magtanvendelse, mentorstøtte, juridisk hotline, kompensationsprincippet, psykiske skader, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og gensidig forsørgelsespligt.

Er man uarbejdsdygtig, når arbejdsevnen er uafklaret?

Kommunen kan ikke standse sygedagpengeudbetalingen alene med den begrundelse, at den sygemeldte vil kunne arbejde på deltid, når den sygemeldtes arbejdsevne ikke er afklaret.  

Læs hele artiklen "Er man uarbejdsdygtig, når arbejdsevnen er uafklaret?"

Magtanvendelse ved flytning til midlertidigt botilbud

Når en borger ikke er i stand til at give et informeret samtykke, skal en flytning behandles efter servicelovens regler om magtanvendelse. Det gælder også, hvis borgeren flyttes til et midlertidigt botilbud. 

Læs hele artiklen "Magtanvendelse ved flytning til midlertidigt botilbud"

Kontanthjælpsreformen har indført tilbud om mentorstøtte

Kommunen skal tilbyde en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager et ret og pligt-tilbud. Hvis personen på grund af personlige forhold ikke kan deltage i det første tilbud, skal vedkommende have en mentor.

Læs hele artiklen "Kontanthjælpsreformen har indført tilbud om mentorstøtte"

Juridisk hotline – nu endnu mere brugbar

Siden maj 2015 har sagsbehandlere i kommunerne kunne bruge en ny version af juridisk hotline. Den giver meget bedre søgemuligheder og viser langt flere svar online.

Læs hele artiklen "Juridisk hotline - nu endnu mere brugbar"

Kompensationsprincippet skal inddrages i vurderingen af hjælp til borgere efter serviceloven

Kommunerne kan fastsætte lokale serviceniveauer inden for rammerne af serviceloven og anden lovgivning i øvrigt. Er der fastlagt et lokalt serviceniveau for et ydelsesområde i serviceloven, skal kommunen altid ved tildeling af hjælp til en borger foretage en konkret og individuel vurdering af, om serviceniveauet i tilstrækkelig grad kompenserer borgeren for sin funktionsnedsættelse. 

Læs hele artiklen "Kompensationsprincippet skal inddrages i vurderingen af hjælp til borgere efter serviceloven"

Hvornår kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke?

En psykisk skade kan anerkendes som en ulykke, hvis der i forbindelse med arbejdet sker en personskade som følge af en hændelse eller påvirkning. Påvirkningen kan vare i op til fem dage. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og påvirkningen/hændelsen. Hændelsen eller påvirkningen skal være egnet til at forårsage den påviste psykiske skade

Læs hele artiklen "Hvornår kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke?"

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste regnes som indtægt

En erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp ikke en formue, men en indtægt.

Læs hele artiklen "Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste regnes som indtægt"

Gensidig forsørgelsespligt – afgørelsen skal meddeles begge parter

Når kommunen skal undersøge, om to borgere er samlevende, er det meningen, at den skal følge en bestemt rækkefølge i sagsoplysningen. Det beror på en konkret vurdering, om manglende partshøring medfører ugyldighed. Desuden skal kommunen meddele afgørelsen individuelt til begge parter. Det fremgår af to nye principafgørelser fra Ankestyrelsen.

Læs hele artiklen "Gensidig forsørgelsespligt – afgørelsen skal meddeles begge parter"Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring