Gå til indhold

Ankestyrelsen anker ikke landsretsdom om anerkendelse af en veterans PTSD-lidelse som erhvervssygdom

I en sag om en veterans PTSD-lidelse fandt Vestre Landsret det godtgjort, at lidelsen i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art i forbindelse med veteranens udsendelse til Bosnien, og dermed anså landsretten sygdommen som en erhvervssygdom. Ankestyrelsen anker ikke dommen.

Vestre Landsret har ved dom af 26. juni 2020 i en sag om anerkendelse af PTSD som en arbejdsskade fundet det godtgjort, at en veterans PTSD-lidelse i overvejende grad var forårsaget af arbejdets særlige art i forbindelse med veteranens udsendelse til Bosnien i efteråret 1997. Sygdommen blev dermed anset som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, nr. 2, 2. led.

I sagen udtalte Retslægerådet blandt andet, at det var sandsynligt (med mere end 50 %), at veteranen led af PTSD (Posttraumatisk stresslidelse) på baggrund af militær belastning fra udsendelsen.

Landsretten fandt, at der med Retslægerådets udtalelser var beskrevet den fornødne årsagssammenhæng mellem udsendelsen og PTSD-lidelsen. Landsretten anførte, at forskellen i Retslægerådets og Ankestyrelsens vurdering af årsagssammenhængen hovedsageligt angår spørgsmål af lægefaglig karakter, og derfor lægger landsretten Retslægerådets vurdering til grund.

Ankestyrelsen tager dommen, der således hviler på Retslægerådets lægefaglige vurdering af omstændighederne i den konkrete sag, til efterretning.

Ankestyrelsen vil nu overveje konsekvenserne af dommen. Ankestyrelsen vil i den forbindelse søge at få afdækket, hvad Retslægerådets lægefaglige vurdering i den konkrete sag kan give anledning til, herunder i forhold til forelæggelse af sager for Erhvervssygdomsudvalget. 

Læs mere om anerkendelse af erhvervssygdomme

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring