Gå til indhold

Påbud om straks at forebygge risiko for el - ulykker

Arbejdsmiljøklagenævnet behandlede en klage over påbud om straks at forebygge risiko for el – ulykker og fastholdt påbud om at en virksomhed straks skulle træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidførende fra elektrisk stød på 60 kV.

I forbindelse med en undersøgelse af en arbejdsulykke, hvor en ansat fik elektrisk stød gennem armen i forbindelse med undersøgelse af en 15 kV afbryder, konstaterede Arbejdstilsynet, at der ved afbryderen var en åbning mellem trådgitteret og rammen målt til 75 mm. Den ansatte fik under udførelsen af arbejdet med service og test af udstyret elektrisk stød fra spændingsførende højspændingsdele 400 mm bagved åbningen.

Den ansatte havde oplyst, at han rakte armen ind mellem gitteret og rammen for at lyse på et skueglas.

Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om, at den ansattes arbejdsgiver straks skulle  træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidførende fra elektrisk stød.

Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på området og at Sikkerhedsstyrelsen havde været på tilsyn på transformatorstationen og gennemgået hændelsen, uden at der blev fundet eller påtalt mangler ved indretningen.

I den forbindelse anførte virksomheden, at transformatorstationens afskærmninger for de elektriske dele opfylder gældende regler i stærkstrømsbekendtgørelsen, og at afskærmninger og skiltning var korrekt opsat.

Regler

Det fremgår af § 2 i arbejdsmiljøloven, at loven omfatter arbejde for en arbejdsgiver.

Det fremgår af § 38 i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 77, stk. 1, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Det fremgår af § 81 i samme lov, at klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Det fremgår af § 13, nr. 1, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at ved udførelsen af arbejdet skal det sikres, at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at nævnet kan behandle klagen og fastholdt herefter Arbejdstilsynets afgørelse, således at virksomheden straks skulle træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidførende fra elektrisk stød på 60 kV

Nævnet lagde vægt på, at arbejdet på 60 kV transformatorstationen er omfattet af arbejdsmiljølovens regler, idet Arbejdstilsynets afgørelse er truffet i medfør af arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, som hører under Beskæftigelsesministeriets område, hvor Arbejdsmiljøklagenævnet er klageinstans.

Afgørelse herom blev truffet af et enigt nævn.

Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer fandt herefter, at arbejdet på 60 kV transformatorstationen ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm.

Flertallet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der ved en 15 kV afbryder var en åbning mellem trådgitteret og rammen målt til 75 mm, og at en af virksomhedens ansatte under udførelsen af arbejdet med service og test af udstyret fik elektrisk stød fra spændingsførende højspændingsdele 400 mm bagved åbningen.

Flertallet bemærkede til klagen, at det forhold, at de elektriske dele opfylder reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, ikke ændrer ved, at arbejdet på transformatorstationen skal være planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til arbejdsmiljølovens regler.

Mindretalsudtalelse

Et af nævnets medlemmer fandt, at der ikke er grundlag for Arbejdstilsynets påbud, da arbejdet på 60 kV transformatorstationen var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet transformatorstationen opfylder reglerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, og den ansatte havde fået instruktion og uddannelse.

Medlemmet fandt derfor, at arbejdsgiveren havde gjort alt, hvad han kan og skal gøre  (j.nr. 2014-6020-61540 og 2014-6111-26558).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring