Gå til indhold

Påbud om straks at sikre forsvarlig anvende af en dejmaskine hos en bager

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et strakspåbud, således at bagervirksomheden straks skulle sikre en dejmaskine, så dejmaskinen ikke kan igangsættes, når låget er åbent.

Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at der i en bagervirksomhed var opstillet en dejmaskine, som kunne igangsættes, selvom låget var åbent, hvorved åbningen til maskinens kørende ”snegl” var så stor, at der var direkte og uhindret adgang hertil.

Dejmaskinen var ikke CE – mærket, og det blev oplyst, at dejmaskinen benyttes dagligt som led i produktionen.

Arbejdstilsynet afgav derfor et påbud om, at virksomheden straks skulle etablere en effektiv maskinsikkerhed og sikre, at anvendelsen af maskinen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at påbuddet afgivet som et strakspåbud var givet i strid med fornøden forudsætning om alvorlighed, og at påbuddet som et strakspåbud var i strid med lighedsprincippet.

Desuden anførte klageren, at der er tale om et metodepåbud, som Arbejdstilsynet ikke har hjemmel til at afgive, og at påbuddet er mangelfuldt i og med krav om indretning af maskinen sammenblandes med krav om anvendelse af tekniske hjælpemidler på en uhensigtsmæssig vis.

Regler

Det fremgår af § 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Det fremgår af § 4, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Det fremgår af § 6, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring m.v. ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og andre særlige regler, der måtte være fastsat herom.

Det fremgår af § 38, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, i bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler, at der i konstruktionen af et teknisk hjælpemiddel skal indgå sikring mod farer ved hjælpemidlet.

Det skal herunder sikres, at personer ikke kan komme i berøring med farlige maskindele.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets strakspåbud, således at bagervirksomheden straks skulle etablere effektiv maskinsikkerhed på dejmaskinen og sikre, at anvendelsen af maskinen kan foregå på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Nævnet lagde vægt på, at dejmaskinen kunne igangsættes, selvom låget var åbent, hvorved åbningen til maskinens kørende ”snegl” var så stor, at der var direkte og uhindret adgang hertil.

Nævnet bemærkede til klagen, at Arbejdstilsynet ifølge loven kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

I den forbindelse henviste nævnet til, at faren er så alvorlig, at den skal imødegås straks, idet de roterende dele er umiddelbart tilgængelige helt tæt på de steder, hvor maskinen betjenes, og at det umiddelbart er muligt at komme i kontakt med maskinenes roterende dele.

Nævnet bemærkede desuden, at påbuddet foreskriver, at der skal træffes foranstaltninger så maskinen kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og så det ikke er muligt at komme i kontakt med maskinens roterende dele.

Nævnet vurderede på den baggrund, at påbuddet er formuleret som et funktionspåbud, hvor virksomheden kan vælge flere forskellige løsninger på arbejdsmiljøproblemet.

Nævnet bemærkede hertil, at det af reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler fremgår, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring m.v. ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og andre særlige regler, der måtte være fastsat herom.

Nævnet vurderede, at det af påbuddets formulering og angivne regler fremgår sammenhængen mellem reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler og reglerne om indretning af tekniske hjælpemidler. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.(j.nr. 2014-6041-00987).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring