Gå til indhold

Påbud om forsvarlig anvendelse af en rulletrappe

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om, at en virksomhed straks skulle sikre en forsvarlig anvendelse af en rulletrappe, idet ulykker havde vist, at det var muligt at komme i klemme imellem rulletrappens håndliste og rulletrappens håndlistegennemføring

I forbindelse med en ulykke, hvor et barn kom i klemme ved en rulletrappe i et varehus konstaterede Arbejdstilsynet, at det var muligt at komme i klemme imellem rulletrappens håndliste og rulletrappens håndlistegennemføring, som havde et mellemrum på cirka 1 cm.

En måned tidligere havde et barn også fået en hånd i klemme imellem rulletrappens håndliste og rulletrappens håndlistegennemføring.

Arbejdstilsynet afgav derfor et påbud om, at virksomheden som bruger af rulletrappen straks skulle sikre forsvarlig anvendelse af rulletrappen.

Virksomheden klagede over påbuddet og anførte, at  virksomheden lever op til kravene om anvendelse af rulletrapper, og at den pågældende rulletrappe er CE-mærket og derfor skal være indrettet i overensstemmelse med det relevante produktdirektiv, hvilket leverandøren og besigtigeren af rulletrappen har fundet, at den var.

Desuden anførte virksomheden, at den pågældende rulletrappe ikke er blevet benyttet som anvist af virksomheden, og at der ikke har fundet arbejde sted på den pågældende rulletrappe.

Regler

Det fremgår af § 45 i arbejdsmiljøloven, at maskiner skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 3, i bekendtgørelsen om anvendelse og opstilling af elevatorer, at anvendelse, vedligeholdelse og opstilling af elevatorer mv. skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Det fremgår af § 28 i samme bekendtgørelse, at  hvis der konstateres fejl eller mangler, der kan have sikkerhedsmæssig betydning ved en elevator mv. eller ved tilbehøret til denne, skal ejeren eller den ansvarlige bruger sikre sig, at den straks sættes ud af drift. Den må ikke tages i brug igen, før den er bragt i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden straks skulle sikre en forsvarlig anvendelse af rulletrappen, idet et flertal af nævnets medlemmer fandt, at virksomheden ikke anvendte rulletrappen sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet ulykkerne havde vist, at det var muligt at komme i klemme imellem rulletrappens håndliste og rulletrappens håndlistegennemføring.

Flertallet bemærkede, at Arbejdstilsynets påbud ikke vedrører indretningen af rulletrappen, men anvendelsen af rulletrappen, og selvom rulletrappen ikke var blevet benyttet som anvist af virksomheden, var der en risiko for ulykker og personskade for brugerne af rulletrappen.

Et medlem af flertallet fandt, at der ikke var noget at bebrejde virksomheden, men at de to ulykker viste, at der er en risiko for skade, og at virksomheden derfor fremadrettet skal gøre noget.

Et mindretal på 3 medlemmer fandt ikke, at der var grundlag for afgørelsen, idet rulletrappen er CE-mærket og havde været i orden i relation til tilsyn, skiltning mv, ligesom der ikke er noget at bebrejde virksomheden i forhold til anvendelsen (j.nr. 2013-6040-39847).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring