Gå til indhold

Påbud om at undgå unødige fysiske belastninger på skæve gulve sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Et påbud om at undgå unødige fysiske belastninger som følge af skæve gulve i en kosmetikafdeling blev sendt til fornyet behandling i Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at nævnet kunne træffe afgørelse i sagen.

Arbejdstilsynet besøgte et stormagasin og besigtigede arbejdsforholdene for de ansatte i salgsarealerne, hvor der sælges parfume og kosmetik.

Arbejdstilsynet konstaterede, at gulvet var skrånende, hvilket gav et skævt underlag at stå på for de ansatte. Arbejdstilsynet målte hældningen på gulvet og kom frem til, at gulvet havde en hældning på mellem 1,8 cm pr. meter og op til 3 cm pr. meter.

Arbejdstilsynet vurderede, at arbejdet ikke kan udføres forsvarligt, da gulvet i et område ikke er plant og derfor var uforsvarligt konstrueret, hvorved medarbejderne står på et skævt underlag og derfor udsættes for en unødig sundhedsmæssig risiko, der på kort eller langt sigt kan give varige gener i knæ samt lænde- og skulder/nakke-regionen.

Arbejdstilsynet afgav derfor påbud: ”Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet i området i parfumeafdelingen udføres forsvarligt og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger”.

Regler

Det fremgår af § 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 42, stk. 1, i samme lov, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 7, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal

udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan Arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v.

Hvor arbejdet i særlig grad kan bringe sikkerhed og sundhed i fare, kan Arbejdstilsynet, hvor denne fare ikke kan imødegås på anden måde, stille krav om pauser og begrænset arbejdstid for dette arbejde. Samme krav stilles, hvor der anvendes særligt arbejdstøj og personlige værnemidler.

Det fremgår af § 17, i samme bekendtgørelse, at unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal derfor være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænser skal overholdes.

Det fremgår af § 6, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at arbejdsstedet skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Det fremgår af § 26, i samme bekendtgørelse, at gulvet i arbejdsrummet og under de enkelte arbejdspladser så vidt muligt skal være i samme niveau og uden buler eller huller. Eventuelle niveauforskelle og huller skal være tydeligt markeret.

Gulvbelægningen skal være tilpasset det arbejde, der udføres i arbejdsrummet, og have en under hensyntagen til arbejdets art passende hårdhed og skridsikkerhed. Hvor der er risiko for væsentligt væskespild eller behov for spuling, skal gulvet være indrettet hertil.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets påbud om at undgå unødige fysiske belastninger som følge af skæve gulve i kosmetikafdelingen til fornyet behandling i Arbejdstilsynet, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen, da det er uklart, på hvilket grundlag påbuddet er afgivet.

Nævnet lagde vægt på, at påbuddet efter sin ordlyd drejer sig om arbejdets udførelse og om uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, mens Arbejdstilsynets beskrivelse og begrundelse for påbuddet drejer sig om arbejdsstedets indretning, herunder at gulvene under flere af standene i salgsarealet er skrånende og derved ikke vandrette og plane.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet i begrundelsen for påbuddet har henvist til både reglerne om arbejdets udførelse og til reglerne om arbejdssteders indretning.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet har anmodet Arbejdsmiljøklagenævnet om at hjemvise sagen til Arbejdstilsynet. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn (J.nr. 2014-6030-29950).

Sidst opdateret 23.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring