Gå til indhold

Påbud om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for eddikesyre, acetone, terpentin og cellulosefortynder

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en ejerforening skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne eddikesyre 32 %, acetone, mineralsk terpentin og cellulosefortynder samt alle øvrige faremærkede produkter, som virksomheden anvender.

Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg i en beboerejerforening, at der ikke var udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, der var tilpasset det konkrete arbejde med produkterne eddikesyre 32 %, acetone, mineralsk terpentin og cellulosefortynder.

Ejerforeningens ansatte arbejdede i foreningens værksted med stofferne, der er klassificeret som farlige.

Arbejdstilsynet afgav påbud om, at ejerforeningen skulle udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne.

Ejerforeningen klagede over påbuddet, idet foreningen mente, at reglerne var overholdt, ved at foreningen havde indhentet sikkerhedsdatablade fra leverandøren for de pågældende produkter.

Regler

Det fremgår af § 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 48, stk. 1, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, at bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer, herunder anvendelse og håndtering.

Det fremgår af § 2, stk. 2, i samme bekendtgørelse, at ved stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed (farlige stoffer og materialer),  forstås i denne bekendtgørelse stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljø- og Energiministeriet om klassificering.

Det fremgår af § 21 i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for de stoffer og materialer, som er omfattet af reglerne, hvis det er teknisk og fagligt muligt.  Arbejdsbrugsanvisningen skal have følgende oplysninger:

 1.  identifikation af stoffet/materialet, herunder      oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer      (PR-nr.) tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og      materialer, der skal mærkes, angives den producent, leverandør eller      importør, der er anført på etiketten,
 2. fareidentifikation,
 3. sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer,      herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter      Miljøministeriets regler, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af      organiske opløsningsmidler,
 4. førstehjælpsforanstaltninger,
 5. brandbekæmpelse, herunder oplysninger om      forholdsregler ved brand,
 6. forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder      oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden,
 7. håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om      sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden,
 8. eksponeringskontrol/personlige værnemidler,      herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller      materialet, og om brug af personlige værnemidler samt eventuelt forbud mod      alenearbejde,
 9. fysisk-kemiske egenskaber,
 10. stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om      egenskaber ved opvarmning og brand,
 11. toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige      egenskaber), herunder oplysninger om evt. symptomer ved indtagelse eller      optagelse i organismen,
 12. transportoplysninger,
 13. oplysninger om regulering, herunder oplysninger om      fx anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til      alder mv., og
 14. andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på      virksomheden.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at ejerforeningen skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne eddikesyre 32 %, acetone, mineralsk terpentin og cellulosefortynder samt alle øvrige faremærkede produkter, som virksomheden anvender.

Nævnet lagde vægt på, at der i ejerforeningen ikke var udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, der var tilpasset det konkrete arbejde med produkterne, og at produkterne er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer, da de er klassificeret som farlige efter de regler, der er fastsat af Miljø- og Energiministeriet om klassificering.

Nævnet bemærkede, at arbejdsgiveren efter reglerne skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning for de stoffer, der er klassificeret som farlige. Det er derved ikke tilstrækkeligt til at efterkomme påbuddet, at ejerforeningen er i besiddelse af produkternes sikkerhedsdatablade.

Nævnet henviste i den forbindelse til, at en arbejdspladsbrugsanvisning efter reglerne om arbejde med stoffer og materialer, skal indeholde oplysninger om blandt andet virksomhedens konkrete anvendelsesområder og håndtering og opbevaring, herunder om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden mv. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (j.nr. 2013-6050-54620).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring