Gå til indhold

Påbud om at sikre mod fald og snublen på en byggeplads sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at sikre fald og snublen til fornyet behandling i Arbejdstilsynet, idet det var uklart, om påbuddet er givet til virksomheden, som arbejdsgiver for egne ansatte, eller om påbuddet var givet, fordi virksomheden har aftalt med bygherren eller andre arbejdsgivere at iværksætte og vedligeholde samt føre effektivt tilsyn med foranstaltninger for fællesområderne.

Arbejdstilsynet konstaterede på en byggeplads, at der i stueetagen i en bygning var en åbning/hul i betonkonstruktionen ned til vandet, som var dækket af krydsfinerplader, som ikke var fastgjort i betongulvet, og som nemt kunne forskubbes, når man stødte på dem, ligesom pladerne var knækkede og ujævne.

Der foregik arbejde og færdsel i gangen over den overdækkede åbning, og at der var tømrere, malere og VVS folk, der arbejdede og færdedes i området.

Arbejdstilsynet vurderede, at de beskæftigede på stedet var udsat for risiko for fald og snublen, idet overdækningen af hullet/åbningen i betondækket ikke var udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og gav en entreprenør på byggepladsen et påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger mod risiko for fald og snublen.

Regler

Det fremgår af § 6 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, at den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal sørge for, at de foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de andre arbejdsgivere, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, iværksættes og vedligeholdes, samt føre et effektivt tilsyn hermed.

Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal medvirke til at sikre, at bygherrens planlægning, afgrænsning og koordinering til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på byggepladsen virker efter hensigten.

Det fremgår af § 39, i samme bekendtgørelse at ved arbejde og færdsel i og på bygninger og konstruktioner m.v., på arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladser, adgangsveje o.l. skal risikoen for snublen og fald, f.eks. på grund af niveauforskelle eller åbninger og huller være effektivt forebygget.

Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal tage hensyn til de anvisninger vedrørende planlægningen og koordineringen af sikkerheden og sundheden på byggepladsen, der kommer fra bygherrens koordinatorer, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse til fornyet behandling i Arbejdstilsynet, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen.

Nævnet lagde vægt på, at det er uklart, om påbuddet er givet til virksomheden, som arbejdsgiver for egne ansatte, eller om påbuddet er givet, fordi virksomheden har aftalt med bygherren eller andre arbejdsgivere at iværksætte og vedligeholde samt føre effektivt tilsyn med foranstaltninger for fællesområderne.

Nævne lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet i begrundelsen alene havde oplyst, at de ansatte var udsat for en ulykkesrisiko, men ikke oplyst, hvilke ansatte, der arbejdede i området, herunder om der var ansatte fra firmaet A.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det af Arbejdstilsynets beskrivelse fremgik, at det er A, der har ansvaret for overdækningen af huller i området.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet i begrundelsen for strakspåbuddet ikke har henvist til § 6 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn (J.nr.2014-6033-05248).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring