Gå til indhold

Påbud om at sikre forsvarlig anvendelse af en flaskeautomat sendt tilbage til Arbejdstilsynet til en ny vurdering

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt det ikke tilstrækkelig oplyst, hvordan der var en risiko ved at anvende en flaskeautomat, herunder om de bevægelige maskindele var farlige. Det var desuden uklart, om nogle skruehuller faktisk viste, at en af-skærmning var blevet afmonteret.

Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg i en dagligvarebutik, at der i butikkens flaskerum var opstillet en flaskeautomat, og at der ikke var afskærmning omkring drejesneglen på maskinen. Bag drejesneglen vurderede Arbejdstilsynet, at der var blotlagte roterende metaldele, der ved rotation kørte tæt imod hinanden. Det blev oplyst af ledelsen, at personalet arbejder i flaskerummet dagligt.

På den baggrund afgav Arbejdstilsynet påbud om, at virksomheden straks skulle sikre forsvarlig anvendelse af flaskeautomaten.

Regler

Det fremgår af § 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at maskiner, maskindele, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det fremgår af § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Det fremgår af § 9, stk. 1 og stk. 2, i samme bekendtgørelse, at et teknisk hjælpemiddel kun må anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed.

Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse, idet Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde oplyst, hvordan der var en risiko ved anvendelsen af flaskeautomaten, herunder om de bevægelige maskindele var farlige.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det var uklart, om nogle konstaterede skruehuller faktisk viste, at der var afmonteret en sikringsdel i form af afskærmning, og om flaskeautomaten blev anvendt uden denne.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at det i klagen var oplyst, at både klager og leverandøren af flaskeautomaten havde testet maskinen ved at lade fingre og hænder komme i kontakt med de bevægelige maskindele, som blot stoppede uden skade til følge.

Nævnet lagde endelig vægt på, at Arbejdstilsynet ikke havde forholdt sig til klagers oplysning om, at de bevægelige maskindele blot stoppede ved kontakt med disse. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (J.nr.2013-6041-54473).

Link direkte til afgørelsen i Retsinformation.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring