Gå til indhold

Afgørelse truffet af Fondens for Forebyggelse og Fastholdelse om at ansøgning skal ske via fondens hjemmeside sendt retur

Arbejdsmiljøklagenævnet har kompetence til at behandle klager over afgørelse truffet af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse om formkravene til ansøgning om fleksjobbonus – En afgørelse om, at en ansøgning ikke opfyldte betingelserne blev derfor sendt til ny behandling

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at nævnet ikke har kompetence til at behandle en klage over, at en ansøgning var afvist på grund af, at den ikke var modtaget rettidigt i forhold til et midlertidigt stop for ansøgninger til fleksjob, som trådte i kraft den 24. februar 2014.

Nævnet traf desuden afgørelse om, at nævnet har kompetence til at behandle klagen over, at ansøgningen er afvist på grund af, at ansøgningen ikke er sket digitalt via fondens hjemmeside.

Nævnet sendte herefter fondens afgørelse om, at en ansøgers brev ikke opfyldte betingelserne for en ansøgning til fleksjobbonus til ny behandling i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse traf afgørelse om, at en ansøgers brev med ansøgning om fleksjobbonus dateret den 22. januar 2014 ikke kunne anses for at opfylde betingelserne for en ansøgning til fleksjobbonus, idet ansøgningen ikke var sket digitalt via fondens hjemmeside.

Ved afgørelsen blev der samtidig truffet afgørelse om, at ansøgningen dateret den 22. januar 2014 ikke kunne anses for at være modtaget rettidigt i forhold til et midlertidige stop for ansøgninger til fleksjobbonus, som trådte i kraft den 24. februar 2014.

Regler

Det fremgår af § 2, i lov om lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, at fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af § 3, i samme lov, at der kan ydes støtte til følgende indsatser:

1) Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

2) Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom.

3) Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af § 24 stk. 1 i samme lov, at sekretariatet fastsætter retningslinjer om ansøgningers indhold og form samt retningslinjer for udbetalinger.

Det fremgår af § 24, stk. 2 at sekretariatet påser, at de fastsatte retningslinjer er overholdt. Ansøgninger og tilbud, der ikke opfylder formkravene, afvises af sekretariatet.

Det fremgår af § 34 i samme lov, at afgørelser, som efter denne lov er truffet af fonden, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Afgørelse efter § 24, stk. 2, kan dog indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden 4 uger efter, at ansøgningen eller tilbuddet er blevet afvist.

Det fremgår af § 1, i bekendtgørelsen om fleksjobbonus, at der kan udbetales en fleksjobbonus til arbejdsgivere, som har ansat en person i fleksjob efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor det er aftalt, at der udbetales løn for en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen.

Hvis personen samtidig er ansat i flere fleksjobs, må den samlede aftalte arbejdstid ikke overstige 10 timer.

Det er en betingelse for udbetaling af fleksjobbonus, at lønmodtageren har været ansat hos samme arbejdsgiver i mindst 6 sammenhængende måneder.

Det fremgår af § 2, i samme bekendtgørelse, at fleksjobbonus udgør et engangsbeløb på 25.000 kr. for en person ansat i fleksjob.

Arbejdsgiveren kan alene modtage fleksjobbonus én gang for den samme person ansat i fleksjob.

Det fremgår af § 3, i samme bekendtgørelse, at fleksjobbonus udbetales efter ansøgning fra arbejdsgiveren. Ansøgning sker via Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside eller virk.dk.

Arbejdsgiver skal ved ansøgningen om fleksjobbonus på tro og love erklære, at arbejdsgiveren har ansat en person i fleksjob, der opfylder betingelserne.

Fra den 13. februar 2013 til den 31. marts 2016 kan arbejdsgivere, der ønsker at ansøge om fleksjobbonus, tilkendegive overfor Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, at de agter at ansøge om fleksjobbonus. Tilkendegivelsen skal foretages via Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside eller virk.dk. 

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse giver en forhåndsgodkendelse om reservation af fleksjobbonus efter stk. 3, i den rækkefølge, som tilkendegivelserne og ansøgningerne modtages, indtil bevillingen for året er opbrugt.

En arbejdsgiver kan tidligst indgive anmodning om forhåndsgodkendelse samtidig med, at personen ansættes i fleksjob, og arbejdsgiveren kan senest ansøge om fleksjobbonus 3 måneder efter opfyldelse af betingelserne.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udarbejder konkrete retningslinjer og vilkår for ansøgninger og udbetalinger af fleksjobbonus.

Det fremgår af § 6, i samme bekendtgørelse, at en arbejdsgiver, der uberettiget har modtaget fleksjobbonus, skal betale fleksjobbonussen tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

Det fremgår af § 7, i samme bekendtgørelse, at afgørelser, som efter denne bekendtgørelse er truffet af fonden, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Det fremgår af § 32a, i forvaltningsloven, at vedkommende minister kan fastsætte regler om ret til at anvende digital kommunikation ved henvendelser til den offentlige forvaltning og om de nærmere vilkår herfor, herunder fravige formkrav i lovgivningen, der hindrer anvendelsen af digital kommunikation.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at nævnet ikke har kompetence til at behandle klagen over, at ansøgningen er afvist på grund af, at den ikke anses for at være modtaget rettidigt i forhold til det midlertidige stop for ansøgninger til fleksjob, som trådte i kraft den 24. februar 2014.

Nævnet traf desuden afgørelse om, at nævnet har kompetence til at behandle klagen over, at ansøgningen er afvist på grund af, at ansøgningen ikke er sket digitalt via fondens hjemmeside.

Nævnet hjemviste herefter Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses afgørelse om, at ansøgerens brev af 22. januar 2014 ikke kunne anses for at opfylde betingelserne for en ansøgning til fleksjobbonus til ny behandling.

Nævnet lagde vægt på, at lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse ikke indeholder en særlig hjemmel til at kræve, at borgere skal søge digitalt via fondens hjemmeside eller hjemmel til at udstede regler indeholdende et sådant krav.

Nævnet lagde desuden vægt på, at forvaltningsloven ikke giver hjemmel til at fastsætte bestemmelser, der udelukker andre ansøgningsformer end digital kommunikation, f.eks. ved at fastsætte, at en ansøgning alene kan ske ved brug af digital kommunikation.

Nævnet har ved afgørelsen alene taget stilling til, hvorvidt ansøgerens brev af 22. januar 2014 kunne afvises, fordi den ikke opfylder betingelserne for en ansøgning til fleksjobbonus, idet ansøgningen ikke er sket digitalt via fondens hjemmeside.

Nævnet har således ikke taget stilling til, om brevet er modtaget rettidigt i forhold til, at der blev indført et midlertidigt stop for ansøgninger til fleksjob.

Nævnet lagde herved vægt på, at nævnet efter reglerne alene har kompetence til at behandle en klage, der er afvist på grund af en ansøgnings indhold og form (J.nr. 2013-614-22540).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring