Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om straks at sikre, at der anvendes personlige værnemidler ved isolering med rockwool

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre, at der anvendes personlige værnemidler ved isolering med rockwool. Ved et tilsynsbesøg var det blevet konstateret, at det støvede omkring ansattes indåndingszone under arbejdet med at tilskære rockwool, og at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en byggeplads og konstaterede her, at nogle ansatte uden masker arbejdede med at isolere en kedel med rockwool, og at det støvede ved de ansattes indåndingszone.

Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om at anvende personlige værnemidler i forbindelse med isoleringen.

Regler

Det fremgår af § 15, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til lovens regler om arbejdets udførelse, indretning af arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler m.v., og om stoffer og materialer.

Det fremgår af § 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 16 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Det fremgår af § 3 i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler, at hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler.

Det fremgår af § 4 i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og i hele dets udstrækning.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud, idet nævnet fandt, at arbejdsprocessen med tilskæring af rockwool ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at det støvede omkring de ansattes indåndingszone i forbindelse med arbejdsprocesserne.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at de ansatte havde engangsstøvmasker, men at de ikke blev anvendt.

Nævnet lagde endelig vægt på, at den udvikling af støv fra rockwool/mineralulden, som tilskæringen udviklede, var generende og kunne være sundhedsskadelig for de ansatte. Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn (J.nr. 2013-6022-49684).

Link direkte til afgørelsen i Retsinformation.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring