Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om straks at forebygge risikoen for ulykker på en bagtrappe

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at forebygge risikoen for ulykker ved færdsel på en bagtrappe. Rengøring og oprydning på trappen ville med det samme kunne udbedre de risikofyldte forhold. Fald på trappen ville kunne medføre alvorlig personskade.

Ved et tilsynsbesøg konstaterede Arbejdstilsynet på en bagtrappe til en dagligvarebutik, at der var opsat to plastkasser med bunden i vejret som trædesten hen til en trappe. På jorden var der et tykt lag med kloakslam blandet med cigaretskod under plastkasserne, og på trappens nederste trin var der dueekskrementer.

Regler

Det fremgår af § 42 i arbejdsmiljøloven, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 41, stk. 1, i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning, at arbejdsstedet skal holdes forsvarligt ved lige , rent og ryddeligt, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal herunder navnlig iagttages, at færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, holdes i forsvarlig stand og fri for genstande, materialer, spild eller lignende, der kan være til fare for færdslen.

Det fremgår af § 77, stk. 1, i samme lov, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet, herunder at det skulle efterkommes straks.

Et enigt nævn fandt ud fra de beskrevne forhold, at færdsel på bagtrappen ikke kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Et flertal af nævnets medlemmer fandt desuden, at påbuddet skulle gives som et strakspåbud, idet flertallet lagde vægt på, at forholdene ville kunne udbedres med det samme ved rengøring og oprydning på trappen, og at fald på trappen ville kunne betyde alvorlig personskade.

Mindretalsudtalelse

Et medlem fandt, at der ikke var grundlag et strakspåbud om at forebygge ulykkesrisiko ved færdsel på bagtrappen, idet overtrædelsen ikke var så alvorlig, at afgørelsen skulle efterkommes straks (j.nr. 2013-6020-57361 og 2013-6010-57363).

Link direkte til afgørelsen i Retsinformation.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring