Gå til indhold

Afgørelse om tidsbegrænset dispensation fra reglerne om arbejde med kodenummererede produkter sendt til ny vurdering hos Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste en afgørelse om, at en virksomhed fik en tidsbegrænset dispensation fra regler om arbejde med kodenummererede produkter.

Arbejdstilsynet havde truffet afgørelse om, at der blev givet en virksomhed dispensation fra reglerne om arbejde med kodenummererede produkter indtil en bestemt dato uden yderligere krav om etablering af punktudsugning.

Virksomheden klagede over at dispensationen var givet tidsbegrænset og anførte, at virksomhedens materiel lever op til de gældende regler på området, og at en fremtidig ændring i praksis eller ændring i den teknologiske udvikling alene vil føre til en generel ændring af lovgivning på området, hvor virksomheden på lige fod med andre vil være omfattet af en sådan lovændring.

Regler

Det fremgår af § 48 i arbejdsmiljøloven, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, kun må fremstilles og anvendes ved arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer de beskæftigede mod ulykker og sygdomme.

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 11 i bekendtgørelsen om arbejde med kode-nummererede produkter, at et produkt ikke må anvendes, hvis produktet i brugsklar stand har højere tal i kodenummeret end det, der i reglerne er angivet for den pågældende arbejdsproces.

Bestemmelsen kan fraviges, når der i medfør af anden lovgivning stilles særlige krav til overfladens egenskaber eller til det færdige arbejde.

Det fremgår af § 12 i samme bekendtgørelse, at et produkt ikke må anvendes, hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Der skal derfor normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand.

Når brugen af et erstatningsprodukt vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatning kan foretages.

Hvis erstatning ikke kan foretages, eller brugen af produktet ikke kan undlades, fordi en samlet afvejning viser, at brugen af et erstatningsprodukt vil medføre urimelige merudgifter for arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres over for Arbejdstilsynet.

Det fremgår af § 13 i samme bekendtgørelse, at ved arbejde med produkterne skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bekendtgørelsen.

I forbindelse med klargøring og afslutning af arbejdet, skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bekendtgørelsens bilag, til imødegåelse af sundhedsfare fra støv- og afbrændingsprodukter.

Det fremgår af § 16 i samme bekendtgørelse, at hvor det er nødvendigt, at flere beskæftigede samtidig udfører arbejde med produkterne så nær hinanden, at der er fare for sundhedsfarlig påvirkning ud over den, der kan henføres til eget arbejde, skal der træffes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af sundhedsfaren.

Det fremgår af § 22 i samme bekendtgørelse, at direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse om, at City Lak A/S’ dispensation fra bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter opretholdes indtil en bestemt dato uden yderligere krav om etablering af punktudsugning.

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at Arbejdstilsynets begrundelse for tidsbegrænsningen af dispensationen fra reglerne om arbejde med kodenummererede produkter var mangelfuld, idet Arbejdstilsynet som begrundelse for tidsbegrænsningen alene havde anført, at der kan komme nye regler eller praksis på området eller ske ændringer i den tekniske udvikling m.v. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn (j.nr. 2013-6050-57382).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring