Gå til indhold

Nyhedsbrev om førtidspension

Obs.: Der er pr. 1. januar 2024 kommet nye regler om refusion for udgifter til førtidspension. Nyhedsbrevet beskriver de regler, der var gældende frem til 1. januar 2024.

I nyhedsbrevet gennemgår vi reglerne for, hvornår en opholdskommune kan få refunderet sine udgifter til førtidspension fra en tidligere opholdskommune. Vi kommer også ind på, hvorfor vi har ophævet to principmeddelelser.

Nyhedsbrevet blev opdateret den 28. januar 2021, da retssikkerhedslovens regler om refusion for udgifter til førtidspension blev ændret pr. 1. januar 2021.

Værd at vide

Der er to sæt refusionsregler om førtidspension i retssikkerhedsloven, nemlig i § 9 c, stk. 8, og i § 9 c, stk. 1.

Stk. 8: En opholdskommune kan få refunderet udgifter til førtidspension fra den tidligere opholdskommune, der tilkendte førtidspension:

  • Opholdskommunen har ret til refusion i op til seks år
  • Hvornår de seks år regnes fra, afhænger af, om pensionen er tilkendt før eller efter 2. februar 2015
  • Retten til refusion kan udskydes
  • Når de seks år er gået, har opholdskommunen ikke længere ret til refusion for udgifter til førtidspension

Stk. 1: En opholdskommune, der tilkender førtidspension, kan få refunderet udgifter til førtidspension fra en tidligere opholdskommune:

  • Betingelserne for ret til refusion skal være opfyldt
  • Retten til refusion ophører senest, når førtidspensionisten flytter fra tilkendelseskommunen

Hvilken kommune kan tilkende førtidspension?

Det er en persons opholdskommune, der kan træffe afgørelse om førtidspension. Det følger af de almindelige regler i retssikkerhedsloven om opholdskommunens pligt til at yde hjælp. Opholdskommunen er den kommune, hvor en person bor eller sædvanligvis opholder sig.

Opholdskommunen og en tidligere opholdskommune kan dog aftale, at den tidligere opholdskommune fortsat skal yde hjælpen. Hvis en sådan aftale er indgået, er det den tidligere opholdskommune, der kan træffe afgørelse om førtidspension.

Se reglerne i retssikkerhedsloven her 

Unge under 18 år

Opholdskommunen for en ung under 18 år kan træffe afgørelse om at tilkende førtidspension, før den unge fylder 18 år, hvis betingelserne for at tilkende førtidspension fra det fyldte 18. år er opfyldt.

Principmeddelelse 84-15 er kasseret

På baggrund af principmeddelelse 84-15 kunne kommunerne blive i tvivl om, hvilken kommune, der kan træffe afgørelse om førtidspension, når en ung ved det fyldte 18. år skifter opholdskommune.

Principmeddelelsen kunne give det indtryk, at opholdskommunen for en ung under 18 år ikke har mulighed for at træffe afgørelse om førtidspension med virkning fra det fyldte 18. år.

Da den unges opholdskommune kan træffe afgørelse om at tilkende førtidspension, inden den unge fylder 18 år, blev principmeddelelse 84-15 kasseret.

Mellemkommunal refusion for udgifter til førtidspension

Den aktuelle opholdskommune har ret til refusion fra en tidligere opholdskommune, der tilkendte førtidspensionen.

Denne refusionsregel ”aktiveres”, når førtidspensionisten flytter fra den kommune, der tilkendte førtidspensionen, og får ny opholdskommune. Den nye opholdskommune har ret til refusion i op til seks år.

Se retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 8 her

Førtidspension før eller efter den 2. februar 2015

Hvornår refusionsretten på seks år regnes fra, afhænger af tilkendelsestidspunktet.

Førtidspension tilkendt før 2. februar 2015 => de seks år løber fra det tidspunkt, hvor førtidspensionen er tilkendt.

Førtidspension tilkendt den 2. februar 2015 eller senere => de seks år regnes fra det tidspunkt, hvor pensionisten flytter fra den kommune, der tilkendte pensionen.

Skæringsdatoen 2. februar 2015 fremgår af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Se reglerne her

Refusion kan udskydes

Refusionen for udgifter til førtidspension udskydes, hvis der er et refusionsforhold efter andre regler i retssikkerhedsloven mellem opholdskommunen og den tidligere opholdskommune, der tilkendte førtidspensionen. Først når det andet refusionsforhold ophører, vil den seksårige refusionspligt efter omstændighederne begynde at løbe.

Se eksempel her 

Hvis opholdskommunen har ret til refusion fra en anden kommune end den kommune, der tilkendte førtidspension, vil det ikke udskyde retten til refusion for udgifterne til førtidspension.

Principmeddelelse 38-16 er kasseret på baggrund af dom af 8. december 2016

Principmeddelelse 38-16 handlede om refusionsforhold mellem flere end to kommuner. Det fremgår af principmeddelelsen, at det refusionsforhold, der var etableret først, skulle afvikles først, hvis to refusionsbetingelser var opfyldt samtidig.

Denne fortolkning af refusionsreglerne kunne vi ikke opretholde efter dom af 8. december 2016 fra Retten i Holstebro.

I retssagen havde opholdskommunen medvirket til, at en ung mand fra det fyldte 18. år fik ophold i et botilbud i en anden kommune. Den nye opholdskommune tilkendte førtidspension. Manden fik efterfølgende ophold i et botilbud i en tredje kommune. Den første kommune havde en refusionspligt over for de efterfølgende opholdskommuner, da betingelserne i retssikkerhedsloven var opfyldt, fordi kommunen havde medvirket til mandens ophold i botilbud.

Se reglerne om medvirken her

Retten udtalte, at Ankestyrelsens fortolkning af udskydelsesreglen ikke havde støtte i bemærkningerne til retssikkerhedsloven. Udskydelsesreglen finder ifølge bemærkningerne kun anvendelse, når der er tale om konkurrerende refusionsforhold mellem to kommuner. Udskydelsen finder derimod ikke anvendelse, når der er flere involverede kommuner – en opholdskommune, den tidligere opholdskommune, som tilkendte førtidspension, og den tidligere opholdskommune, der har refusionspligt efter fx reglerne i retssikkerhedsloven om medvirken.

Retten afgjorde, at den kommune, der havde tilkendt førtidspension, skulle refundere den efterfølgende opholdskommunes udgifter til førtidspension.

Se eksempel her

Kan den kommune, der tilkendte førtidspension, få refusion fra en tidligere opholdskommune?

Den kommune, der har tilkendt førtidspension, kan have ret til refusion fra en tidligere opholdskommune.

Når førtidspensionisten fraflytter tilkendelseskommunen, har kommunen ikke længere ret til refusion.

Førtidspension tilkendt før eller efter den 1. juli 2014

Retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 1, er ændret ved lov nr. 2190 af 29. december 2020 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.).

Frem til lovændringen henvistes i retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 1, til to bestemmelser i lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Disse regler angiver statens henholdsvis kommunens andel af finansieringen af førtidspension.

Finansieringen af førtidspension tilkendt fra den 1. juli 2014 er ikke reguleret i disse førtidspensionsbestemmelser. Finansieringen af førtidspension tilkendt den 1. juli 2014 eller senere fremgår af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne er indsat i § 9 c, stk. 8, om den seksårige refusion, når førtidspensionisten fraflytter tilkendelseskommunen. Derfor gælder denne refusionsregel også for førtidspension tilkendt den 1. juli 2014 og frem.

Lovens regler om finansiering af førtidspension er nu også indsat i § 9 c, stk. 1.

Det betyder, at opholdskommunen, der har tilkendt førtidspension den 1. juli 2014 eller senere, har ret til refusion for sine udgifter til pensionen fra en tidligere opholdskommune, hvis betingelserne for ret til refusion er opfyldt.

Se reglerne her 

Refusion ophører senest, når førtidspensionisten flytter fra tilkendelseskommunen

Når førtidspensionisten flytter fra den kommune, der tilkendte førtidspension, vil pensionisten få opholdskommune i den kommune, pensionisten er flyttet til. Den kommune, der tilkendte førtidspension vil ikke længere være opholdskommune. Den nye opholdskommune vil kunne få refunderet udgifterne til førtidspension i op til seks år efter § 9 c, stk. 8.

Efter fraflytningen har tilkendelseskommunen ikke længere ret til refusion for sine udgifter til førtidspension fra en tidligere kommune.

Det følger dels af, at refusionsreglerne kun regulerer den aktuelle opholdskommunes ret til refusion, og dels af, at det har været lovgivers intention, at den kommune, der tilkender førtidspension, skal betale for pensionen i en periode efter fraflytning.

Se eksempel her 

Når de seks år er gået

Når seksårsreglen har været anvendt, fordi førtidspensionisten er fraflyttet den kommune, der tilkendte pensionen, vil opholdskommunen efter vores opfattelse ikke kunne få refunderet udgifter til førtidspension efter andre refusionsregler, når de seks år er gået.

Det er vores opfattelse, at hverken den kommune, der tilkendte førtidspension, eller en tidligere opholdskommune vil have pligt til at refundere udgifterne til førtidspension, selvom betingelserne for ret til refusion er opfyldt.

Det er fordi, at seksårsreglen er en særregel om refusion for førtidspensionsudgifter, der træder i stedet for andre refusionsregler, når pensionisten flytter fra tilkendelseskommunen.

Sidst opdateret 24.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring