Gå til indhold

Regler

Retssikkerhedsloven

§ 9 c

Stk. 1. Opholdskommunen har ret til at få dækket sin andel af udgifterne til hjælp efter lov om social service, lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte, § 52, stk. 1, i lov om social pension og § 50, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. af den tidligere opholdskommune efter stk. 2-6. Bliver et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, eller over for hvem der er iværksat foranstaltninger efter § 76, stk. 3, i lov om social service, visiteret til en kommune efter integrationslovens § 10, ydes refusion efter stk. 2, nr. 6, og stk. 4 dog af denne kommune.

Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love

§ 3

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1555 af 2. november 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »og § 50, stk. 1,« til: », § 50, stk. 1,«, og efter »og almindelig førtidspension m.v.« indsættes: »og § 3, stk. 1, nr. 11 og 16, jf. §§ 2 og 5, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne«.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 9. § 3, nr. 1, har virkning for kommunernes ret til refusion af udgifter til ydelserne, som fremgår af § 3, stk. 1, nr. 11 og 16, i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, og som er tilkendt fra og med den 1. juli 2014.

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

§ 3

Loven omfatter følgende offentlige ydelser:

11) Førtidspension til personer, der har fast bopæl i Danmark, jf. § 16 i lov om social pension.

§ 5

Refusion og medfinansiering fastsættes som en procentdel af udgifterne med de procentsatser, som er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 3. For ydelser omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, 2 og 11, fastsættes medfinansieringsprocenten til:

1) 20 pct. i de første 4 uger med ydelser.

2) 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser.

3) 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser.

4) 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

§ 30

Stk. 4. §§ 5 og 9 har virkning for førtidspension tilkendt den 1. juli 2014 eller senere.

Sidst opdateret 28.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring