Regler

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

§ 37

Stk. 1. I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september 2014, som ændret ved § 7 i lov nr. 1486 af 23. december 2014, § 2 i lov nr. 523 af 29. april 2015, § 2 i lov nr. 529 af 29. april 2015 og § 4 i lov nr. 530 af 29. april 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 9 c, stk. 7, 1. pkt., ændres »lov om social pension« til: »lov om social pension og § 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne«, og »blev tilkendt førtidspensionen« ændres til: »er fraflyttet tilkendelseskommunen«.

§ 30

Stk. 5. § 37, nr. 1, finder anvendelse for førtidspension tilkendt den 2. februar 2015 eller senere. For førtidspension tilkendt før den 2. februar 2015 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.12.2020

Sidst opdateret 17.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring