Gå til indhold

Eksempel

Eksempel 1 

En person får tilkendt førtidspension i Kommune A. Han flytter efterfølgende til Kommune B. Den nye opholdskommune, Kommune B, bevilger botilbud efter servicelovens § 108. Den tidligere opholdskommune, Kommune A, var bekendt med de forhold, der begrunder botilbuddet, og det er åbenbart, at kommunen burde have bevilget botilbuddet. Kommune B har ret til refusion fra Kommune A for sine udgifter til botilbuddet, da den tidligere kommune har været passiv. Kommune B har også ret til refusion for sine udgifter til førtidspension. 

Der er således to refusionsforhold mellem Kommune B og Kommune A. Kommune B’s ret til refusion for udgifter til førtidspension udskydes ind til, at det konkurrerende refusionsforhold er ophørt. 

 

Retssikkerhedsloven

§ 9 c

Stk. 6. Opholdskommunen har ret til refusion, når en person får ophold i et tilbud som nævnt i stk. 2, 4 og 5 og den tidligere opholdskommune var bekendt med de forhold, der begrunder tilbuddet, og det var åbenbart, at der måtte gribes ind. En opholdskommune har ligeledes ret til refusion efter stk. 1, når et barn eller en ung får ophold i et anbringelsessted, jf. § 66 i lov om social service, som følge af en tidligere opholdskommunes beslutning om hjemgivelse, når det er åbenbart, at beslutningen om hjemgivelse var ubegrundet.

Eksempel 2 

En mand blev tilkendt førtidspension pr. 1. januar 2006 af sin daværende opholdskommune, Kommune A. Manden flyttede efter tilkendelsen til ny kommune og derefter til en tredje kommune. I september 2011 flyttede han til Kommune B. Der var ikke oplyst om andre refusionsforhold mellem Kommune A og de efterfølgende opholdskommuner, herunder Kommune B. 

Da pensionen var tilkendt før 2. februar 2015, løb den seksårige periode fra tidspunktet for tilkendelse af førtidspension. Retten til refusion kunne ikke udskydes, da der ikke var et konkurrerende refusionsforhold mellem Kommune A og de efterfølgende opholdskommuner. Fristen udløb derfor den 1. januar 2012, og Kommune B havde ikke ret til refusion for sine udgifter til førtidspension efter denne dato.

Sidst opdateret 17.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring