Gå til indhold

Reglerne om flytteret, dobbeltvisitation og kommunernes kompetence

Uddybning af reglerne.

Borgere har ret til at vælge et tilsvarende botilbud i en anden kommune efter:

  • servicelovens § 108, stk. 2 og § 192
  • almenboliglovens § 58 a og
  • friplejeboligloven.

Efter reglerne i serviceloven og almenboligloven er det en forudsætning, at borgeren opfylder betingelserne for at blive optaget i tilbuddet både i den kommune borgeren flytter fra, og den kommune borgeren flytter til. Det er ikke et krav i friplejeboligloven.

Når borgeren efter disse regler flytter til en ny kommune, har den nye kommune ret til refusion for sine udgifter til borgeren fra den tidligere kommune. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 9 c, stk. 5.

Den nye kommune bliver borgerens opholdskommune. Opholdskommunen har pligt til at yde borgeren hjælp efter de almindelige regler i retssikkerhedslovens § 9. Den tidligere opholdskommune er kun refusionskommune. Det betyder, at hvis borgeren – efter at være flyttet til den nye kommune – får behov for yderligere støtte og et nyt botilbud, så er det den nye kommune der som opholds- og handlekommune kan visitere borgeren til tilbuddet. Den tidligere kommune har ikke længere denne kompetence.

Hvis borgeren ønsker at flytte til en tredje kommune eller tilbage til sin tidligere kommune i et botilbud, der er omfattet af servicelovens § 108, stk. 2, og § 192 eller almenboliglovens § 58 a, skal reglerne om dobbeltvisitation igen være til stede. Det skal de, fordi borgeren i så fald gør brug af sin ret til at flytte til et tilsvarende botilbud i en anden kommune.

Sidst opdateret 18.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring