Gå til indhold

Skema og vejledning

Her kan kommunerne finde skemaet og læse en vejledning til, hvordan de skal udfylde det, når de indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Kommuner opfordres til at bruge skemaet, når de indbringer sager om uenighed om deres forpligtelser om opholdskommune, handlekommune og refusion. Det står i retssikkerhedslovens §§ 9-9c.

Nedenfor er der både en generel vejledning til området og vejledning til de enkelte punkter i skemaet. 

Generelt

Hvor finder du skemaet, og hvornår skal det bruges? 

Hent skemaet

Kommunerne kan bruge skemaet, når de vi indbringe sager for Ankestyrelsen i sager som beskrevet ovenfor.

Hvad skal du udfylde?

Du skal udfylde alle felter markeret med en *.

Hvordan sender du skemaet?

Du skal sende skemaet med sikker mail.

Læs om, hvordan du sender sikkert

Når vi har modtaget skemaet, sender vi et brev med det journalnummer, som vi behandler sagen under. Vi sender brevet med digital post.

Sådan udfylder du de enkelte felter

Kontaktoplysninger på den kommune, der indbringer sagen (den indbringende kommune)

Oplysningerne er nødvendige for, at Ankestyrelsen kan få kontakt med sagsbehandleren, der har vurderet sagen.

Du skal skrive, hvilken kommune, der indbringer sagen. Du må også gerne skrive kommunens CVR-nummer.

I feltet Afdeling skriver du den afdeling, der har udfyldt skemaet. For eksempel Ydelseskontoret.

I feltet Sagsbehandler skriver du navnet på sagsbehandleren, der har vurderet sagen i kommunen.

Du skal også skrive dine eller sagsbehandlerens kontaktoplysninger i felterne "Sagsbehandlerens telefonnummer" og "Sagsbehandlerens mail".

I feltet "journalnummer i kommunens systemer" skal du skrive sagsidentifikationen/ journalnummeret, der gør det muligt for kommunen at identificere sagen. Det kan for eksempel være borgerens CPR-nummer.

Oplysninger om den kommune/de kommuner uenigheden vedrører (indbragt kommune)

Her skal du angive den eller de kommuner, som din kommune er uenig med. Hvis du har navnet på sagsbehandleren i den anden eller de andre kommuner, skal du skrive det.

I skemaet hedder kommunen, der indbringer sagen, indbringende kommune. Den kommune eller de kommuner, som den indbringende kommune er uenig med, hedder indbragt kommune. Er uenigheden mellem mere end tre kommuner, skal du skrive dette i feltet Bemærkninger.

Oplysninger om borgeren

Hvis borgeren har et dansk CPR-nummer, skal du skrive det i feltet "Borgerens CPR-nummer." Du skal også skrive borgerens navn.

Hvis sagen handler om et barn eller en ung under 18 år, skal du skrive navnet/navnene på forældre/forældremyndighedens indehaver.

Hvis borgeren har en værge, beder vi dig skrive navnet på værgen.

Oplysninger om uenigheden og baggrunden for at indbringe sagen for Ankestyrelsen

Her skal du præcist beskrive, hvad Ankestyrelsen skal tage stilling til. Du skal skrive, hvad uenigheden mellem kommunerne drejer sig om, og hvorfor sagen indbringes for Ankestyrelsen.

Du skal også skrive, om kommunerne har været i dialog med hinanden. Ankestyrelsen kan i sager, som indbringes efter retssikkerhedslovens § 61, alene tage stilling til uenighed mellem kommuner om kommunernes forpligtelser. Dette kræver, at kommunerne har været i dialog om uenigheden.

Du skal også skrive, hvilken eller hvilke bestemmelser i retssikkerhedsloven, som uenigheden handler om (§ 9, 9 a, 9 b og/eller 9 c). Du skal sætte et eller flere kryds ud for bestemmelserne.

Bemærkninger

Her kan du for eksempel skrive, hvis sagen haster. Du kan også skrive, hvad Ankestyrelsen ellers skal være opmærksom på.

Akterne i sagen

Du opfordres til at sende alle akter i sagen til Ankestyrelsen sammen med skemaet. For at Ankestyrelsen kan vurdere sagen, beder vi som minimum om følgende oplysninger:

  • Mails, breve eller andet mellem kommunerne om uenigheden
  • Journalnotater/anden dokumentation, der kan belyse uenigheden. Det kan være samtaler med borgeren eller andre om, hvor borgeren har opholdt sig.

Hvis det er relevant for sagen, beder vi også om:

  • Udskrift fra CPR om borgerens adresseregistrering
  • Udtalelser eller lignende fra for eksempel forsorgshjem eller boformer
  • Hvilke ydelser/hvilken hjælp borgeren har fået og fra hvilken kommune
  • Andet som I mener kan være relevant for, at Ankestyrelsen kan tage stilling til uenigheden.

Hvis du vil sende yderligere oplysninger til en sag efter, at du har sendt skemaet, kan du sende dem via sikkermail@ast.dk.

Husk at angive det journalnummer, der fremgår af brevet fra os om, at vi har modtaget sagen.

Hvis du vil sende oplysningerne, før du har fået brevet med journalnummeret, skal du skrive borgerens cpr-nummer, og at der er tale om en sag om mellemkommunal uenighed. 

Kontakt

Har du spørgsmål til skemaet, er du velkommen til at kontakte Ankestyrelsen på

eller telefon: 33 41 12 00.

 

Sidst opdateret 18.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring