Gå til indhold

Ny proces for hvordan vi behandler sager om uenighed mellem kommuner

Ankestyrelsen behandler nu sager om uenighed mellem kommunerne på en ny måde.

Ankestyrelsen løser tvister i sager om uenighed mellem kommuner

Hvis to kommuner er uenige om deres forpligtelser, kan de indbringe sagen for Ankestyrelsen. Det gælder sager om opholdskommune og mellemkommunal refusion. Det står i retssikkerhedslovens § 61. 

Vestre Landsret har slået fast, at Ankestyrelsen er, hvad der kaldes et tvistløsningsorgan i den type sager. Se citat fra dommen i boksen nederst på siden. 

Ny måde at behandle sagerne på

Hidtil har praksis været, at Ankestyrelsen som rekursinstans har efterprøvet kommunernes uenigheder.

Ankestyrelsen vil nu som tvistløsningsorgan afgøre uenigheder mellem kommunerne. Det gør vi ud fra kommunernes oplysninger i sagen.

Se hvordan vi behandler sagerne

Behandling af uafsluttede sager

Ankestyrelsen behandler også uafsluttede sager om uenighed mellem kommuner efter de nye retningslinjer. Kommunerne får et brev om sagerne og får også mulighed for at sende yderligere bemærkninger, før vi afgør sagen. 

Afsluttede sager og genoptagelse

Ankestyrelsen vil ikke genoptage afsluttede sager. Vi ændrer nemlig ikke praksis, men kun måden, vi behandler sagerne på. 

Afviste sager kan blive afgjort på ny

Ankestyrelsen vil behandle nogle afsluttede sager efter de nye regler. Det gælder sager, vi har afvist efter den 20. december 2015 med henvisning til, at

  • klagefristen var overskredet
  • der ikke var truffet afgørelse, eller
  • der ikke var foretaget genvurdering af afgørelsen.

Vi kontakter selv de berørte kommuner i den type sager og beder dem tage stilling til, om sagen skal behandles på ny. 

Principafgørelser

Vores principafgørelser på området gælder stadig. De er en vejledning til, hvordan kommuner kan afgøre uenigheder.

Vi vil fremover offentliggøre afgørelser som kan vejlede kommuner i tvister på området. 

Læs principafgørelse om dommen fra Vestre Landsret

Citat fra Vestre Landsrets dom fra den 16. december 2015

Siden lov nr. 181 af 20. maj 1933 om social forsorg har kommunernes adgang til at indbringe uenighed om deres forpligtelser i henhold til den sociale lovgivning for højere administrativ instans været reguleret i en særskilt bestemmelse ved siden af den almindelige regel om klageadgang.

I bestemmelsen er der stedse anvendt formuleringen ”uenighed mellem kommuner”. Dette må efter ordlyden forstås som en tvist mellem ligestillede parter i modsætning til en forvaltningsafgørelse truffet af en myndighed, der som led i en almindelig rekurs kan påklages til en overordnet myndighed. I den nuværende § 61 i retssikkerhedsloven står, at det er ”sagen”, der kan indbringes. Dette støttes af, at kommunerne som sideordnede forvaltningsmyndigheder ikke har adgang til at træffe bindende forvaltningsafgørelser i forhold til hinanden.

Ordlyden og placeringen af bestemmelsen om behandlingen af kommuners indbyrdes uenigheder om deres forpligtelser i henhold til den sociale lovgivning må derfor føre til, at den myndighed, der skal træffe afgørelse om uenigheden, i disse situationer fungerer som et tvistløsningsorgan.”

Sidst opdateret 18.01.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring