Gå til indhold

Ny praksisundersøgelse: Kommunerne har udfordringer med at udmåle dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Undersøgelsen viser blandt andet, at det kan være uklart for kommunerne, hvilke konkrete forhold der skal inddrages ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste.

Af Anne Sofie Aaberg Markussen og Anne Oppelstrup Holmgaard

Hvornår er det en nødvendig konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet? Hvornår er et indtægtstab nødvendigt og en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne?

Det er nogle af de spørgsmål, som kommunerne skal være særligt opmærksomme på at undersøge, når de skal udmåle tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med en nedsat funktionsevne.

Men det har kommunerne udfordringer med at få gjort, viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen.

Udbredte udfordringer med at oplyse sager

Ankestyrelsen har iværksat undersøgelsen for at bidrage med viden om og anbefalinger til kommunernes sagsbehandling i sager om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Undersøgelsen bygger på en juridisk gennemgang af 42 sager fra seks kommuner, hvor der er truffet afgørelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Gennemgangen af sager viser, at kommunerne gennemgående har udfordringer med at oplyse sagerne tilstrækkeligt, og at det kan være uklart for dem, hvilke konkrete forhold de skal inddrage, for at udmåling af tabt arbejdsfortjeneste sker i overensstemmelse med regler og praksis.

Uklart hvilke forhold kommunerne skal indhente oplysninger om

Udmåling af timer til dækning af tabt arbejdsfortjeneste sker ved en vurdering af, i hvilket omfang pasning af barnet i hjemmet påvirker forælderens mulighed for at passe sit arbejde. For at kunne lave den vurdering skal kommunerne have tilstrækkeligt med oplysninger om barnets pasningsbehov og om forældrenes indtægtstab.

Det indebærer blandt andet, at kommunerne skal sikre sig, at der er tilstrækkelige oplysninger om, i hvilke(t) tidsrum barnet har et nødvendigt pasningsbehov og placering af forældrenes arbejdstider.

I flere tilfælde får kommunerne dog ikke indhentet tilstrækkelige oplysninger til at kunne udmåle dækning af tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med regler og praksis. Det kan hænge sammen med, at det er uklart for kommunerne, hvilke konkrete forhold de skal inddrage ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste i overensstemmelse med regler og praksis.

Eksempelvis har kommunen i en sag ikke oplyst sagen tilstrækkeligt. I sagen følger kommunen op på forælderens bevilling af 17 timers tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et 16-årigt barn, der har gennemgået et kræftforløb. Kommunen bevilger fortsat 17 timers tabt arbejdsfortjeneste om ugen.

Kommunen undersøger derimod ikke, om barnet har et pasningsbehov på tidspunktet for kommunens opfølgning, og hvor stort det i så fald er. Det fremgår desuden ikke, at kommunen har undersøgt forældrenes aktuelle arbejdstider ved opfølgningen. Sagen er derfor ikke tilstrækkeligt oplyst.

Anbefalinger: Afklar pasningsbehovet og indtægtstabet

Ud fra de udfordringer, der viser sig i sagsgennemgangen, har Ankestyrelsen en række anbefalinger til kommunernes sagsbehandling.

 • Oplysningsgrundlaget
  Kommunen skal ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste sikre sig, at der foreligger tilstrækkelige oplysninger om barnets pasningsbehov og forældrenes indtægtstab.
  Kommunen skal være særligt opmærksom på at indhente oplysninger om, i hvilke(t) tidsrum barnet har et nødvendigt pasningsbehov, placering af forældrenes arbejdstider samt muligheden for fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

 • Udmålingen
  Ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste skal kommunen som udgangspunkt sammenholde pasningsbehovet med indtægtstabet. Kommunen skal på den baggrund foretage udmåling af tabt arbejdsfortjeneste for det indtægtstab, der er forbundet med pasning af barnet i hjemmet.
  Kommunen skal dog være opmærksom på, at der også er mulighed for at udmåle tabt arbejdsfortjeneste, selvom der ikke er sammenfald mellem pasningsbehovet og forældrenes arbejdstider, eksempelvis i forbindelse med indhentelse af søvn, praktiske gøremål mv.

 • Klarhed
  Ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste skal kommunen sikre, at der er klarhed om formålet og rammerne for bevillingen. Hvis der bevilges tabt arbejdsfortjeneste til flere formål, skal fordelingen af de bevilgede timer være klar. 
 • Aktuelle behov
  Kommunen skal sikre, at udmålingen af tabt arbejdsfortjeneste svarer til det aktuelle behov. Kommunen skal derfor ved opfølgningsafgørelser være opmærksomme på, om betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste til de tidligere bevilgede formål fortsat er opfyldte. 

Om undersøgelsen: 

Undersøgelsen er baseret på en juridisk gennemgang af 42 sager fra seks kommuner, hvor der er truffet afgørelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Undersøgelsen består af en juridisk vurdering af, om kommunerne har oplyst sagerne tilstrækkeligt, om kommunerne har fulgt de indholdsmæssige regler, og om afgørelsen dermed er i overensstemmelse med regler og praksis. 

Undersøgelsen giver indblik i udfordringer, som vi ser i de gennemgåede sager. Vi kan genkende de samme udfordringer, der viser sig i sagsgennemgangen, fra Ankestyrelsens klagesagsbehandling på området, og vi formoder derfor, at de identificerede udfordringer også vil kunne gøre sig gældende i andre end de undersøgte sager. 

Undersøgelsen skal understøtte en styrket kvalitet i kommunernes sagsbehandling ved vejledning om regler og praksis på området, herunder give kommunale sagsbehandlere på tværs af landet konkrete eksempler på, hvordan sager om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste behandles. 

Undersøgelsens resultater kan ikke statistisk set generaliseres til at gælde alle afgørelser i de deltagende kommuner.

Praksisundersøgelsen skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de medvirkende kommuner og i forhold til to af kommunerne har Ankestyrelsen bedt kommunalbestyrelserne om at orientere om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til.

Download hele undersøgelsen

Du kan som noget nyt læse undersøgelsen i et digital format her

Sidst opdateret 20.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring