Gå til indhold

Artikel:Næsten hver femte hjemløs var anbragt som barn eller ung

Ankestyrelsens nye årsopgørelse på hjemløseområdet viser, at mange hjemløse allerede som børn og unge havde kontakt med de kommunale systemer.

Af fuldmægtig Kristiane Stürup

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3, maj 2014.

Ankestyrelsen har undersøgt, hvor mange hjemløse, der i deres barndom eller ungdom modtog en foranstaltning efter serviceloven. Det kan have været en forbyggende foranstaltning, f.eks. tilknytning af en kommunal kontaktperson til familien. Eller det kan have været en egentlig anbringelse udenfor hjemmet hos en plejefamilie eller i en døgninstitution.

Hjemløse er ”kendte” i de kommunale systemer

Tallene nedenfor viser, hvor stor en andel af brugerne af forsorgshjem og herberger, der i deres barndom eller ungdom (0-17 år) modtog en forebyggende foranstaltning eller var anbragt uden for hjemmet. Til sammenligning viser tallene også andelen af tidligere modtagere af disse foranstaltninger i hele befolkningen.

I opgørelsen af hjemløse er indregnet alle borgere, der i løbet af en 15-årig periode har haft ophold på et forsorgshjem eller et herberg.

Næsten 1 ud af 5 hjemløse – 19 procent – var anbragt uden for hjemmet som barn eller ung, mens det kun er tilfældet for 3 procent af den samlede befolkning. Hvis vi også regner forebyggende foranstaltninger med, modtog næsten 1 ud af 4 hjemløse – 22 procent – en forebyggende foranstaltning og/eller var anbragte.

Tabel: Brugere af forsorgshjem og herberg, som tidligere har fået en forebyggende foranstaltning og/eller været anbragt uden for hjemmet, sammenlignet med befolkningen, antal og procent 

AntalProcent
Hjemløse, som har fået en foranstaltning i barndommen/ungdommen, i alt 9.422 22%
- Hjemløse, som har fået en forebyggende foranstaltning 1.246 3%
 - Hjemløse, som har været anbragt uden for hjemmet 8.176 19%
Hjemløse, i alt 43.502 100%
Befolkning, som har fået en foranstaltning i barndommen/ungdommen, i alt 166.313 4%
 - Befolkning, som har fået en forebyggende foranstaltning 44.064 1%
  - Befolkning, som har været anbragt uden for hjemmet 122.249 3%
Befolkning, i alt 4.412.327 100%

Læs tabellen som excel-fil: Brugere af forsorgshjem og herberg, som tidligere har fået en forebyggende foranstaltning og/eller været anbragt uden for hjemmet, sammenlignet med befolkningen, antal og procent 

Note1: Hvis en person både har modtaget en forebyggende foranstaltning og været anbragt uden for hjemmet, indgår personen i gruppen anbragt uden for hjemmet.

Note2: Befolkning er opgjort som alle 18+-årige pr. 1. januar 2013
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Undersøgelser fra to af landets største kommuner viser også, at hjemløse i høj grad er ”kendte” i de kommunale systemer. Tabellen ovenfor omfatter kun forebyggende foranstaltninger og anbringelse uden for hjemmet, men de hjemløse kan som børn og unge også have haft kontakt til de kommunale systemer i andre anledninger: Nogle er tidligere straffet, andre har modtaget støtte til misbrugsbehandling eller hjælp i forbindelse med sociale og psykiske problemer.

Om tallene i denne artikel

Tallene i artiklen beskriver kun faktiske forskelle. De siger altså ikke noget om årsagssammenhæng eller hvad forskellene ville være, hvis der eksempelvis blev taget højde for sociale baggrundsfaktorer.

Mere information i årsopgørelsen på hjemløseområdet

Du kan se mere statistik på hjemløseområdet i Ankestyrelsens nye årsopgørelse ’Brugere af botilbud efter servicelovens § 110 – Årsstatistik 2013’. Her følges udviklingen i antallet af brugere af herberg og forsorgshjem, i varigheden af ophold og hvem, der henviser brugerne. Årsstatistikken udkommer i denne måned og offentliggøres her på ast.dk.

 

Forsorgshjem og herberg

Tallene i artiklen viser brugere af forsorgshjem, herberg og beskyttede pensionater – de såkaldte § 110 tilbud – i perioden 1999 til 2013. Hjemløse, der eksempelvis opholder sig hos venner og familie, indgår derfor ikke i artiklens tabeller. Langt størstedelen af brugerne af § 110 tilbud er 18 år eller ældre.

Anbragte børn og unge

Registret over brugerne af forsorgshjem og herberg samkøres med registret over anbragte børn og unge. Registret over anbragte børn og unge viser alle børn og unge, der siden 1970erne har været anbragt mindst én dag uden for hjemmet, mens de var mellem 0 og 17 år.

Forebyggende foranstaltninger

Registret over modtagere af forebyggende foranstaltninger anvendes også i denne artikel. Registret over forebyggende foranstaltninger viser alle børn og unge, der siden 1970erne har modtaget en forebyggende foranstaltning, mens de var mellem 0 og 17 år. Eksempler på forebyggende foranstaltninger er tilknytning af en kontaktperson, aflastningsordning mv.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring