Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager sager om tabt arbejdsfortjeneste til forældre

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller kronisk eller langvarig indgribende lidelse. Det skyldes en ændring af serviceloven. Vi genoptager en sag, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, beder om det.

Det vil være sager, som opfylder disse betingelser:

  • Ankestyrelsen har afgjort sagen
  • Der skal være tilkendt tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et barn
  • Ydelsen skal have være omfattet af ydelsesloftet
  • Der skal som udgangspunkt være udbetalt ydelser efter den 1. januar 2017

I forbindelse med ”Aftale om udmøntning af satspuljen i 2012” blev ydelsesloftet i servicelovens § 42 ændret med virkning fra den 1. juli 2012. Imidlertid blev den årlige regulering af ydelsesloftet gennemført med et forkert udgangspunkt, således at ydelsen for hele perioden var 3,2 pct. højere end de satser, som Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort. Det betyder, at personer, der har modtaget ydelsen, kan have fået udbetalt et for lavt beløb.

Dette gælder alene borgere, som har været omfattet af ydelsesloftet, og i de tilfælde kommunerne har anvendt de satser, som fremgår af ministeriets årlige satsvejledninger i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2019. De borgere kan derfor have krav på efterregulering af ydelsen og udbetaling af det, de har modtaget for lidt.

Nogle krav kan være forældede

I de sager, som skal genoptages, vil et eventuelt krav om efterbetaling af tabt arbejdsfortjeneste kunne være helt eller delvis forældet.

At et krav er forældet betyder, at man ikke længere kan kræve at få det udbetalt, selv om man faktisk havde ret til det, før forældelsen indtrådte.

Som udgangspunkt vil krav på efterbetaling af tabt arbejdsfortjeneste være forældet, hvis kravet vedrører en periode, som ligger mere end tre år før lovens ikrafttræden den 1. januar 2020. Det betyder, at krav på efterbetaling fra før den 1. januar 2017 som udgangspunkt er forældet. Derfor skal Ankestyrelsen i hver enkelt sag vurdere, om kravet på efterbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er forældet.

Der kan læses mere om baggrunden for genoptagelserne og om forældelse i Social- og Indenrigsministeriets brev af 6. februar 2020.

Borgere må kontakte os

Ankestyrelsen vil derfor genoptage de sager, som styrelsen har afgjort om beregning af tabt arbejdsfortjeneste, hvor borgeren har fået for lidt udbetalt i tabt arbejdsfortjeneste på grund af den manglende konsekvensændring af serviceloven i 2012.

Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde de relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, som har været omfattet af ydelsesloftet for dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Genoptagelse sker kun i de tilfælde kommunerne har anvendt de satser, som fremgår af ministeriets årlige satsvejledninger i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2019. De borgere kan derfor have krav på efterregulering af ydelsen og udbetaling af det de har modtaget for lidt.

Kommunerne skal også genoptage sager, de har afgjort om beregning af tabt arbejdsfortjeneste, hvor borgerne er omfattet af ydelsesloftet. Kommunen skal dog, ligesom Ankestyrelsen kun genoptage sagerne, hvis de har anvendt de satser, som fremgår af ministeriets årlige satsvejledninger i perioden fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2019. Det skal kommunerne gøre, hvis borgeren ikke har klaget til et af de sociale nævn eller til Ankestyrelsen. Social- og indenrigsministeriet har i samarbejde med KL orienteret kommunerne herom. 

Kommunerne skal som udgangspunkt genoptage sagerne på eget initiativ, men kan efter en konkret vurdering informere offentligt om muligheden for genoptagelse. Se mere herom i Social- og Indenrigsministeriet brev af den 6. februar 2020.

Læs Social- og Indenrigsministeriets brev af 6. februar 2020 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring