Gå til indhold

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen

Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance til borgere med handicap og genoptager derfor en række sager.

Det har hidtil været Ankestyrelsens praksis, at behovet for personlig assistance skulle nedsættes forholdsmæssigt, når borgeren arbejdede mere end 37 timer om ugen. Denne praksis blev udmeldt ved principmeddelelse 29-19.

Vi har i forbindelse med behandlingen af en konkret sag genovervejet den hidtidige praksis og vurderet, at den ikke var i overensstemmelse med lovens udgangspunkt.

Det er nu Ankestyrelsens opfattelse, at der kan bevilliges op til 20 timers personlig assistance om ugen, hvis borgeren arbejder minimum 37 timer om ugen. Det fremgår af principmeddelelse 31-20, som vi nu har offentliggjort.

Genoptagelse

Som konsekvens af praksisændringen skal Ankestyrelsen og kommunerne tage stilling til genoptagelse af sager, som er truffet i overensstemmelse med den tidligere praksis. Afgørelse om genoptagelse skal træffes af den myndighed, der senest har behandlet sagen.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at Ankestyrelsen og kommunerne skal genoptage en sag om bevilling af personlig assistance:

  1. borgeren har haft en ugentlig arbejdstid på mere end 37 timer,
  2. Ankestyrelsen eller kommunen har fastsat borgerens bevilling af tilskud til personlig assistance til mindre end 20 timer på grund af, at borgerens ugentlige arbejdstid har været mere end 37 timer, og
  3. bevillingen har været gældende på et tidspunkt inden for de seneste tre år fra offentliggørelsen af principmeddelelse 31-20.

Når en sag om bevilling er genoptaget, kan Ankestyrelsen eller kommunen have behov for at indhente yderligere oplysninger hos borgeren eller arbejdsgiveren, da der kun skal gives yderligere tilskud til personlig assistance, hvis følgende betingelse opfyldes:

  1. borgerens arbejdsgiver kan godtgøre (eller har godtgjort) at have haft udgift til personlig assistance for de timer, som der ikke er givet tilskud til på grund af den forkerte praksis.

I nogle af de sager, som eventuelt skal genoptages, vil kravet på yderligere tilskud til personlig assistance kunne være helt eller delvist forældet.

Ankestyrelsen orienterer kommunerne om vores praksisændring. De enkelte kommuner skal herefter vurdere, om de kan identificere sagerne, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at søge genoptagelse.

Borgere må kontakte os

Ankestyrelsen genoptager de sager, som vi kan identificere ved en søgning i vores journalsystemer. Da vi ikke er sikre på, at alle relevante sager kan findes på denne måde, kan borgere der mener, at deres sag skal genoptages, kontakte os.

Læs mere

Hvis du vil vide mere, kan du læse Ankestyrelsens principmeddelelse 31-20 på Retsinformation

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring