Gå til indhold

Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager

På baggrund af en redegørelse fra Folketingets Ombudsmand ændrer Ankestyrelsen praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager og genoptager derfor ca. 40 sager.

Det har hidtil været Ankestyrelsens praksis, at oplysninger om, at borger ikke har et registreret indtjeningsgrundlag i længere perioder, indebærer, at en borger kan pålægges at dokumentere sit ophold her i riget i de relevante perioder. Vi har også haft praksis for, at vi ved bevisbedømmelsen har lagt betydelig vægt på den konkrete dokumentation for ophold i de enkelte kalendermåneder, som borger kunne fremlægge.

Vi har på baggrund af Folketingets Ombudsmands redegørelse af 25. marts 2020 om krav til dokumentation for ophold i riget i uddannelses- og kontanthjælpssager, genovervejet vores hidtidige praksis og vurderet, at den ikke var i overensstemmelse med lov om aktiv socialpolitik.

Det er nu Ankestyrelsens opfattelse, at manglende registreret indtjeningsgrundlag ikke er nok til, at man kan pålægge en borger, der har folkeregisteradresse her i riget, at dokumentere sit ophold. I vurderingen af, om myndigheden har grundlag for at pålægge en borger at dokumentere sit ophold, vil det bl.a. være relevant at inddrage oplysninger om borgers livsførelse og livssituation.

Er en borger blevet pålagt at dokumentere sit ophold, skal der foretages en samlet vurdering af alle sagens omstændigheder i hele perioden. I bevisvurderingen skal der tages hensyn til borgers mulighed for at sikre sig bevis, herunder at det efter omstændighederne kan være meget svært at dokumentere ophold inden for kortere afgrænsede tidsrum mange år tilbage, især for borgere, der har en livsførelse og en livssituation med en skrøbelig social tilknytning til samfundet.

Genoptagelse

Som konsekvens af praksisændringen skal Ankestyrelsen og kommunerne tage stilling til genoptagelse af sager, som er truffet i overensstemmelse med den tidligere praksis. Afgørelse om genoptagelse skal træffes af den myndighed, der senest har behandlet sagen.

Ankestyrelsen og kommunerne skal genoptage sager om opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager, hvis:

  1. Kommunen har pålagt borgeren at dokumentere sit ophold her i riget på baggrund af manglende registreret indtjeningsgrundlag.

  2. Ankestyrelsen og kommunen har lagt betydelig vægt på dokumentation for ophold i de enkelte kalendermåneder.

  3. Borgeren er bevilget selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), fordi borgeren ikke har dokumenteret ophold her i riget i perioden, hvor der er manglende registreret indtjeningsgrundlag.

 

Ankestyrelsen og kommunerne skal herefter behandle sagerne på ny efter retningslinjerne i Ankestyrelsens principmeddelelse 32-20.

I nogle af de sager, som eventuelt skal genoptages, vil kravet på differencen mellem uddannelses- eller kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse) kunne være helt eller delvist forældet.

Ankestyrelsen orienterer kommunerne om vores praksisændring. De enkelte kommuner skal herefter vurdere, om de kan identificere sagerne, eller om de skal vejlede lokalt om muligheden for at søge genoptagelse.

Borgere må kontakte os

Ankestyrelsen har genoptaget de sager, som vi har identificere ved en søgning i vores journalsystemer, og givet borgerne besked om genoptagelse. Borgere, som ikke har hørt fra os, og som mener, at deres sag skal genoptages, kan kontakte os.

Læs mere

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 32-20

Læs Folketingets Ombudsmands redegørelse af 25. marts 2020, FOU nr. 2020.7

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring