Gå til indhold

Principafgørelser, marts

14 principafgørelser og 2 K-meddelelser.

Om ældrecheck - efterbetaling - formue - nye oplysninger - genoptagelse - ulovbestemt grundlag

Den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) bliver udbetalt uden ansøgning. Ydelsen udbetales i januar måned, hvis Udbetaling Danmark har de nødvendige oplysninger og vurderer, at pensionisten i øvrigt opfylder betingelserne for retten til den supplerende pensionsydelse.

Hvis Udbetaling Danmark afgør ikke at betale ældrechecken, skal myndigheden meddele pensionisten det. Det skal ske i en afgørelse med begrundelse – eventuelt i meddelelsen om pension for januar…

Læs hele principafgørelse 14-17

Om boligindretning - trappelift

Kommunen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det skal ske, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.

Kommunen skal yde borgeren hjælp med respekt for dennes behov for værdighed, integritet og mulighed for at leve et så normalt liv som muligt. Det skal ske i samarbejde med borgeren…

Læs hele principafgørelse 13-17

Om magtanvendelse - besøgsrestriktioner - mindre indgribende initiativer - dokumentation - anstaltsanordning - notatpligt

Beboere i plejeboliger, plejehjem eller andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer bestemmer selv, hvem vedkommende vil have besøg af og hvornår. Kommunen kan beslutte, at besøgene for visse personer skal begrænses, hvis det er nødvendigt for at beskytte de øvrige beboere eller personalet mod forskellige former for uønsket adfærd…

Læs hele principafgørelse 12-17

Om revalidering - fradrag - indtægt - bistandsfond - Vestre Landsrets dom

Kommunen skal ikke foretage fradrag i revalideringsydelsen for indtægter fra en pensionskasses bistandsfond.

Indtægt fra en bistandsfond, der tilhører en pensionskasse, er ikke omfattet af aktivlovens bestemmelse om fradrag i revalideringsydelse.

Midlerne fra bistandsfonden er adskilt fra den almindelige pensionsordning, hvor arbejdsgiver og arbejdstager indbetaler bidrag…

Læs hele principafgørelse 11-17

Om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - støttetiltag - behandlingsmuligheder - flere lidelser - samlet funktionsnedsættelse - dokumentationskrav - diagnose - udredning

Forældre kan få dækket merudgifter ved forsørgelsen af barnet og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet. Det kan de, hvis de i hjemmet forsøger et barn med nedsat funktionsevne. Hjælpen er betinget af, at behovet for hjælp er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Retten til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er også betinget af, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk og langvarig lidelse…

Læs hele principafgørelse 10-17

Om hjemmetræning - kursus - evaluering - hjælper - nødvendige træningsudgifter

Forældre kan blive godkendt af kommunen til at hjemmetræne deres barn. Det kan de, hvis barnet har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne og behov for hjælp eller særlig støtte. Godkendelsen af forældrene sker ud fra en samlet vurdering af familiens situation og forældrenes personlige ressourcer.

Det er blandt andet en betingelse for godkendelsen, at forældrene er i stand til at udføre opgaven…

Læs hele principafgørelse 09-17

Om arbejdsskade - erhvervsevnetab - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud - fleksjob

Erstatning for tab af erhvervsevne tilkendes som hovedregel efter §17. Det sker, hvis skadelidte, som følge af en arbejdsskade, har fået nedsat sin evne til at skaffe sig arbejdsindtægt med 15 procent eller derover. Ved vurderingen bliver der foretaget et skøn over skadelidtes muligheder for at skaffe sig indtægt ved ethvert erhverv.

§ 17a er en undtagelse til lovens almindelige udgangspunkt. Paragraffen handler om skadelidte, der efter arbejdsskaden visiteres til fleksjob…

Læs hele principafgørelse 08-17

Om kontanthjælp – sanktion – afmelding – tilmelding – Jobnet

Kommunen skal fradrage i hjælpen til en jobparat kontanthjælpsmodtager for de dage, hvor borgeren har været afmeldt Jobnet på grund af manglende tjek af jobforslag.

Fradraget skal ske fra og med den dag, hvor borgeren afmeldes Jobnet som arbejdssøgende, til og med dagen, før borgeren igen tilmelder sig Jobnet som arbejdssøgende.

Der skal ikke ske fradrag i hjælpen, når borgeren tilmelder sig Jobnet samme dag, som borgeren er blevet afmeldt. Her har borgen ikke har været afmeldt én dag…

Læs hele principafgørelse 7-17

Om kontanthjælp – rådighed – arbejdskrav – 225 timersreglen – nedsat arbejdsevne

Afgørelsen drejer sig om, hvilken betydning en nedsat arbejdsevne har for kravet om 225 timers arbejde inden for 12 kalendermåneder. Borgeren skal undtages for kravet, hvis de skånehensyn, der skal tages til borgeren, er så omfattende, at de ikke vil kunne tilgodeses på det ordinære arbejdsmarked. Er der derimod skånehensyn, som kan rummes på det ordinære arbejdsmarked, men borgeren kun kan arbejde fuldt effektivt i kortere tid, må arbejdsevnen vurderes i forhold til det begrænsede arbejdskrav…

Læs hele principafgørelse 6-17

Om handicappede i erhverv - erhvervets forenelighed – vidensarbejde

Borgere med nedsat psykisk funktionsevne i videnserhverv kan få personlig assistance, hvis erhvervet er foreneligt med funktionsevnenedsættelsen.

Ankestyrelsen har afgjort en sag om en vidensarbejder med hjerneskade. Han kunne selv foretage faglige og ledelsesmæssige vurderinger, men havde behov for hjælp til opmærksomhed, koncentrationsevne og overblik…

Læs hele principafgørelse 5-17

Om arbejdsskade - lovens område - indirekte udsættelse – erhvervssygdom

Et foster eller barn er omfattet af personkredsen for arbejdsskadeloven. Det skal dog dokumenteres, at en påvirkning af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen har haft en skadelig effekt på foster eller barn.

For at være en del af personkredsen, skal der være en direkte, biologisk påvirkning fra forældrene umiddelbart efter fødslen eller i nær tidsmæssig tilknytning til fødslen, for eksempel ved blodtransfusion…

Læs hele principafgørelse 4-17

Om arbejdsskade - genoptagelse - forældelse - varigt mén - tab af erhvervsevne – retsanvendelse

Når den, der er kommet til skade, anmoder om genoptagelse, fordi han mener, at der er sket en forværring, vurderer Ankestyrelsen, om det er tilfældet. Hvis der ikke er det, eller der ikke er årsagssammenhæng mellem forværringen og arbejdsskaden, afgør Ankestyrelsen sagen efter reglerne om genoptagelse. Det skyldes, at der ikke er stiftet et nyt krav på ydelser efter arbejdsskadeloven...

Læs hele principafgørelse 3-17

Om stedbarnsadoption - aldersforskel - faktisk forælder/barn forhold - barnets bedste

En adoption må kun ske, hvis det er bedst for den, der skal adopteres. Som en del af denne vurdering, er der som udgangspunkt krav om en aldersforskel på mindst 14 år mellem adoptanten og den, der adopteres.

Hvis der er særlige omstændigheder, der viser et reelt forælder/barn-forhold, kan 14 års-kravet dog fraviges...

Læs hele principafgørelse 2-17

Om forhold under anbringelsen, konfirmation

Hvis barnet eller den anbragte unge, har et udtrykkeligt ønske om egne personlige forhold, og forældrene modsætter sig dette, må kommunen lave en vurdering. Den skal vurdere, om det af hensyn til formålet med anbringelsen er nødvendigt, at ønsket imødekommes. Kommunen kan således i særlige tilfælde træffe beslutninger om barnets eller den unges forhold, når det er nødvendigt...

Læs hele principafgørelse 1-17

Klagenævnet for Specialundervisning har offentliggjort to nye K-meddelelser:

Meddelelse nr. 40 om at en kommune ikke kan give afslag på en ungdomsuddannelse med henvisning til, at den unge ikke kan leve op til lovens krav.

Meddelelse nr. 39 om at en kommune ikke kan afbryde en ungdomsuddannelse med henvisning til, at den unge er for dårligt fungerende til at kunne følge undervisningen og deltage aktivt i uddannelsen.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring