Gå til indhold

Hver anden afgørelse om magtanvendelse over for demente følger ikke reglerne

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne håndterer servicelovens regler om magtanvendelse over for borgere med demens. Et af resultaterne er, at lidt over halvdelen af sagerne ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis borgerne havde klaget.

Ankestyrelsen har vurderet 57 sager om magtanvendelse mod demente fra 13 udvalgte kommuner. 30 af sagerne ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis de havde været klagesager hos Ankestyrelsen. Det skyldes primært et mangelfuldt oplysningsgrundlag.  Et mangelfuldt oplysningsgrundlag kan betyde, at betingelserne for indgrebet ikke er opfyldt.

I undersøgelsen indgår også en spørgeskemaundersøgelse, som 86 kommuner har besvaret. Den viser blandt andet, at næsten alle kommuner har retningslinjer, som indeholder vejledning om brug af magtanvendelse og regler for registrering af magtanvendelse. De fleste kommuner oplyser også, at de har en eller flere demenskoordinatorer eller -konsulenter, der er specialister i arbejdet med demente, herunder reglerne om magtanvendelse.

På baggrund af undersøgelsen har Ankestyrelsen en række anbefalinger til kommunerne.

Her ses et udvalg:

Anvendelsen af tvangsmæssige indgreb

  • Kommunerne skal i højere grad påse, at alle muligheder, herunder pædagogiske tiltag, er udtømte, inden der anvendes tvangsmæssige indgreb over for borgeren.
  • Kommunerne skal i højere grad sikre, at betingelserne for et konkret tvangsmæssigt indgreb er opfyldte, særligt i forhold til, om der er nærliggende risiko for væsentlig personskade.
  • Kommunerne skal særligt i tilfælde, hvor der sker gentagne indgreb over for den samme borger, følge op på årsagen hertil, og søge løsninger, således at fremtidige indgreb undgås.

Sagsbehandlingsregler

  • Kommunerne skal ved behandlingen af indberetninger om magtanvendelse sikre sig, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og ved behov herfor søge sagen yderligere oplyst hos botilbuddene.
  • Kommunerne skal især sikre sig, at borgeren og værgen samt eventuelle pårørende bliver orienteret om muligheden for at klage over afgørelsen om magtanvendelsen.

Læs hele undersøgelsen og alle anbefalingerne

 

Hvad er magtanvendelse?

Magtanvendelse er et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten. Et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten er et aktivt indgreb, som sættes i værk over for en borger, der aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring.

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring