Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling inden for og uden for arbejdsmarkedet
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet afgør klager over afslag på godkendelse som adoptant, fører tilsyn med Adoptionssamrådet, formidler viden og matcher børn til national adoption.
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte-ordninger
Ankenævnet afgør sager om en række uddannelsesstøtteordninger. De fleste sager handler om udlændinges ret til SU og om tillæg til studerende med funktionsnedsættelse.
Vi har fundet 430 resultater med emnet Nævn. Viser 51 - 60
Udtalelse vedr. oplysninger om faderskab i sager om danske børn til bortadoption, 6. oktober 2005
Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 6. oktober 2005. Adoptionsnævnet har på baggrund af en række konkrete sager besluttet at bede amtskommunerne om at følge en ny procedure i forbindelse med behandlingen af sager vedrørende bortadoption af danske børn, når der skal indledes en faderskabssag ved statsamtet.
Henstillinger
Generelle henstillinger fra Adoptionsnævnet
Regler og henstillinger
Reglerne om adoption findes i adoptionsloven og i en række bekendtgørelser.
Udgivelser fra Adoptionsnævnet
Udgivelser fra Adoptionsnævnet ti år tilbage.
Årsberetninger og statistik
Årsberetninger, statistik, undersøgelser om alder og ventetider og landsmødereferater.
Ansøgninger om adoption
Her kan du læse statistik om hvor mange, der søger godkendelse som adoptanter til henholdsvis barn nr. et og barn nummer to.
Nationale adoptioner
Undersøgelser om nationale adoptioner og statistik tilbage til 2009 om hvor mange børn, der er anvist til national bortadoption og hvor mange adoptanter, der er optaget på venteliste.
Internationale adoptioner
Statistik over den formidlende organisations hjemtagelser og over udenlandske adoptivbørn fordelt på lande.
Adoptionsnævnets landsmødereferater
Her finder du landsmødereferater fra 2008 og frem. Landsmøderne arrangeres af Adoptionsnævnet cirka hvert andet år.
Adoptionsnævnets undersøgelser
Her finder du rapporter om forskellige undersøgelser, som Adoptionsnævnet har gennemført.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring