Gå til indhold

Nyhedsbrev januar 2022

I nyhedsbrevet for januar kan du læse ti nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

En kommunes drift af restaurationsvirksomhed i forbindelse med kommunalt kulturhus

Helsingør Kommune havde drevet restaurationsvirksomhed i forbindelse med et kommunalt kulturhus.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen handlede i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, og at kommunen havde pligt til at søge at bortforpagte driften af restaurationsvirksomheden. Bortforpagtningen skulle ske på markedsvilkår.

Læs udtalelsen her

 

En kommune kunne indgå en aftale med en forening om brugsret til et fælleshus

En kommune ønskede at indgå en aftale med en grundejerforening om brugsret til et fælleshus. Fælleshuset skulle indgå i et nyt byggeri, der kombinerede skole, daginstitutioner og bydelshus.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen kunne indgå en aftale med foreningen om brugsret til fælleshuset.

Ankestyrelsen vurderede også, at kommunen højst kunne kræve et beløb svarende til kommunens omkostninger for brugsretten.

Det var dog en betingelse, at kommunen ved private arrangementer opkrævede et beløb svarende til kommunens omkostninger.

Læs udtalelsen her

 

Kommunalt tilskud til plantning af træer

Frederiksberg Kommune havde bedt Ankestyrelsen om en vurdering af, om kommunen kunne give tilskud til private, der plantede træer i kommunen.

Ankestyrelsen vurderede på det foreliggende grundlag, at det ikke ville være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Læs udtalelsen her

 

Forvaltningsret 

Fuldmagt i sociale sager

Ankestyrelsen modtog en henvendelse om, at Odense Kommune ikke anerkendte en stillingsfuldmagt fra en socialrådgiver, der var ansat i en forening. Ankestyrelsen bad kommunen om at redegøre for kommunens praksis for indhentelse af fuldmagter til partsrepræsentation i sociale sager.

På baggrund af kommunens redegørelse konkluderede Ankestyrelsen, at kommunen ikke handlede i strid med reglerne om partsrepræsentation.

Læs udtalelsen her

 

Klagevejledning i agterskrivelser

Ankestyrelsen blev i en konkret sag opmærksom på Tårnby Kommunes formulering af klagevejledningen i agterskrivelser til borgere.

Tårnby Kommune ændrede formuleringerne på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse.

Ankestyrelsen udtalte, at kommunen havde pligt til at undersøge, om den var forpligtet til at genoptage en eller flere sager.

Læs udtalelsen her

 

Sektorlovgivningen

En kommunes administration af servicelovens regler om standsning af børne- og ungeydelsen

Ankestyrelsen blev opmærksom på, at Gladsaxe Kommune ikke traf afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, når den fik underretning om, at et barn havde ulovligt skolefravær.

Kommunen oplyste, at den havde ændret praksis på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse. Sagerne om ulovligt skolefravær ville nu blive fulgt tæt af ledelsen for at sikre en korrekt anvendelse af reglerne.

Ankestyrelsen vurderede, at Gladsaxe Kommunes administration af servicelovens § 155 c ikke havde været lovlig. Men på baggrund af kommunens svar foretog Ankestyrelsen ikke mere i sagen.

Læs udtalelsen her

 

Gladsaxe Kommunes kvalitetsstandard for ortopædisk fodtøj

På baggrund af en henvendelse fra Ankestyrelsen tilrettede Gladsaxe Kommune sin kvalitetsstandard, så der ikke længere fremgik et udskiftningsinterval.

Ankestyrelsen foretog derfor ikke videre.

Læs udtalelsen her

 

Faxe Kommunes procedure for sporstofundersøgelser i forbindelse med håndtering af spildevand

Teknik & Miljøudvalget i Faxe Kommune havde besluttet en tilføjelse til kommunens procedure for sporstofundersøgelser i forbindelse med håndtering af spildevand.

Ankestyrelsen vurderede, at beslutningen var i strid med spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1.

Læs udtalelsen her

 

Besparelser på børne- og familieområdet i Holstebro Kommune

Ankestyrelsen fik en henvendelse om, at Holstebro Kommune i 2019 og 2020 havde instrueret sine medarbejdere i at spare på børne- og familieområdet. Der blev i henvendelsen henvist til Ankestyrelsens sag om lignende besparelser i Guldborgsund Kommune.

Ankestyrelsen bad byrådet i Holstebro Kommune om en udtalelse.

Holstebro Kommune svarede, at barnets tarv altid var styrende for kommunens indsatser, og at der blev foretaget en konkret og individuel vurdering, når der skulle tages stilling til støtteomfang og foranstaltninger.

Holstebro Kommune oplyste også, at kommunen havde undersøgt, hvilke handlinger der var foretaget som konsekvens af udmeldingen om besparelser, og at kommunen ikke automatisk stoppede ydelser.

Ankestyrelsen foretog derfor ikke videre.

Læs udtalelsen her

 

Besparelser på familie- og børneområdet i Guldborgsund Kommune

Ankestyrelsen forstod et svar fra Guldborgsund Kommune sådan, at kommunen fastholdt en instruks om, at der kun kunne visiteres til én foranstaltning efter servicelovens § 52.

Ankestyrelsen vurderede, at Guldborgsund Kommunes beslutning ikke var lovlig.

Ankestyrelsen fandt herudover ikke anledning til at foretage yderligere vedrørende Guldborgsund Kommunes besparelser i Center for Familie og Forebyggelse.

Læs udtalelsen her

Sidst opdateret 31.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring