Gå til indhold

Nyhedsbrev august 2019

Kommunalret

Lovligt forfald fra byrådet

Det var lovligt, at et flertal i byrådet i Sorø Kommune stemte imod et forslag om at godkende, at et byrådsmedlem havde lovligt forfald.

Læs hele udtalelsen

Gratis wi-fi

Ankestyrelsen offentliggjorde i januar 2019 en udtalelse om gratis wi-fi i Silkeborg Kommune. Vi udtalte, at Silkeborg Kommune ikke lovligt kan stille gratis wi-fi til rådighed for offentligheden.

Ankestyrelsen har efter en henvendelse fra Energistyrelsen besluttet, at en sætning i udtalelsen skal udgå. Vi offentliggør derfor en ny udtalelse. Den eneste ændring i forhold til den tidligere udtalelse er, at en sætning om dækning af et sammenhængende byområde på side 14 i den tidligere udtalelse er taget ud. Ændringen har ikke betydning for Ankestyrelsens vurdering af sagen.

Den tidligere udtalelse er slettet fra Ankestyrelsens hjemmeside.

Læs den nye udtalelse

Forvaltningsret

Afslag på aktindsigt i anonymiserede afgørelser

Aalborg Kommune havde afslået at give aktindsigt i form af anonymiserede afgørelser om handicap-kørsel.

Kommunen havde ikke redegjort for, at det var umuligt at anonymisere effektivt uden brug af nævneværdige ressourcer. Ankestyrelsen bad derfor kommunen om at genoptage sagens behandling.

Læs hele udtalelsen

Habilitet i en sag om ekspropriation

Byrådet i Skanderborg Kommune mente, at tre byrådsmedlemmer var inhabile ved behandlingen af en sag om ekspropriation.

Byrådsmedlemmerne var henholdsvis bestyrelsesformand, næstformand og menigt bestyrelsesmedlem i et forsyningsselskab, som ønskede ekspropriationen.

Skanderborg Kommune havde efter Ankestyrelsens opfattelse ikke godtgjort, at byrådsmedlemmerne var inhabile.

Læs hele udtalelsen

Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter

Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at Kerteminde Kommune havde truffet en ulovlig beslutning om at stoppe allerede bevilligede revalideringsforløb.

Ankestyrelsen vurderede dog på baggrund af en række klagesager, at kommunen havde (haft) en generel forkert retsopfattelse af, hvornår der kan ske tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter.

Læs hele udtalelsen

Sektorlovgivning

Tilkendegivelse af bødeforlæg efter CPR-loven

Københavns Kommune var ikke forpligtet til at undersøge de nærmere subjektive omstændigheder, før kommunen tilkendegav et bødeforelæg ved for sen anmeldelse af flytning til folkeregistret.

Læs hele udtalelsen 

Anbringelser af uledsagede flygtningebørn

Viborg Kommune havde anbragt uledsagede flygtningebørn på eget værelse på trods af børnenes omfattende behov for støtte.

Kommunen skal fremover sikre, at der ikke placeres uledsagede flygtningebørn på eget værelse, hvis børnene har brug for mere end begrænset personlig støtte.

Læs hele udtalelsen

Leverandørvalg og serviceniveau for hjemmepleje på Tunø

Odder Kommunes serviceniveau for personlig og praktisk hjælp til borgere på Tunø var ikke i overensstemmelse med serviceloven og den generelle lighedsgrundsætning.

Odder Kommune havde også handlet i strid med serviceloven ved ikke at give borgerne på Tunø tilbud om frit leverandørvalg.

Læs hele udtalelsen

Læs tilsynets artikler i Nyt fra Ankestyrelsen 

 


Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring