Gå til indhold

Nyhedsbrev oktober 2019

Kommunalret

Offentliggørelse af beslutninger truffet for lukkede døre

Ankestyrelsen undersøgte syv kommuners offentliggørelse af beslutninger, som kommunalbestyrelserne havde truffet for lukkede døre. 

De syv kommuner havde ikke i alle tilfælde overholdt lovgivningens krav. 

Læs hele udtalelsen

Afvisning af ændringsforslag 

Det var ikke lovligt, at Fanø Kommunes tidligere borgmester afviste seks ændringsforslag uden forudgående afstemning i byrådet. 

Læs hele udtalelsen 

Vederlag til bestyrelsesmedlemmer 

Ankestyrelsen godkendte, at formanden og næstformanden for bestyrelsen i Energnist I/S får faste vederlag. Menige bestyrelsesmedlemmer, som også sidder i forretningsudvalget, kan også få faste vederlag. 

Ankestyrelsen godkendte ikke et årligt vederlag til de øvrige medlemmer af bestyrelsen. 

Læs hele afgørelsen 

Salg af areal uden offentligt udbud 

Region Nordjylland havde solgt et areal uden offentligt udbud. Regionen henviste til, at arealet ikke kunne bebygges, og at salget derfor var undtaget fra kravet om udbud. 

Ankestyrelsen vurderede, at arealet kunne bebygges. Arealet skulle derfor have været udbudt til salg. 

Ankestyrelsen vurderede også, at regionen ikke havde foretaget sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen for arealet. 

Læs hele udtalelsen 

Salg af ejendom under markedspris 

Region Nordjylland bad Ankestyrelsen vurdere, om regionen er forpligtet til at sælge en ejendom til Morsø Kommune i overensstemmelse med en tinglyst køberet. Ejendommen vil i så fald blive solgt under markedspris. 

Ankestyrelsen vurderede, at regionen som udgangspunkt er forpligtet til at sælge sine ejendomme til markedspris. Hvis regionen varetager en saglig, regional interesse ved at sælge ejendommen under markedsprisen, kan udgangspunktet fraviges. 

Ankestyrelsen fandt ikke, at en tinglyst køberet i sig selv udgør en saglig, regional interesse, som kan begrunde, at ejendommen sælges under markedsprisen.   

Læs hele udtalelsen 

Driftsudgifter i Nivå Center 

Ankestyrelsen er enig med Fredensborg Kommune i, at kommunen ikke har hjemmel til at yde støtte til drift og vedligeholdelse af Nivå Center. Nivå Center ejes af en erhvervsdrivende fond. 

Læs hele udtalelsen 

Udlejning af feriekoloni 

Frederiksberg Kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne udleje en feriekoloni til en fond, der ønsker at afholde en musikfestival. 

Læs hele udtalelsen 

Forvaltningsret 

Inhabilitet i en sag om statstilskud til nedsættelse af færgetakster 

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune mente, at to kommunalbestyrelsesmedlemmer var inhabile ved behandlingen af en sag om statstilskud til et privat færgeselskab til nedsættelse af billetpriserne. De to byrådsmedlemmer ejede aktier for 15.000 og 25.000 kr. i færgeselskabet. 

Ankestyrelsen fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte kommunalbestyrelsens vurdering af, at de to kommunalbestyrelsesmedlemmer var inhabile på grund af deres aktier. 

Læs hele udtalelsen 

Afslag på aktindsigt med henvisning til chikane 

Hørsholm Kommune havde givet afslag på aktindsigt i fakturaer og korrespondance med en advokat. 

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke kunne give afslag på aktindsigt med henvisning til, at borgerens formål var at forfølge eller på lignende måde genere advokaten. Ankestyrelsen bad derfor kommunen om at genoptage sagens behandling. 

Læs hele udtalelsen 

Afslag på aktindsigt i sprogtest 

Region Syddanmark havde givet afslag på aktindsigt i en sprogtest til brug for ansættelse af udenlandske medarbejdere. 

Regionen havde henvist til hensynet til patientsikkerheden. Regionen havde også henvist til, at sygehuset ikke havde ressourcer til at udarbejde nye sprogtests, hver gang en ansøger gennemgik testen, eller der blev bedt om aktindsigt i testen. 

Ankestyrelsen vurderede, at regionen ikke kunne undtage sprogtesten fra aktindsigt med den begrundelse. 

Læs hele udtalelsen 

Sektorlovgivning 

Nybyggeri i almen boligorganisation krævede oprettelse af særlig afdeling 

Tårnby Kommune handlede i strid med almenboligloven ved at godkende, at 59 nye almene familieboliger kunne opføres i en eksisterende afdeling i en boligorganisation. 

Læs hele udtalelsen 

Separat ventetid ved offentliggjorte sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 

Kalundborg Kommune havde ved sine offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på det sociale område angivet en separat ventetid. Ankestyrelsen vurderede, at dette ikke var i overensstemmelse med retssikkerhedslovens regler om sagsbehandlingsfrister. 

Ankestyrelsen bad desuden kommunen om at bekræfte, at kommunen ikke længere beregnede sagsbehandlingsfristen fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger var til stede. 

Læs hele udtalelsen

Læs tilsynets artikler i Nyt fra Ankestyrelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring