Gå til indhold

Lang ventetid på levering og produktion af handicapbiler er en udfordring for kommunerne

Når en borger bevilges støtte til køb af bil, skal kommunen afgøre, hvilken billigste bil, der er egnet til at dække borgerens behov. Flere kommuner har kontaktet Ankestyrelsen for at få råd og vejledning om støtte til køb af en bil, fordi bilen enten ikke er produceret endnu eller har lang leveringstid. I denne artikel beskriver vi, hvad kommunerne bør være opmærksomme på.

Af fuldmægtig Iben Krogh Ravnsbeck

I Ankestyrelsen oplever vi, at nogle kommuner bevilger støtte til en bil, som ikke aktuelt kan leveres og måske endnu ikke er produceret. Hvis den bevilgede bil ikke kan skaffes inden for en kortere periode, har kommunen ikke i tilstrækkelig grad forholdt sig til, hvilken billigste bil, der er egnet.

I tilfælde, hvor billigste bil, der er egnet ikke kan skaffes, skal kommunen bevilge borgeren en anden bil, som opfylder borgerens behov, og som umiddelbart kan skaffes.

Kommunen skal foretage en helhedsvurdering af borgerens samlede behov, hvor det primære hensyn er, at bilen skal fungere som befordringsmiddel for den støtteberettigede borger. I vurderingen skal kommunen også nærmere redegøre for, hvor borgeren aktuelt kan købe bilen.

Borgere, der bevilges støtte til køb af bil, har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og behov for bilen til at opnå eller fastholde et arbejde, gennemføre en uddannelse eller til at deltage i aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Derfor har det vidtrækkende konsekvenser for borgere, der bevilges en bil med meget lang leveringstid, eller hvor der er usikkerhed omkring mulighederne for at få leveret bilen i Danmark.

Den bil, kommunen vurderer som billigst og egnet, kan have en meget lang leveringstid på op til flere år. Vi ser også tilfælde, hvor nogle kommuner bevilger en bil, selvom det er usikkert, om bilen kommer til bestilling og levering i Danmark.         

Det vil ikke være tilstrækkelig hjælp til borger, hvis kommunen bevilger en bil, der ikke kan skaffes inden for en kortere periode. Det skyldes i særdeleshed de konsekvenser, det vil medføre for den støtteberettigede borgers mulighed for at færdes. Hvad der skal forstås ved en kortere periode, vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

I vurderingen kan det fx indgå, om borgeren har en bil i forvejen, hvad det er for en bil, borgeren skal have, den generelle leveringstid på biler, borgerens funktionsnedsættelse og behovet for bilen. 

I enkelte tilfælde har kommunen dog mulighed for at henvise til en bil, der først kan bestilles eller leveres til borgeren i Danmark langt ude i fremtiden. Dette kan udelukkende finde sted, hvis borgeren udtrykkeligt oplyser, at vedkommende ønsker bilen på trods af leveringsforsinkelsen. Det afhænger naturligvis også af, at borgeren ikke efterfølgende klager over bilvalget.

Regler om støtte til køb af den billigste bil, der er egnet, findes i servicelovens § 114 (Serviceloven (retsinformation.dk)) og bilbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 3 (Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter lov om social service (retsinformation.dk)).

Det fremgår af servicelovens § 114, stk. 1, at der kan ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

  • vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
  • vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
  • forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Efter bilbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 3, ydes støtten til anskaffelse af den billigste bil, som er egnet set i forhold til modtagerens behov.

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring