Gå til indhold

Principmeddelelse fastlægger socialtilsynets kompetence i forhold til overholdelse af regler om tv-overvågning

Ankestyrelsen har ophævet socialtilsynets påbud om, at reglerne om magtanvendelse skal efterleves i forbindelse med tv-overvågning. Det har vi gjort, fordi det ligger uden for socialtilsynets kompetence at påse regler om tv-overvågning, der ikke handler om obligatorisk tv-overvågning i voksenansvarsloven. I artiklen gennemgår vi principmeddelelse 4-22. Vi forklarer også, hvorfor vores afgørelser ikke betyder, at vi har godkendt tv-overvågning, da vi er blevet opmærksomme på, at principmeddelelsen kan opfattes sådan.

Af specialkonsulent Gitte Knudsen Petersen

Der findes regler om magtanvendelse og øvrige indgreb i selvbestemmelsesretten i lov om voksenansvar (voksenansvarsloven) og lov om social service (serviceloven). Under magtanvendelsesreglerne i voksenansvarsloven er der regler om pligtmæssig tv-overvågning af indendørs fællesarealer på delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger.

Som led i det driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder fører socialtilsynet tilsyn med anbringelsesstedernes anvendelse af reglerne i voksenansvarsloven og dermed også tv-overvågning omfattet af denne lov.

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med blandt andet anbringelsessteder for børn og unge, døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, samt forskellige døgntilbud til voksne. De tilbud, som socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med, fremgår af lov om socialtilsyn (socialtilsynsloven) § 4.

Det fremgår af voksenansvarslovens § 16 a, at indendørs fællesarealer på delvis lukkede døgninstitutioner, delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 6, i serviceloven skal tv-overvåges.

Det fremgår af voksenansvarsloven § 22, at det socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med et anbringelsessted, som led heri fører tilsyn med anbringelsesstedets anvendelse af reglerne i denne lov.

Tv-overvågning, der ikke er omfattet af voksenansvarsloven

Der er ikke i øvrigt regler om tv-overvågning i voksenansvarsloven. Tv-overvågning er heller ikke reguleret i servicelovens magtanvendelsesregler. De generelle regler om tv-overvågning findes i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og i et vist omfang i tv-overvågningsloven.

Principmeddelelse 4-22 fastslår, at socialtilsynet ikke har kompetence til at påse, om tv-overvågning sker i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og tv-overvågningsloven. Denne kompetence hører under Datatilsynet henholdsvis politiet.

Det betyder, at socialtilsynet ikke kan føre tilsyn med, om tv-overvågning, der ikke er pligtmæssig tv-overvågning efter voksenansvarsloven, er lovlig efter de generelle regler om tv-overvågning. Socialtilsynet kan derfor ikke udstede påbud, der er knyttet til tv-overvågning i alle de situationer, hvor tv-overvågningen ikke er omfattet af den pligtmæssige tv-overvågning.

Ankestyrelsen har på denne baggrund ophævet sådanne påbud i konkrete klagesager.

De ophævede påbud betyder ikke, at Ankestyrelsen har godkendt, at anbringelsessteder og botilbud kan anvende tv-overvågning. Det tager vi ikke stilling til – hverken i principmeddelelse 4-22 eller i de konkrete klagesager.

Det forhold, at socialtilsynene ikke har kompetence i forhold til tv-overvågning, medmindre det er den pligtmæssige tv-overvågning i voksenansvarsloven, betyder nemlig, at Ankestyrelsen - som klageinstans for socialtilsynets afgørelser – heller ikke har denne kompetence.

Ankestyrelsen har således alene kompetence til at påse overholdelse af reglerne om den pligtmæssige tv-overvågning i voksenansvarsloven, mens Datatilsynet og i visse tilfælde politiet har kompetence til at påse overholdelse af reglerne om tv-overvågning i øvrigt.

Læs principmeddelelse 4-22 her.

De to sager i principmeddelelsen om tv-overvågning på anbringelsessteder for børn og unge

I den ene sag havde en døgninstitution tv-overvågning af institutionens fællesarealer. Fællesarealerne var tilgængelige for unge visiteret til delvist lukkede pladser og unge visiteret til åbne pladser.

Da fællesarealerne ikke kun var tilgængelige for unge på en lukket døgninstitution, delvis lukket afdeling på en døgninstitution, sikret døgninstitution eller en særligt sikret afdeling, var tv-overvågningen ikke omfattet af voksenansvarsloven.

Socialtilsynet udstedte påbud om, at reglerne om magtanvendelse skulle efterleves i forbindelse med tv-overvågning.

I den anden sag havde en døgninstitution tv-overvågning af fællesarealer på institutionens åbne afdelinger.

Da tv-overvågningen foregik på andre afdelinger end de delvist lukkede afdelinger, var tv-overvågningen ikke omfattet af voksenansvarsloven.

Socialtilsynet udstedte påbud om, at institutionen skulle sikre, at der ikke skete tv-overvågning i de åbne afdelinger eller i andre bygninger og lokaler, der ikke var en del af de delvist lukkede afdelinger.

Tv-overvågningen var i begge sager omfattet af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og i et vist omfang i tv-overvågningsloven.

Ankestyrelsen ophævede påbuddene i de to sager, da tv-overvågningen ikke var omfattet af socialtilsynets tilsynskompetence.

Tv-overvågning i andre tilbud

Principmeddelelse 4-22 gælder ikke alene for døgntilbud til børn og unge, men også andre tilbud, som socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med. Det er fordi, der ikke er regler om tv-overvågning i serviceloven.

Tv-overvågning kan indgå i socialtilsynet vurdering af tilbuddenes kvalitet

Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn indhente relevante oplysninger fra tilbud og andre med henblik på at vurdere tilbuddets kvalitet. Det er ikke udtømmende angivet i socialtilsynsloven, hvilke oplysninger socialtilsynet kan eller skal indhente.

Tv-overvågning kan derfor som andet materiale – hvis det er relevant – indgå i socialtilsynets vurdering af, om et tilbud har den fornødne kvalitet.

Hvis socialtilsynet fx ser, at tv-overvågning systematisk anvendes i et tilbud i stedet for at ansætte mere personale eller personale med relevante kompetencer, kan det indgå i den samlede faglige vurdering af tilbuddets kvalitet.

Det er en betingelse for godkendelse, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet inden for de otte temaer, der fremgår af socialtilsynslovens § 6.

Som led i varetagelsen af tilsynsopgaven skal socialtilsynet indhente relevant information, herunder aflægge tilsynsbesøg og indhente oplysninger fra blandt andet tilbuddet selv. Det fremgår af socialtilsynslovens § 7.

Sidst opdateret 04.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring