Gå til indhold

Ny principmeddelelse ændrer praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrisen. Sager med afslag på hjælp skal måske genoptages

På grund af den forsyningskrise, der startede i efteråret 2021, er energipriserne steget ekstraordinært, og derfor har mange fået højere energiregninger uden at det skyldes et højere forbrug. I en ny principmeddelelse ændrer Ankestyrelsen praksis vedrørende muligheden for at få hjælp til ekstraudgifterne til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen.

Af fuldmægtig Simone Andreasen 

Med Ankestyrelsens nye principmeddelelse 1-23 er det fastslået, at ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen både er uforudsigelige, og at behovet for hjælp hertil er midlertidigt. Det er også fastslået, at ekstraudgifterne ikke er en social begivenhed for den enkelte person. 

Retten til hjælp til enkeltudgifter er blandt andet betinget af, at: 

  • Personen, der søger om hjælp, har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed), og
  • udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses, og
  • behovet for hjælp til den ansøgte udgift er midlertidig.

Aktivlovens § 81, 1. pkt.

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. 

Prisstigninger på varme, gas og el er ikke en social begivenhed

Det er en betingelse for at få hjælp til ekstraudgifterne til varme, gas og el, at den person, der søger om hjælp, har været ude for en social begivenhed.

Flere personer har ikke længere råd til at betale deres regninger på varme, gas og el, fordi regningerne er højere, end de tidligere har været. Prisstigningerne i sig selv er ikke en social begivenhed. Der kan dog alligevel gives hjælp til regningerne på varme, gas og el, hvis personen af andre grunde har været ude for en social begivenhed. 

Nogle personer har været ude for en social begivenhed, alene fordi de modtager en bestemt ydelse fra det offentlige. Det kan for eksempel være kontanthjælpsmodtagere eller personer på ressourceforløbsydelse. Det gælder ikke for førtidspensionister eller SU-modtagere.

Førtidspensionister, SU-modtagere, lønmodtagere og andre personer har været ude for en social begivenhed, hvis de for eksempel har mistet deres arbejde eller er blevet skilt. 

Eksempel: 

En SU-modtager søger om hjælp til en aconto varmeregning på 2.000 kr. Varmeregningen er steget fra 800 kr. på grund af forsyningskrisen. SU-modtageren kan ikke betale sin regning, fordi priserne er steget. Der er ikke i øvrigt sket ændringer i hans forhold. 

SU-modtageren har ikke været ude for en social begivenhed, selv om regningen på varme er blevet meget dyrere på grund af forsyningskrisen. Der kan derfor ikke gives hjælp til varmeregningen.

Forsyningskrisen var uforudsigelig

Hvis man bruger varme, gas og el, ved man, at man skal betale for dette. På samme måde ved man også, at udgiften hertil kan stige. Derfor er det forudsigeligt, at man skal betale sine regninger for forbrug af varme, gas og el, og at priserne herfor kan stige. 

Ankestyrelsens nye principmeddelelse fastslår dog, at forsyningskrisen og krigen i Ukraine, har en force majeure lignende (ekstraordinær) karakter, og at den derfor må betegnes som uforudsigelig. Hvis en person har haft ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen, er ekstraudgifterne derfor uforudsigelige. Det gælder for ekstraudgifter for perioden fra den 1. oktober 2021 og frem til udgangen af april 2023. 

Eksempel:

En person søger om hjælp til sin elregning for perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. marts 2022. Elregningen er på 10.000 kr. og var i samme periode året før på 6.000 kr. Personens elforbrug er uændret. Ekstraudgiften på 4.000 kr. var uforudsigelig for personen. Der vil derfor kunne gives hjælp, hvis de andre betingelser for at give hjælp er opfyldt. 

Behovet for hjælp er midlertidigt

Ekstraudgifterne på varme, gas og el kan betyde, at personer ikke længere har råd til at betale disse energi-regninger. Det kan ske, selv om deres indtægt og energiforbrug ikke er ændret. Energiudgifterne er faste, så der vil herefter være behov for hjælp hver måned. Kommunerne kan i dette tilfælde normalt give afslag på hjælp. 

Principmeddelelse 1-23 fastslår, at der i situationen med forsyningskrise og krig må kunne lægges til grund, at behovet for hjælp i den periode, hvor udgifterne er uforudsigelige, er midlertidigt.

Eksempel:

En person søger om hjælp til en månedlig aconto elregning på 1.200 kr. Elregningen er steget fra 600 kr. på grund af forsyningskrisen. 

Scenarie 1: Personen kan betale sin elregning på 600 kr. uden at komme i økonomisk trang, men kan ikke betale for elregningen på 1.200 kr. uden at komme i økonomisk trang. Behovet for hjælp er midlertidigt. 

Scenarie 2: Personen kan ikke betale sin normale elregning på 600 kr. uden at komme i økonomisk trang. Behovet for hjælp er ikke midlertidig. 

I scenarie 1 kan personen være berettiget til hjælp til elregningen, mens personen i scenarie 2 ikke vil være berettiget til hjælp til elregningen efter reglerne om enkeltudgifter.

Sager skal måske genoptages

Principmeddelelse 1-23 betyder, at Ankestyrelsens administrative praksis i sager om enkeltudgifter er ændret. Derfor skal kommunerne og Ankestyrelsen tage stilling til, om sager, hvor der er givet afslag på hjælp til enkeltudgifter til forhøjede energiudgifter, som vedrører perioden fra den 1. oktober 2021 og indtil offentliggørelsen af denne principmeddelelse den 31. januar 2023, skal genoptages. En afgørelse skal genoptages, hvis den er i strid med den praksis, som fremgår af principmeddelelsen. 

Ankestyrelsen er ved at gennemgå relevante sager og kontakter selv de borgere, som har haft en sag i Ankestyrelsen, der skal genoptages. Det er den myndighed, der senest har afgjort sagen, der skal se på den igen.

Kommunerne skal derfor genoptage sager, de har afgjort i perioden fra den 1. oktober 2021 og indtil offentliggørelsen af principmeddelelsen den 31. januar 2023, hvis sagerne ikke er afgjort i overensstemmelse med principmeddelelsen, og borgeren ikke har klaget til Ankestyrelsen. Vi har sendt orienteringsbreve til alle kommuner og KL. 

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 02.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring