Gå til indhold

Hvordan fordeles orlov med ret til barselsdagpenge, når forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet?

I denne artikel beskrives praksis i forhold til ændringerne af barselsloven i forbindelse med indførelsen af ligedeling af orlov mellem forældrene i august 2022 med fokus på de forældre, der ikke bor sammen, når barnet bliver født, og mulighederne for tildeling af ekstra uger i særlige situationer. Det er blandt andet beskrevet i Ankestyrelsens nye principmeddelelse 2-24.

Af fuldmægtig Annette Buchholtz Asraf

I august 2022 blev reglerne om barselsdagpenge ændret for forældre til børn, der er født fra den 2. august 2022 og frem. For forældre til børn født før denne dato gælder de tidligere regler. 

En af de største ændringer med de nye barselsregler er, at orloven skal deles lige imellem forældre, som bor sammen på fødselstidspunktet. Det betyder, at en mor har ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge og en far/medmor også har ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge. Praksis er beskrevet i principmeddelelse 7-23.

Hvis forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet, bruger man ikke hovedreglen om ligedeling mellem forældrene. I stedet får den af forældrene, som har barnet boende, ret til barselsdagpenge i 37 uger i alt.

Forældrene kan fortsat i et vist omfang overdrage orlov til hinanden, men hvor meget afhænger af, om forælderen er lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller ledig. Forældre, som ikke har ret til barselsdagpenge, kan også overdrage orlov til den anden forælder.

I særlige situationer er der mulighed for at tildele bopælsforælderen 9 eller 13 ekstra ugers orlov.

Fordeling af orloven, når forældrene ikke bor sammen ved barnets fødsel

Når forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet, kan reglen om ligedeling ikke bruges. Her skelner man mellem, om forælderen bor sammen med barnet eller ikke bor sammen med barnet.

Den forælder, som har barnet boende

Den forælder, som bor sammen med barnet, tildeles yderligere 13 ugers orlov, og opnår derved ret til barselsdagpenge i sammenlagt 37 uger.

For en mor, som bor sammen med barnet, betyder det, at hun fortsat har ret og pligt til orlov i de første 2 uger efter fødslen efterfulgt af yderligere 8 ugers fravær, dvs. i alt 10 ugers barselsorlov. En mor har også ret til 14 ugers barselsdagpenge under forældreorlov og har mulighed for yderligere 13 ugers fravær med barselsdagpenge. I alt 37 uger.

For en far/medmor, betyder det, at han/hun har ret til 2 ugers fædre/medmororlov og 22 ugers forældreorlov med barselsdagpenge. Far/medmor har mulighed for yderligere 13 ugers fravær med barselsdagpenge. I alt 37 uger, hvis han/hun bor sammen med barnet på fødselstidspunktet. 

Den forælder, som har barnet boende og har eneforældremyndighed

Forælderen med eneforældremyndighed, som har barnet boende, har både ret til orlov i 37 uger med barselsdagpenge og yderligere ret til 9 ugers orlov med barselsdagpenge efter ansøgning. I alt 46 ugers orlov med barselsdagpenge.

Den forælder, som ikke har barnet boende

Den forælder, som ikke bor sammen med barnet, har 9 ugers forældreorlov. Det betyder, at far/medmor, der ikke bor sammen med barnet på fødselstidspunktet, får 2 ugers fædre/medmororlov og 9 ugers forældreorlov. I alt 11 ugers orlov.

Forældres mulighed for at overdrage orlov til hinanden

Forældre kan overdrage orlov til hinanden. Hvilken del af orloven, der kan overdrages, afhænger af den enkelte forælders beskæftigelsesmæssige status på det tidspunkt, hvor man beder om at overdrage orloven.

Lønmodtagere

  • En mor kan overdrage op til 8 ugers barselsorlov, fem ugers forældreorlov, og 13 ugers yderligere orlov. I alt 26 uger. Har mor eneforældremyndighed over barnet, kan hun ligeledes overdrage de yderligere 9 ugers forældreorlov.
  • En far/medmor kan overdrage op til 13 ugers forældreorlov og 13 ugers yderligere orlov. I alt 26 uger. Har far/medmor eneforældremyndighed over barnet, kan han/hun ligeledes overdrage de yderligere 9 ugers forældreorlov.

Selvstændig erhvervsdrivende

  • En mor kan overdrage op til 8 ugers barselsorlov, 14 ugers forældreorlov, og 13 ugers yderligere orlov. I alt 35 uger. Har mor eneforældremyndighed over barnet, kan hun ligeledes overdrage de yderligere 9 ugers forældreorlov.
  • En far/medmor kan overdrage op til 22 ugers forældreorlov og 13 ugers yderligere orlov. I alt 35 ugers forældreorlov. Har far/medmor eneforældremyndighed over barnet, kan han/hun ligeledes overdrage de yderligere 9 ugers forældreorlov.

Ledige

  • En mor kan overdrage op til 14 ugers forældreorlov og 13 uges orlov. I alt 27 ugers orlov. Har mor eneforældremyndighed over barnet, kan hun ligeledes overdrage de yderligere 9 ugers forældreorlov.
  • En far/medmor kan overdrage op til 22 ugers forældreorlov og 13 ugers yderligere orlov, dvs. i alt 37 ugers forældreorlov. Har far/medmor eneforældremyndighed over barnet, kan han/hun ligeledes overdrage de yderligere 9 ugers forældreorlov.

Hvad dækker ordene pligtorlov, barselsorlov, forældreorlov, fædreorlov og yderligere orlov over?

Pligtorlov: En mors ret og pligt til orlov de første 2 uger efter fødslen. Orloven er en del af barselsorloven. Barselslovens § 7, stk. 1, 1. punktum.

Barselsorlov: En mors ret til fravær i yderligere 8 uger. Orloven afholdes oftest inden for de første 10 uger efter fødslen. Barselslovens § 7, stk. 1, 2. punktum.

Fædreorlov/medmororlov: En far/medmors ret til fravær de første 2 uger efter fødslen. Orloven skal holdes inden 10 uger efter fødslen. Barselslovens § 7, stk. 3.

Forældreorlov: En mors ret til fravær i yderligere 14 uger og en far/medmors ret til fravær i yderligere 22 uger. Barselslovens § 21, stk. 1, 1. led, om en mors ret og 2. led, om en far/medmors ret.

Yderligere 13 ugers orlov, når forældrene ikke bor sammen. Den forælder, der har barnet boende har ret til barselsdagpenge i yderligere 13 uger under forældreorlov. Barselslovens § 21 b, stk. 1, 1. punktum.

Yderligere 9 ugers orlov. Den forælder som har barnet boende og som også har eneforældremyndighed over barnet, har ret til yderligere 9 uger under forældreorlov. Barselslovens § 21 b, stk. 1, 2. punktum.

En del af orloven er fortsat øremærket for forældre, som er lønmodtagere

Reglerne om øremærket orlov gælder også for forældre, som ikke bor sammen på fødselstidspunktet. Kun forældre, som er lønmodtagere, er omfattet af reglen om øremærket orlov.

Den øremærkede orlov er en del af forældreorloven og er på 9 uger. Den øremærkede forældreorlov skal som udgangspunkt være afholdt, inden barnet fylder 1 år. Hvis den øremærkede forældreorlov ikke afholdes, bortfalder retten til barselsdagpenge for de 9 uger.

De 9 ugers øremærket forældreorlov kan undtagelsesvis udskydes, hvis forældreorloven ikke kan holdes pga. barselshindringer. Orloven skal da holdes, inden barnet fylder 3 år.

Den øremærkede orlov kan holdes fleksibelt. Orloven behøver derfor ikke at være 9 uger i træk, men kan fordeles over året eller som en dag om ugen osv.

Det betyder, at en far/medmor som er lønmodtager, og som ikke bor sammen med barnet på fødselstidspunktet, der har ret til 2 ugers fædreorlov og 9 ugers forældreorlov, ikke kan overdrage noget af orloven til den anden forælder. Han/hun skal selv holde orloven.

Forældre som modtager anden forsørgelsesydelse efter lov om aktiv socialpolitik eller fx SU

Selvom en forælder ikke selv opfylder betingelserne for udbetaling af barselsdagpenge, råder forælderen over den tildelte orlov.

Det betyder bl.a., at forældre, som modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik fx uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse osv., har samme ret til fravær som forældre efter barselsloven.

Det betyder også, at forældrene ikke er omfattet af reglerne om ligedeling af orloven, hvis de ikke bor sammen på fødselstidspunktet.

Forældre, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, kan også overdrage orlov til barnets anden forælder. Forældrene betragtes som ledige og kan overdrage orlov i samme omfang som ledige. Det samme gør sig gældende, hvis en forælder modtager SU eller førtidspension. Det er et krav, at forælderen er omfattet af dansk social sikring.

Bopælsforhold på fødselstidspunktet

Det er bopælsforholdene på fødselstidspunktet, som er afgørende for fordelingen af orloven.

Oplysninger i CPR om bopæl vil som udgangspunkt blive lagt til grund for, hvordan bopælsforholdene er.

Efterfølgende ændringer i forældrenes bopæl ændrer ikke ved antallet af tildelte uger.

Eksempel:

Mor og far bor sammen på fødselstidspunktet. Orloven ligeledes med 24 uger til mor og 24 uger til far. 3 måneder efter fødslen flytter forældrene fra hinanden. Mor har på dette tidspunkt afholdt 13 uger af hendes orlov og har kun 11 ugers orlov tilbage. Mor kan kun opnå ret til yderligere orlov, hvis far vælger at overdrage nogle af sine orlovsuger til hende.

Mor og far bor ikke sammen på fødselstidspunktet. Mor har barnet boende og har derfor ret til 37 ugers orlov, og far har ret til 2 ugers fædreorlov og 9 ugers forældreorlov. Far får ikke ret til yderligere orlovsuger, men mor kan fortsat vælge at overdrage nogle af sine uger til far.

Særlige situationer

I helt særlige situationer kan en forælder tildeles ekstra uger med barselsdagpenge.

Når forældrene bor sammen på fødselstidspunktet, og kun den ene forælder om er omfattet af dansk social sikring

I de tilfælde, hvor forældrene bor sammen på fødselstidspunktet, men kun den ene forælder er omfattet af dansk social sikring, kan der i visse tilfælde tildeles ekstra 13 uger med barselsdagpenge ved fravær.

Når forældrene bor sammen på fødselstidspunktet, men kun den ene forælder er omfattet af dansk social sikring, vil den forælder, der er socialt sikret i Danmark, som udgangspunkt have ret til 24 ugers barselsdagpenge under orlov efter barnets fødsel. Den samme forælder kan tildeles ekstra 13 ugers barselsdagpenge, hvis forælderen kan dokumentere, at den anden forælder ikke i samme periode efter et andet lands lovgivning får udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse under forældreorlov.

De ekstra 13 ugers orlov med barselsdagpenge ved fravær skal kompensere for, at den forælder, der ikke er socialt sikret i Danmark, ikke har mulighed for at overdrage orlov med barselsdagpenge til den anden forælder.

Denne bestemmelse finder kun anvendelse, når forældrene bor sammen på fødselstidspunktet. Senere ændringer i bopælsforholdene har ikke betydning for retten til ekstra 13 uger med barselsdagpenge ved fravær.

Den ene forælder er ude af stand til at passe barnet alene

Hvis den ene af barnets forældre på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er ude af stand til at passe barnet alene, kan der tildeles 9 ekstra ugers orlov med barselsdagpenge til den anden forælder.

Det er et krav, at den forælder, som er ude af stand til at passe barnet alene, er lønmodtager og dermed er omfattet af reglerne om øremærket orlov.

Det er også en betingelse for tildeling af ekstra 9 ugers barselsdagpenge, at den ansøgende forælder fremlægger lægelig dokumentation for, at den anden forælder er ude af stand til at passe barnet alene.

Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om forældrene bor sammen på fødselstidspunktet. Der tildeles ekstra uger, så den forælder, som ikke er i stand til at passe barnet alene, fortsat kan afholde sin orlov sammen med den anden forælder, hvis det ønskes.

Eksempler:

Forældrene bor ikke sammen, men har fælles forældremyndighed over barnet. Far er lønmodtager og mor ansøger om ekstra 9 ugers barselsdagpenge, da den anden forælder er ude af stand til at passe barnet.

- Mor oplyser, at far pga. manglende tilknytning til barnet ikke kan holde orlov alene med barnet. Der er ikke lægelig dokumentation for, at far er ude af stand til at passe barnet alene grundet en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der henvises til, at fars manglende tilknytning til barnet skyldes, at han ikke ser barnet. Der beskrives lettere psykiske udfordringer, som kan betragtes som en barselshindring. Fars manglende tilknytning til barnet, kan i denne situation ikke sidestilles med en fysik eller psykisk funktionsnedsættelse.

Der gives afslag på ekstra 9 ugers barselsdagpenge.

Forældrene bor sammen, og har fælles forældremyndighed. Mor ansøger om ekstra 9 ugers barselsdagpenge. Far er lønmodtager.

- Mor oplyser, at far pga. manglende tilknytning til barnet ikke kan holde orlov alene med barnet. Der foreligger en lægeerklæring. Egen læge har detaljeret beskrevet flere situationer, hvor far ikke er i stand til se barnet og reagere relevant på barnets signaler i form af gråd og utilfredshed. Far får under sagens behandling stillet en psykiatrisk diagnose, som forklarer hans udfordringer. Diagnosen er ikke afgørende for sagens udfald, men underbygger lægeerklæringen.

Mor tildeles ekstra 9 ugers barselsdagpenge, og far har fortsat mulighed for at afholde 9 ugers øremærket orlov som lønmodtager. Han kan vælge at holde orloven samtidig med mor og på den måde, på trods af hans vanskeligheder, få opbygget en relation til barnet.

Forældrene bor sammen og har fælles forældremyndighed. Mor ansøger om ekstra 9 ugers barselsdagpenge. Far er lønmodtager.

- Far skal have foretaget en knæoperation. I forbindelse med selve operationen kan han i en kortere periode ikke støtte på benet. Der er ikke tale om en fysisk funktionsnedsættelse men forbigående sygdom af mere alvorlig karakter, som kan betragtes som en barselshindring.

Der gives afslag på ekstra 9 ugers barselsdagpenge.

Forældrene bor sammen og har fælles forældremyndighed. Far ansøger om ekstra 9 ugers barselsdagpenge. Mor er lønmodtager.

Mor får i forbindelse med graviditeten svær bækkenløsning og er både før og efter fødslen kørestolsbruger og rollatorbruger i en samlet periode på cirka 7 måneder. Efter mor har afholdt 2 ugers pligtorlov, indtræder far i resten af hendes barselsorlov 8 uger i alt, da hun er ude af stand til at passe deres barn alene. Far har afholdt alt hans orlov, og mor har overdraget de 5 ugers forældreorlov, hun som lønmodtager kan overdrage. Ifølge de lægelige oplysninger er mor fortsat stærkt begrænset af både smerter og fysiske gener. Lægeligt oplyses om lang rehabilitering uden tidsramme for forventet raskmelding.

Efter en konkret og individuel vurdering tildeles far ekstra 9 ugers barselsdagpenge, da der er lægelige dokumentation for, at mor fortsat er ude af stand til at passe barnet alene.

Læs principmeddelelse 2-24 

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring