Gå til indhold

Stigninger i omgørelsesprocenter i 2022

I 2022 afgjorde Ankestyrelsen ca. 47.000 sager, og omgørelsesprocenten steg på de tre største sagsområder – kommunale social- og beskæftigelsessager, arbejdsskadesager og sager fra Udbetaling Danmark. Det kan du undersøge nærmere på Ankestyrelsens Talportal.

Af chefkonsulent Martin Boelt Kristiansen

Omgørelsesprocenten i 2022 steg i forhold til 2021 med ca. 4 procentpoint for de kommunale sager og med ca. 2 procentpoint på arbejdsskadeområdet. Sager fra Udbetaling Danmark er nærmest uforandret fra 2021 til 2022, idet stigningen i omgørelserne kun er 1 procentpoint.

I 2022 blev ca. syv ud af ti kommunale social- og beskæftigelsessager stadfæstet. Det samme viser tallene for arbejdsskadesager, mens omkring ni ud af ti sager fra Udbetaling Danmark blev stadfæstet. Udbetaling Danmark har stort set formået i 2022 at fastholde det relativt store fald i omgørelsesprocenten på 6 procentpoint i fra 2020 til 2021.  

Udvikling i omgørelsesprocent 2020-2022

omgørelsesprocent 2020-2022.JPG

Kilde: Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem pr 7. februar 2023. For at sikre de mest aktuelle data sker der løbende efterregistreringer i data. Dette kan skabe uoverensstemmelser med tidligere offentliggjorte data for samme tidsperiode.

Langt de fleste af de sager, Ankestyrelsen afgjorde i 2022, er klager over afgørelser, som er truffet af landets 98 kommuner. De kommunale social- og beskæftigelsessager udgjorde ca. 40 procent af det samlede antal sager, som blev afgjort i Ankestyrelsen, mens klager over afgørelser truffet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Udbetaling Danmark udgjorde henholdsvis ca. 20 og ca. 15 procent af alle klagesager i Ankestyrelsen i 2022. 

Udvikling i antal afgjorte sager 2020-2022

afgjorte sager 2020-2022.JPG

Kilde: Ankestyrelsens sagsbehandlingssystem pr 7. februar 2023. For at sikre de mest aktuelle data sker der løbende efterregistreringer i data. Dette kan skabe uoverensstemmelser med tidligere offentliggjorte data for samme tidsperiode.

I forhold til 2021 er der sket et fald i antallet af kommunale social- og beskæftigelsessager på ca. 2.500 sager. Dette fald svarer stort set til stigningen i antallet af sager fra Udbetaling Danmark.

Definition af begreber

Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage førsteinstansen, som så skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at vi hjemviser en sag, kan fx være, at der mangler oplysninger, som Ankestyrelsen ikke selv kan skaffe, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet førsteinstansens afgørelse.

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i førsteinstansens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager.

Realitetsbehandlede sager er summen af hjemviste, ændrede, ophævede og stadfæstede sager. Afviste sager og sager, som er henviste til andre myndigheder, tæller altså ikke med.

Talportalen

På vores talportal kan du hente flere tal og statistikker om vores sagsområder, herunder eksempelvis kommunale social- og beskæftigelsessager, sager fra Udbetaling Danmark og tilsynssager.

Link til talportalen

Sidst opdateret 20.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring