Gå til indhold

Færre omgjorte sager i 2021

I 2021 afgjorde Ankestyrelsen ca. 50.000 sager, og på de fleste sagsområder omgjorde vi færre sager end i 2019. Det kan du læse mere om i Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen og Ankestyrelsens statistik over formelle sagsbehandlingsfejl i 2021.

Af fuldmægtig Eilif Magnusson Arge 

Siden 2019 har Ankestyrelsen omgjort færre sager på de store klagesagsområder - kommunale social- og beskæftigelsessager, arbejdsskadesager og sager fra Udbetaling Danmark.

Omgørelsesprocenten i 2021 faldt i forhold til 2019 med ca. seks procentpoint for både de kommunale sager og sager fra Udbetaling Danmark. For arbejdsskadesager var faldet på ca. to procentpoint. 

I 2021 blev ca. tre ud fire kommunale sager stadfæstet. Det samme viser tallene for arbejdsskadesager, mens ni ud af ti sager fra Udbetaling Danmark blev stadfæstet.

Tabel 1 - Udvikling i omgørelsesprocent 2019-2021.JPG

Langt de fleste af de sager, Ankestyrelsen behandlede i 2021, er klager over afgørelser, som er truffet af landets 98 kommuner. De kommunale sager udgjorde 43 procent af det samlede antal sager, mens klager over afgørelser truffet af Arbejdsmarkedet Erhvervssikring og Udbetaling Danmark udgjorde henholdsvis 23 og 10 procent af alle klagesager i Ankestyrelsen i 2021. 

 Tabel 2 - Udvikling i afgjorte sager 2019-2021.JPG

   

Definition af begreber:

Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage førsteinstansen, som så skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at vi hjemviser en sag, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, som Ankestyrelsen ikke selv kan skaffe, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet førsteinstansens afgørelse.

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i førsteinstansens afgørelse.

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager.

Markant færre fejl i Udbetaling Danmark sager

Ankestyrelsen har siden begyndelsen af 2017 registreret, om kommunerne og andre førsteinstanser overholder de formelle regler for sagsbehandling. Det primære formål med den statistik er at give et overordnet billede af, hvilke formelle regler der volder problemer i sagsbehandlingen. 

I 2021 var andelen af sager med formelle sagsbehandlingsfejl på det hidtil laveste niveau siden 2017, og særligt sager fra Udbetaling Danmark har oplevet et markant fald fra 65 procent i 2017 til 19 procent i 2021. 

Det markante fald skyldes blandt andet, at Ankestyrelsen og Udbetaling Danmark har haft et tæt samarbejde om mulige udfordringer i sagsbehandlingen. 

Generelt har andelen af sager, hvor der er registreret formelle sagsbehandlingsfejl været faldende på de fleste sagsområder siden 2017.  

HVAD ER FORMELLE REGLER?

Formelle regler er krav til den måde, myndighederne sagsbehandler på. De krav er blandt andet beskrevet i forvaltningsloven. 

Når Ankestyrelsen behandler en klage, har vi pligt til også at vurdere, om førsteinstansen overholder disse formelle regler for sagsbehandlingen. Her er de vigtigste regler naturligvis dem, der kan have betydning for sagens resultat. Det er for eksempel:

  • Borgerens ret til at komme med bemærkninger til sagen, inden den bliver afgjort (partshøring)
  • Reglen om, at alle nødvendige og korrekte oplysninger skal ligge i sagen, inden den bliver afgjort (undersøgelsesprincippet)
  • Borgerens ret til at få en forklaring på afgørelsens resultat (begrundelse).

Overholder myndigheden ikke de regler, vil en afgørelse som udgangspunkt være ugyldig og derfor ikke gælde for borgeren.

Andre regler for sagsbehandlingen er også vigtige, men påvirker ikke direkte sagens resultat. Det er for eksempel regler om tidsfrister og klagevejledning. Reglerne er vigtige at overholde, men kan ikke i sig selv føre til, at afgørelsen er ugyldig.

Her kan du finde mere information på vores hjemmeside:

Talportalen: På vores talportal kan du hente flere tal og statistikker på vores sagsområder, herunder eksempelvis kommunale social- og beskæftigelsessager, sager fra Udbetaling Danmark og tilsynssager.

Gå til talportalen

Hent Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen og Ankestyrelsens statistik over formelle sagsbehandlingsfejl i 2021.

Sidst opdateret 19.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring