Gå til indhold

Artikel: Undervisning er også en del af Ankestyrelsens arbejde

Ankestyrelsens opgave er ikke blot at behandle klager. Vi hjælper også sagsbehandlere i kommunerne til at blive bedre klædt på, så de kan træffe de rigtige afgørelser. Over sommeren har vi for eksempel holdt kursus for de fem nye socialtilsyn fra henholdsvis Frederiksberg, Holbæk, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring kommuner. Det blev fem dage fyldt med forvaltningsret og masser af god dialog.

Af specialkonsulent Sanne Brøndum Odgaard og forvaltningsretskonsulent Rikke Koefoed Nielsen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, oktober 2014.

Opgaven med at godkende og føre tilsyn med kvaliteten og forholdene i landets sociale døgntilbud og generelt godkendte plejefamilier ligger nu i fem specialiserede tilsynsenheder (Socialtilsyn). Sådan har det været, siden en ny lov på området trådte i kraft ved årsskiftet. Det er Ankestyrelsen, der er klageinstans for de afgørelser, der træffes af de fem socialtilsyn. Vi tog derfor i løbet af maj og juni rundt i landet og gennemførte en række kursusdage, hvor socialtilsynenes medarbejdere fik finpudset forvaltningsretten, særligt med fokus på ”den gode afgørelse”, så de var bedre klædt på til opgaverne.

Lokalkendskab og arbejde i marken

De fem socialtilsyn er placeret rundt om i landet i fem udvalgte kommuner. På den måde sikres lokalkendskab og synergi i de vigtige opgaver, som socialtilsynene skal løfte. Opgaverne foregår nemlig i vid udstrækning ”ude i marken”, hvor socialtilsynets medarbejdere ved dialog og med hjælp fra en række nye værktøjer skal gå forrest i arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i Danmarks sociale døgntilbud og generelt godkendte plejefamilier.

Rollen som myndighedsudøver

Ved siden af det store socialfaglige arbejde skal medarbejderne i de fem socialtilsyn varetage en betydelig rolle som myndighedsudøvere. Det er nemlig også de fem socialtilsyn, der så at sige skal ”trække i bremsen”, når noget ikke er godt nok, når udsatte borgere ikke behandles ordentligt eller når pædagogikken ikke er på plads.

De mange kvalificerede medarbejdere, der hver dag arbejder med at føre lov om socialtilsyn ud i livet, har forskellige faglige uddannelser og baggrunde. Og det betyder, at nogle har stor erfaring med at træffe forvaltningsretlige afgørelser som myndighedspersoner, mens andre er nye i den rolle.

Kursusdage

På fem kursusdage, hvor der var fokus på ”den gode afgørelse”, tegnede og fortalte forvaltningsretskonsulent Rikke Koefoed Nielsen og specialkonsulent Sanne Odgaard om retssikkerhed og om, hvorfor det med partshøring, begrundelse osv. er noget, Ankestyrelsen går så højt op i.

Når vi i Ankestyrelsen ser en stor værdi i at komme rundt i landet og formidle de faglige budskaber om for eksempel forvaltningsretlige emner, handler det ikke kun om det faglige islæt eller om at højne kvaliteten i sagsbehandlingen. Det handler bestemt også om at ”mærke” hvor vores medspillere er, så vi som ankeinstans i et samarbejde kan gøre vores allerbedste for at sikre, at den lovgivning, der er vedtaget, både bliver læst, forstået og anvendt, som det har været hensigten.

Spørgelys og interesse

Det er vores oplevelse, at der hos alle socialtilsyn er stor gejst og fagligt engagement. Vi blev på undervisningsdagene mødt af en spørgelyst og en interesse, også for de juridiske sider af sagen, der vidner om en stor vilje til at sikre kvaliteten i tilsynsarbejdet hele vejen rundt.

Det er vores indtryk, at undervisningen hjalp med at skærpe socialtilsynenes fokus på den forvaltningsretlige afgørelse. Den afgørelse er nemlig noget, som tilsynskonsulenterne skal mestre i deres rolle som myndighed, hver gang socialtilsynet bestemmer ”hvad der skal gælde”.

Samarbejde med Socialstyrelsen


På flere af undervisningsdagene havde vi selskab af en kollega fra Socialstyrelsen, der støttede og var parat med bidrag, særligt når fokus blev rettet mod kvalitetsmodellens spidsfindigheder. Kvalitetsmodellen er et særligt oplysningsredskab, der udgør en lovbunden ramme om de fokuspunkter, som socialtilsynene skal iagttage i arbejdet med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale døgntilbud i Danmark.

Ankestyrelsen har et tæt samarbejde med Socialstyrelsen, der har faciliteret det store implementeringsarbejde med udmøntningen af reformen på tilsynsområdet. Det var også på Socialstyrelsens initiativ, at Ankestyrelsens undervisning hos de fem socialtilsyn blev iværksat.

Det er vores vurdering, at de fem socialtilsyn er kommet godt i gang. Det er en stor reform og en stor opgave, der ligger forude. Vi glæder os til at bidrage til udviklingen på området.

Læs mere om socialtilsynene hos Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring