Gå til indhold

Ankestyrelsen fører selv retssager på arbejdsskadeområdet

I kølvandet på regeringens beslutning i 2017 om at statslige institutioner skal konkurrenceudsætte indkøb af juridiske ydelser, har Ankestyrelsen besluttet selv at føre retssager på arbejdsskadeområdet. Fra januar 2018 og frem til nu har Ankestyrelsen hjemtaget og skal selv møde i 265 ud af 518 retssager på området.

Af ankechef Annedorte Elklit Pedersen

Med udgangen af 2016 besluttede regeringen, at statslige institutioner skal konkurrenceudsætte forskellige juridiske ydelser. Dette førte bl.a. til en beslutning om, at Ankestyrelsen selv skal føre retssager på arbejdsskadeområdet. Det vil sige de sager, hvor vi stævnes. Det kan enten være af en skadelidt, som fx er utilfreds med en afgørelse, vi har truffet om ikke at anerkende en skade som en arbejdsskade, eller med størrelsen af den tilkendte erstatning.

Det kan også være et forsikringsselskab, som er uenig i, at en skade anerkendes som en arbejdsskade eller i erstatningens størrelse. Vi anlægger ikke selv en retssag mod en borger eller et forsikringsselskab, og det betyder, at vi altid vil være den sagsøgte part i en retssag

Siden den 1. januar 2018 har vi i større og større omfang selv ført retssagerne på arbejdsskadeområdet frem for at overgive dem til Kammeradvokaten, og målet er, at vi selv fører alle nye byretssager.  

Kammeradvokaten fører stadig nogle sager for os og beholder de sager, som er overdraget til dem før 1. januar 2018. Det er nu mere end to år siden, vi startede, og indtil videre er konklusionen, at det har været en stor opgave organisationsmæssigt, men også at det er muligt for os at løfte opgaven på et højt fagligt niveau.

Vi har opbygget en retssagsenhed, som hører til i et af arbejdsskadekontorerne. De juridiske fuldmægtige, som arbejder i retssagsenheden, behandler også de almindelige klagesager på arbejdsskadeområdet. På den måde er de hele tiden fagligt opdateret og ajour med den nyeste praksis på arbejdsskadeområdet. Samtidig følger det af retsplejelovens § 260, stk. 3, nr. 4, at vi ikke kan ansætte fuldmægtige alene med det formål at møde i retten.

Retssagsenheden består pt. af 13 jurister, som har blandede arbejdserfaringer. Fire er tidligere advokater, to er i gang med advokatuddannelsen, to har erfaring fra anklagemyndigheden og næsten alle har tidligere (langvarig) erfaring med arbejdet med arbejdsskadesager.

Alle administrative opgaver i Ankestyrelsen varetages af vores administrationsafdeling, som ligger i Aalborg. Vi har et team af retssagssekretærer, som løser en del opgaver for os, og nogle administrative opgaver løser rettergangsfuldmægtige selv. Vi arbejder løbende med, hvordan sekretæropgaverne i forbindelse med retssagerne løses bedst muligt, når sekretærerne er i Aalborg og  vores rettergangsfuldmægtige er på vores kontor i København.

Efter en ændring af retsplejeloven, der trådte i kraft den 12. april 2019, kan Ankestyrelsen nu tilkendes sagsomkostninger, når vi frifindes i en retssag. Sagsomkostningerne fastsættes - ligesom det i dag er tilfældet for udgifter til advokatbistand - efter standardiserede takster. Det har stor betydning for vores mulighed for at få sagsområdet til at balancere økonomisk.

Lovændringen har desuden stillet alle sagsøgere ens i forhold til spørgsmålet om sagsomkostninger. Før lovændringen afhang spørgsmålet om sagsomkostninger af, om den statslige myndighed lod sig repræsentere ved en advokat (hvorved modparten kan blive pålagt at betale sagsomkostninger) eller ved egne ansatte (hvorved modparten ikke kunne blive pålagt at betale sagsomkostninger). Med lovændringen er denne ulighed fjernet.

Statistik

Fordeling af stævninger siden 1. januar 2018:

År

Hjemtagne stævninger

Oversendt til Kammeradvokaten

I alt

2018

79

133

212

2019

156

103

259

2020 (pr. 25/2)

30

17

47

 Pr. 1. marts 2020 er der ca. 600 verserende retssager på arbejdsskadeområdet. Processen i en retssag på arbejdsskadeområdet kan være lang og strække sig over flere år. Det skyldes, at en stor del af sagerne drejer sig om medicinske tvister, og derfor skal de forelægges Retslægerådet. Derfor er det kun få af de sager, som vi startede med at hjemtage fra 1. januar 2018, der er endeligt afgjort.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring