Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankestyrelsens principmeddelelse 42-22 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse - overgangsydelse - sanktioner - sygemelding - sygdomsperiode

Principmeddelelsen fastslår, at hvis en borger ikke sygemelder sig til jobcentret, når borger udebliver fra et tilbud på grund af sygdom, skal der ske nedsættelse af borgers hjælp til forsørgelse. Principmeddelelsen fastslår også, at en borger kun kan sanktioneres for ikke at meddele sygdom til jobcenteret.

Der er ikke hjemmel til at sanktionere en borger for ikke at sygemelde sig til tilbudsstedet. Kommunen kan fastsætte konkrete retningslinjer for, hvordan borger skal sygemelde sig, for eksempel hvilket telefonnummer borger skal ringe til og på hvilket tidspunkt. Hvis borger ikke sygemelder sig til jobcenteret på den af kommunen angivne måde, kan kommunen pålægge borger en sanktion for mangelfuld sygemelding.

Kommunens retningslinjer om sygemelding skal være fastsat inden for lovens rammer. Principmeddelelsen ændrer Ankestyrelsens praksis i forhold til, hvem borger er forpligtet til at sygemelde sig til, hvis borger udebliver fra et tilbud på grund af sygdom.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 43-22 om merudgifter - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - behandlingsmuligheder - medicin - støttetiltag - flere lidelser - diagnose

Principmeddelelsen præciserer, hvornår forældre til et barn med nedsat funktionsevne er omfattet af personkredsen for dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, når der er mulighed for, at medicinsk behandling og/eller støttetiltag kan afhjælpe følgerne af barnets funktionsnedsættelse eller lidelse inden for kortere tid.

Retten til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk og langvarig lidelse. Hvis der er udsigt til, at medicinsk behandling og/eller støttetiltag inden for kortere tid kan afhjælpe følgerne af barnets funktionsnedsættelse eller lidelse, kan det begrunde, at funktionsnedsættelsen ikke er betydelig, eller at lidelsen ikke er indgribende.

Principmeddelelsen har til formål at uddybe den skønsmæssige vurdering, som kommunerne skal foretage, når de vurderer, om medicinsk behandling og/eller støttetiltag kan afhjælpe følgerne af barnets funktionsnedsættelse eller lidelse inden for kortere tid.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 44-22 om reelt enlig - fælles husførelse - ægteskabslignende forhold - ydelsesmodtagers fordele - købt bolig sammen - sammenblandet økonomi - børnetilskud - pension

Når myndigheden skal vurdere, om en ydelsesmodtager indgår i et ægteskabslignende forhold (samlevende), så ydelsesmodtageren ikke længere skal betragtes som enlig, skal myndigheden foretage en konkret, samlet vurdering af sagens oplysninger om økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder praktiske og personlige forhold.

Principmeddelelsen fastslår, at det er en betingelse for at blive betragtet for samlevende, at man som ydelsesmodtager opnår fordele ved relationen til den anden person. Fordelene kan være økonomiske og/eller ikke-økonomiske. Fordelene skal samlet set have et omfang, der kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende har.

Køber ydelsesmodtageren en bolig sammen med en anden, kan det indikere, at ydelsesmodtageren herved opnår økonomiske fordele, selvom det kun er ydelsesmodtageren, der skal bo i boligen. Et fælles eje af en ejendom er dog ikke i sig selv nok til at fastslå fælles husførelse.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 45-22 om arbejdsskade - godtgørelse for varigt mén - psykiske symptomer efter fysiske skader - årsagssammenhæng - formodningsregel

Principmeddelelse 45-22 handler om arbejdsskadesager om varigt mén, hvor tilskadekomne har pådraget sig en fysisk skade, der er anerkendt som en arbejdsskade, og efterfølgende får psykiske symptomer.

Udgangspunktet er, at tilskadekomnes samlede varige mén er en følge af den anerkendte arbejdsskade, medmindre oplysninger i sagen godtgør, at hele eller dele af det varige mén med overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end arbejdsskaden. Det er arbejdsskademyndigheden, der har bevisbyrden for, at hele eller dele af det varige mén skyldes andre forhold en arbejdsskaden. Denne formodningsregel gælder, selvom der alene er anerkendt en fysisk personskade som en arbejdsskade.

Principmeddelelsen oplister en række elementer, som indgår i vurderingen af, om de senere opståede psykiske symptomer med overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end arbejdsskaden.

Det kan eksempelvis ikke tillægges betydning, at de psykiske symptomer ikke er anerkendt som en del af arbejdsskaden.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 46-22 om hjælpemidler - keratokonus - kontaktlinser - aflastningsbriller - briller

Principmeddelelsen fastslår, at hvis en borger har øjenlidelsen keratokonus, kan der være grundlag for at yde støtte til briller. Følgerne af keratokonus er fx nedsat syn, men der er ikke tale om en sædvanlig optisk synsfejl som fx almindelige bygningsfejl, da det nedsatte syn skyldes ansøgerens keratokonus.

Selvom hårde kontaktlinser giver folk med keratokonus et bedre syn end briller, vil en kontaktlinsebruger uanset have behov for briller. Der kan dog kun ydes støtte til briller, hvis brillerne afhjælper følgerne af ansøgerens keratokonus - fx det nedsatte syn.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 47-22 om botilbud - opsigelse - serviceloven

Når en kommune placerer en borger på et konkret botilbud, sker det efter en afgørelse truffet af kommunen over for borgeren og efter en aftale mellem kommunen og botilbuddet om placeringen af borgeren.

Botilbuddet kan opsige aftalen med kommunen. Principmeddelelsen fastslår, at kommunen i det tilfælde kan udvisitere borger fra botilbuddet. Kommunen skal sikre sig, at borgeren får den nødvendige hjælp, herunder ved visitering til et nyt botilbud.

I visse tilfælde kan borgeren ikke selv give samtykke til at flytte ind på et nyt botilbud.  I sådanne tilfælde skal borgeren flyttes efter servicelovens særlige regler om flytning uden samtykke.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 48-22 om fleksløntilskud

Principmeddelelsen er en præcisering af principmeddelelse 16-18 for så vidt angår spørgsmålet om efterregulering. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i principmeddelelsen fastslået, at der kan ske efterregulering i fleksløntilskuddet i den situation, hvor en fleksjobansat ændrer arbejdstid. Det vil sige enten går op eller ned i arbejdstid fast fremover. For at en kommune kan foretage efterregulering i en borgers fleksløntilskud kræver det fortsat, at der er hjemmel til det i reglerne.

Principmeddelelse 48-22 præciserer, at de hovedgrupper, der fremgår af principmeddelelsen, ikke er en udtømmende liste.

For så vidt angår principmeddelelsens øvrige emner – tilbagebetaling, sagsoplysning, lønloft, fuldtidsløn og forældelse – er der tale om en genudgivelse af principmeddelelse 16-18.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 49-22 om samliv - efterregulering - forældelse - konnekse krav

Principmeddelelsen handler om, hvornår forældelsesfristen skal regnes fra, når der er tale om et krav som følge af ændringer i de personlige forhold. Det vil sige, at pensionisten er blevet samlevende eller enlig. Kravene er udskudt til den årlige efterregulering af pension, som sker, når årsopgørelsen foreligger.

Selvom efterreguleringen ikke er forældet, kan krav som følge af ændringer i de personlige forhold godt være forældet. Principmeddelelsens anden del handler om, at krav på tilbagebetaling/efterbetaling af pension pga. ændringer i en pensionists samlivsforhold og krav tilbagebetaling/efterbetaling af pension pga. ændringer i en pensionists indkomstforhold kan anses for at udspringe af samme retsforhold.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 50-22 om efterregulering af pension og boligstøtte - forældelse - opkrævning - henstand - erkendelse af gæld

Principmeddelelsen handler om, hvornår forældelsesfristen regnes fra i sager om efterregulering af pension og boligstøtte, og hvornår et krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension og boligstøtte som følge af efterregulering kan anses for forældet i forbindelse med Udbetaling Danmarks opkrævning af kravet.

Principmeddelelsen kommer også ind på, hvornår forældelsen er suspenderet, og endelig afbrudt (udskudt), og hvilken betydning det har for vurderingen af forældelse, at der er tale om et krav rettet mod en borger, som Udbetaling Danmark kan vælge at rette kravet mod i stedet for boligstøtte-modtager.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens principmeddelelse 51-22 om sygedagpenge - flytning - opholdskommune - udbetalingsforpligtelse - fortsat udbetaling - stedlig kompetence

Principmeddelelsen fastslår, at når en borger i en sygedagpengesag flytter til en anden kommune, så overgår forpligtelsen til at udbetale ydelsen til den nye opholdskommune på det tidspunkt, hvor borgeren flytter. Selve flytningen har ikke betydning for retten til ydelsen.

Den nye opholdskommune skal træffe afgørelse om ophør af retten til sygedagpenge, hvis kommunen vurderer, at borgeren ikke længere opfylder betingelserne for at modtage ydelsen. Det samme gælder, hvis borgerens arbejdsgiver modtager sygedagpengerefusion. Det afgøres efter reglerne i retssikkerhedsloven, hvilken kommune der er borgerens aktuelle opholdskommune.

Læs hele principmeddelelsen 

Sidst opdateret 10.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring