Gå til indhold

Ny principmeddelelse fra Ankestyrelsen

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelse.

Ankestyrelsens principmeddelelse 3-23 om opkrævning - inddrivelse - tilbagebetaling - modregning - betalingsevne - Ankestyrelsens kompetence - konkret skøn - prøvelse af skøn

Principmeddelelsen fastslår, at Udbetaling Danmark skal foretage en konkret vurdering af borgers betalingsevne for at kunne fastsætte, hvor stort et beløb der i det enkelte tilfælde kan fradrages (modregnes) for om måneden i pensionsudbetalinger ved tilbagebetaling af pension.

Ved en betalingsevnevurdering skal der foretages en konkret og individuel vurdering af, hvor stort et beløb der kan ske fradrag for om måneden, uden at borger kommer til at mangle det nødvendige til eget og eventuelt familiens underhold (modregningsbeløbets størrelse).

Vurderingen af borgers betalingsevne beror på et skøn og foretages ud fra de økonomiske forhold i det enkelte tilfælde. Ankestyrelsen efterprøver, om Udbetaling Danmarks skønsmæssige fastsættelse af det beløb, der skal ske fradrag for (betalingsevnevurderingen), ligger inden for de retlige rammer for udøvelsen af dette skøn.

Det betyder, at Ankestyrelsen vurderer retlige spørgsmål, herunder om sagen er tilstrækkelig oplyst, og om alle relevante kriterier er inddraget.

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 23.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring