Gå til indhold

Ankestyrelsen kasserer principmeddelelse 35-20

Retten i Horsens har for nyligt afsagt dom i den sag, som indgår i Ankestyrelsen principmeddelelse 35-20. Ankestyrelsens afgørelse, om at tilskadekomne skulle tilbagebetale ydelser efter loven, blev tilsidesat af byretten. Ankestyrelsen har besluttet ikke at anke dommen. Som konsekvens heraf kasserer Ankestyrelsen principmeddelelse 35-20.

Principmeddelelse 35-20 handler om tilbagebetaling som følge af, at tilskadekomne mod bedre vidende har givet urigtige oplysninger, som har ført til en forkert afgørelse om ydelser efter loven.

I den konkrete sag havde tilskadekomne oplyst, at dennes ryggener skyldtes en skade sket på arbejde i november 2007. Ulykken blev anmeldt i 2010. I 2011 gav arbejdsskademyndighederne dispensation fra anmeldelsesfristen og anerkendte en arbejdsskade. Tilskadekomne blev senere tilkendt godtgørelse for varigt mén og løbende erstatning for tab af erhvervsevne.

I 2017 genoptog arbejdsskademyndighederne anerkendelsesspørgsmålet på ulovbestemt grundlag, ophævede den tidligere afgørelse og traf en ny afgørelse om afslag på dispensation fra anmeldelsesfristen.

I forhold til spørgsmålet om tilbagebetaling af de udbetalte ydelser vurderede Ankestyrelsen, at tilskadekomne mod bedre vidende havde givet urigtige oplysninger.

Ankestyrelsen lagde særligt vægt på, at det af journalen fra egen læge fremgik, at skaden var sket hjemme ved et løft under ombygning, og at det af kiropraktorjournalen fremgik, at skaden var sket tre dage tidligere, hvilket var en lørdag.

De urigtige oplysninger om årsagen til skaden havde ført til en forkert afgørelse og dermed udbetaling af ydelser, som tilskadekomne ikke havde ret til. Tilskadekomne skulle derfor tilbagebetale de udbetalte ydelser.

Byrettens afgørelse

Retten i Horsens nåede frem til, at tilskadekomne ikke havde løftet bevisbyrden for, at denne havde været udsat for en arbejdsskade i november 2007. Byretten tiltrådte dermed Ankestyrelsens afgørelse om afslag på dispensation af anmeldelsesfristen.

Byretten tilsidesatte imidlertid Ankestyrelsens afgørelse om tilbagebetaling.

Byretten fandt ud fra en samlet vurdering af oplysningerne om skaden sammenholdt med de forklaringer, der blev afgivet under retssagen, at Ankestyrelsen ikke havde løftet bevisbyrden for, at tilskadekomne mod bedre vidende havde afgivet urigtige oplysninger om, at dennes ryggener skyldtes en skade sket på arbejdet.

Principmeddelelse 35-20 kasseres

Ankestyrelsen har besluttet ikke at anke dommen. Som konsekvens heraf kasserer Ankestyrelsen principmeddelelse 35-20. 

Retten i Horsens har tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse om tilbagebetaling i den konkrete sag. Ankestyrelsen vurderer, at dommen er et udtryk for en konkret vurdering af den pådømte sag og ikke en tilsidesættelse af de principper om konkret bevisafvejning, der fremgår af principmeddelelsen.

Andre sager, der er afgjort med henvisning til de principper, som fremgår af principmeddelelsen, vil derfor ikke kunne genoptages på baggrund af dommen.

Ankestyrelsen vil forsøge at finde en egnet klagesag, der kan danne baggrund for en ny principmeddelelse om vurdering af tilbagebetalingskravet, når urigtige oplysninger, der er afgivet mod bedre vidende, har ført til en forkert afgørelse om ydelser efter loven.

Sidst opdateret 12.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring