Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Principmeddelelse 36-22 om forbrugsgode - sædvanligt indbo

Der kan efter reglerne i serviceloven og hjælpemiddelbekendtgørelsen ydes støtte til ”forbrugsgoder”.

Der kan dog ikke ydes støtte til ”forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo. Principmeddelelsen opstiller kriterier, som kan inddrages ved vurderingen af, om et produkt må anses for værende et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo.

Ved vurderingen af, om et produkt må anses som værende et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo, kan følgende kriterier inddrages:

• den almindelige samfundsudvikling,
• leve- og forbrugsvaner, herunder generel levestandard,
• den teknologiske udvikling,
• produktets funktionalitet,
• produktets pris,
• om produktet forhandles til forbrugere, udbuddet af det enkelte forbrugsgode, herunder om det forhandles bredt over hele landet, og
• om det kan fås i forskellige farver og størrelser.

De oplistede kriterier er ikke udtømmende.

Principmeddelelsen er offentliggjort på baggrund af ni konkrete sager, hvor vi vurderede at elevationssenge, støjreducerende høretelefoner, robotgulvvasker, dynamostol og en tung dyne er forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.

Ankestyrelsen vurderede også, at handsker og sokker med batterivarme, formstøbte ørepropper og en ståstøttestol med hjul og fodring er forbrugsgoder, der ikke indgår i sædvanligt indbo.

Principmeddelelsen har til formål at uddybe den skønsmæssige vurdering, som kommunerne skal foretage, når de vurderer om et ansøgt produkt er et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo eller ej.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 37-22 om kompetence - hyppighed - delvist afbrudt samvær - børn og unge-udvalget - anbragt barn
Det er kommunen, der træffer afgørelse om samvær mellem et anbragt barn og dets familie og netværk. Det gælder dog ikke, hvis det af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling er nødvendigt at træffe afgørelse om overvåget samvær eller afbrydelse af samvær eller kontakt. I disse tilfælde er det børn og unge-udvalget, der træffer afgørelsen.

En afgørelse om, at der skal være samvær mindre end én gang om måneden, sidestilles med en afgørelse om afbrydelse af samværet, og skal træffes af børn og unge-udvalget.

Når børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, at der skal være samvær mindre end én gang om måneden, skal børn og unge-udvalget samtidigt træffe afgørelse om, hvor ofte der skal være samvær.

Principmeddelelsen fastslår, at en afgørelse om samvær mindre end én gang om måneden er en så indgribende afgørelse, at kompetencen til at træffe afgørelse herom ligger hos børn og unge-udvalget, herunder også afgørelsen om hvor ofte der skal være samvær.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 38-22 om arbejdsskade - varigt mén - tab af særlige færdigheder - fravigelse af méntabellen - daglige livsførelse
Principmeddelelsen belyser, hvilke elementer der kan indgå i vurderingen af, om den tilskadekomne har ret til tillæg til et varigt mén som følge af tab af særlige færdigheder.

Principmeddelelsen fastslår desuden, at der efter en konkret vurdering kan gives tillæg til det varige mén, selvom evnen til at anvende den særlige færdighed ikke er ophørt, men er blevet væsentligt forringet.

Udgangspunktet i den vejledende mén-tabel er, at ulemperne ved en skade vurderes stort set ens, uanset erhverv, alder, køn, indtægt med videre, da ulempen ved en bestemt skade grundlæggende anses for at være den samme for forskellige mennesker.

Der er mulighed for at fravige mén-tabellen i særlige tilfælde, hvor skaden har medført ganske specielle ulemper i den personlige livsførelse som følge af, at tilskadekomne har lidt et tab af en særlig færdighed.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 39-22 om seniorpension - betydningen af aktuel beskæftigelse
For at få tilkendt seniorpension er det bl.a. en betingelse, at borgerens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job.

Principmeddelelsen fastslår, at det ikke er udelukket at få tilkendt seniorpension, selvom borgeren er i aktuel beskæftigelse over 15 timer om ugen, når ansøgningen om seniorpension behandles.

Når borgeren er i aktuel beskæftigelse over 15 timer om ugen, er der dog en formodning for, at borgerens arbejdsevne ikke er nedsat til højst 15 timer om ugen.

Seniorpensionsenheden skal imidlertid forholde sig til oplysninger i sagen, der taler imod denne formodning. Det kan være oplysninger om timetal, sygefravær, nedgang i arbejdstid, ændring af arbejdsopgaver, særlige hensyn eller andet.

Seniorpensionsenheden skal på baggrund af de oplysninger og de helbredsmæssige oplysninger foretage en konkret helhedsvurdering af, om arbejdsevnen er nedsat til højst 15 timer om ugen, selvom borgeren er ansat i et job over 15 timer om ugen.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 40-22 om arbejdsskade - arbejdets forhold - hjemmearbejde
Sker der en arbejdsskade, mens tilskadekomne udfører sit arbejde hjemmefra, er tilskadekomne som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dette gælder, uanset hvorfra i hjemmet arbejdet blev udført, da skaden skete.

Udgangspunktet gælder dog ikke, hvis arbejdsgiver har stillet tydelige betingelser om, hvordan arbejdet i hjemmet skal udføres, og tilskadekomne ikke overholder disse betingelser på skadestidspunktet.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 41-22 om boligindretning - flytning til ny bolig - bevilget boligindretning - ny ansøgning

Vi har i principmeddelelsen 41-22 fastslået, at når en borger, som har fået bevilget en boligindretning, flytter til en ny bolig, skal kommunen behandle spørgsmålet om hjælp som en ny ansøgning om boligindretning.

Kommunen kan ikke kræve, at borgeren selv flytter den bevilgede boligindretning og betaler for dette. Der er dog ikke noget til hinder for, at kommunen, når borger ønsker det, bevilger hjælpen til boligindretning ved at flytte den allerede bevilgede boligindretning fra den tidligere bolig til den nye bolig. Det forudsætter dog, at det er muligt og i øvrigt tilgodeser borgerens behov for boligindretning.

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 06.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring