Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Principmeddelelse 30-22 om adoption - adoption uden samtykke - varigt nedsat forældreevne - prognosevurdering - dokumentationskrav - førstegangsforældre

Principmeddelelsen fastslår, at ved adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9, stk. 3, skal der foretages en psykologfaglig vurdering af forældrenes forældrekompetencer og en vurdering af deres udviklingspotentiale (prognosevurdering).

Ved vurderingen af, om det er sandsynliggjort, at forældreevnen er varigt nedsat, skal alle relevante og opdaterede oplysninger om forældrenes liv og forhold inddrages til belysning af forældreevnen og udviklingspotentiale. Der skal herunder også inddrages oplysninger om behandling og støtteforanstaltninger. Har forældrene andre børn, vil deres trivsel og kontakt med forældrene indgår i vurderingen af forældreevnen. Har forældrene ikke andre børn, og er barnet anbragt i tæt tilknytning til fødslen, stilles der større krav til de faglige vurderinger af forældreevnen.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 31-22 om anbringelse - overgreb - medicinering/psykofarmaka

Principmeddelelsen belyser Ankestyrelsens praksis om, hvornår der er tale om et overgreb i anbringelsessager. Overgreb er først og fremmest handlinger, der er omfattet af straffelovens bestemmelser om vold og sædelighedsforbrydelser. Begrebet overgreb er dog ikke indsnævret til disse handlinger i forarbejderne til loven, da der også kan indgå handlinger, der indeholder en dyb krænkelse af offerets integritet. I den konkrete sag erkender mor, at hun medicinerer barnet med psykofarmaka uden forudgående lægelig konsultation. 

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 33-22 om arbejdsskade - anerkendelse - ulykke - psykisk skade - PTSD - bevisvurdering

I principmeddelelse 33-22 fastslår Ankestyrelsen, at det efter en samlet bevisafvejning er muligt at anerkende PTSD som en ulykke, selvom de første symptomer på PTSD ikke er lægeligt dokumenteret inden for seks måneder efter hændelsen, og selvom diagnosen PTSD ikke er fuldt ud til stede inden for få år. Ved denne vurdering skal der tages udgangspunkt i de tidsmæssige kriterier, som anvendes ved forelæggelse af sager om PTSD for Erhvervssygdomsudvalget.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 34-22 om indtægtsgrundlag - selvstændig virksomhed - beregning - folkepension - genvundne afskrivninger - hævet opsparet overskud

Principmeddelelsen fastslår, hvordan indtægt fra egen virksomhed skal indgå i beregningen af folkepensionen, når virksomhedsindtægten både er oppebåret af en aktiv og en passiv deltagelse i driften af virksomheden. Aktiv deltagelse i virksomheden sidestilles med personligt arbejde. Der gælder særlige indtægtsfradrag for indtægt ved personligt arbejde.

Virksomhedsindtægt, der beskattes som personlig indkomst efter personskattelovens § 3, stk. 1, skal indgå i beregningen af folkepensionen. Personskattelovens § 3, stk. 1, omfatter både aktiv og passiv indkomst.

Principmeddelelsen konkluderer derfor, at når virksomhedsindtægten både knytter sig til en aktiv og en passiv deltagelse i driften af virksomheden, skal der foretages en konkret vurdering af, om pensionisten samlet set tager aktiv del i driften af virksomheden i et sådan omfang, at den samlede virksomhedsindtægt kan sidestilles med indtægt ved personligt arbejde.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 35-22 om kontanthjælp – uddannelseshjælp – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse- overgangsydelse - tilbagebetaling – dobbeltforsørgelse - modregning

Hvis en borger, der har fået udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse, senere skal have udbetalt en anden offentlig forsørgelsesydelse for samme periode, kan kommunen træffe afgørelse om tilbagebetaling af den allerede udbetalte ydelse efter reglerne om dobbeltforsørgelse.

Hvis kommunen træffer afgørelse om tilbagebetaling af den allerede udbetalte hjælp, skal kommunen modregne den forsørgelsesydelse, som borgeren har til gode i den ydelse, der allerede er udbetalt, inden kommunen opgør tilbagebetalingskravet. Modregningen skal ske med brutto-beløbene for begge ydelser.

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 29.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring