Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Principmeddelelse 17-22 om magtanvendelse - optagelse i særligt botilbud - egnet botilbud - flytning

Hvis en borger, der ikke kan eller vil give samtykke hertil, skal flyttes til et længerevarende botilbud, skal en række strenge betingelser herfor være opfyldt efter servicelovens § 129, stk. 1.

I ”ganske særlige tilfælde” kan der ske flytning, hvis disse betingelser ikke er opfyldt. Det gælder, hvis ”det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende”, jf. servicelovens § 129, stk. 2.

Principmeddelelsen handler om, hvornår undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse.

Principmeddelelsen fastslår, at flytning i visse situationer kan ske, selvom borgerens kontakt til sine pårørende ikke forbedres eller hindres forringet ved flytningen. Der er tale om en ændring af praksis. Videre behandler principmeddelelsen, hvornår det kan vurderes, at en flytning kan forbedre eller bevare tilknytning til pårørende.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 18-22 om enkeltydelser - uudnyttet opsparingsmulighed – boligløs - flytning - depositum - boligmæssig forbedring

Principmeddelelsen er en omskrivning af principmeddelelse 27-15. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt i forhold til den tidligere udmeldte praksis om betingelserne for, hvornår der kan bevilges hjælp til flytteudgifter.

Principmeddelelsen fastslår, at der kan ikke gives afslag på hjælp til flytning alene med den begrundelse, at ansøgeren har haft mulighed for at spare op til udgiften. Kommunen skal vurdere ansøgningen på baggrund af ansøgerens økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet.

Der kan heller ikke gives afslag alene med den begrundelse, at ansøger selv er skyld i at være uden bolig.

At ansøger er boligløs betyder ikke nødvendigvis, at ansøger har ret til hjælp til at flytte ind i den ansøgte bolig. Kommunen kan henvise til andre løsninger på boligproblemet, som efter en konkret vurdering kan anses for passende.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 19-22 om flytteudgifter - indbo - udgiftens størrelse - brugte ting - enkeltudgifter

Principmeddelelsen fastslår, at ansøgninger om hjælp til flytteudgifter skal behandles efter aktivlovens § 85. Kommunen skal først behandle ansøgninger om hjælp til flytteudgifter efter aktivlovens § 85, stk. 1, og derefter efter aktivlovens § 85, stk. 2.

Udgiften til køb af indbo er ikke en flytteudgift, selvom behovet for køb af nyt indbo opstår i forbindelse med en flytning. 

Ansøgninger om hjælp til køb af indbo, skal derfor ikke behandles efter aktivlovens § 85, men efter aktivlovens § 81. 

Kommunen kan henvise borgeren til at købe nødvendigt indbo i andre butikker eller i genbrugsbutikker, hvor det ansøgte indbo kan købes billigere. Når kommunen henviser borgeren til billigere genstande, skal kommunen konkret henvise til, hvor genstandene kan købes, og hvad de kan købes for.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 20-22 om hjælpemiddel - kompressionsstrømper - afgrænsning – behandlingsredskab

Principmeddelelsen fastslår, at ansøgning om kompressionsstrømper som et hjælpemiddel skal behandles efter betingelserne for bevilling af hjælpemidler i servicelovens § 112.

Pkt. 99 i Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder indeholder nogle vejledende indikationer for, hvornår der eventuelt vil kunne være grundlag for bevilling af kompressionsstrømper som hjælpemiddel.

Myndighederne kan ikke afslå bevilling af kompressionsstrømper alene med den begrundelse, at indikation for at skulle bruge kompressionsstrømper ikke er omtalt i vejledningen.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 21-22 om vejledning - sanktioner - kontanthjælp - uddannelseshjælp - overgangsydelse - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Kommunen skal efter reglerne i aktivloven vejlede borger om alle rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner senest ved første jobsamtale og derefter minimum hvert halve år.

En manglende eller utilstrækkelig vejledning af borger betyder, at kommunen ikke kan sanktionere i form af fradrag i borgers hjælp til forsørgelse uanset årsagen til den manglende vejledning.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 22-22 om kontanthjælp - boligudgifter - afsoning - varetægtsfængsling - faktiske indtægter - indsat

Principmeddelelsen fastslår, at når en kommune skal vurdere, om en indsat har ret til hjælp til dækning af løbende boligudgifter, er det som hovedregel den indsattes faktiske indtægter udbetalt i måneden før, der skal indgå i beregningen af hjælpen til dækning af boligudgifterne i måneden efter.

Der skal derfor under afsoningen ske en ny beregning hver måned på baggrund af de faktiske indtægter.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 23-22 om sygedagpenge - beskæftigelseskrav - flere arbejdsforhold - lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende

Principmeddelelsen fastslår, at når en sygemeldt borger er lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende på samme tid, skal der ved vurderingen af, om borgeren opfylder beskæftigelseskravet, tages udgangspunkt i hvert arbejdsforhold for sig. Timerne for hvert arbejdsforhold kan ikke lægges sammen.

Beskæftigelseskravet skal således være opfyldt i begge arbejdsforhold for, at der både kan beregnes sygedagpenge af lønindtægten og arbejdsfortjenesten ved virksomheden. Er beskæftigelseskravet kun opfyldt i det ene arbejdsforhold, er der kun ret til sygedagpenge i dette arbejdsforhold.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 24-22 om sygedagpenge - mindst 4 timers fravær - fleksjob

Principmeddelelsen fastslår, at der skal tages udgangspunkt i den reelle arbejdstid, når det skal vurderes, om en sygemeldt fleksjobansat på gammel ordning har mindst fire timers fravær om ugen. Den reelle arbejdstid er det tidsrum, som lønmodtageren reelt skal arbejde i henhold til fleksjobaftalen med arbejdsgiver.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 25-22 om merudgifter - udmåling - bolig - håndsrækninger

Principmeddelelsen samler offentliggjort praksis om udmåling af merudgifter til bolig, herunder håndsrækninger ved vedligeholdelse mv. 

Meddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse.

Principmeddelelsen er en sammenskrivning af principmeddelelserne C-37-04, C-15-05, C-53-05, C-9-07, C-19-07, C-34-07, 130-10, 84-13, 122-13, 110-15 og 28-16. Principmeddelelsen indeholder ikke noget nyt.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 26-22 om børnetilskud - enlig forsørger - gift - faktisk adskilt - uoverensstemmelse - CPR

Principmeddelelsen fastslår, at man som gift kun kan betragtes som enlig forsørger, hvis man lever adskilt fra sin ægtefælle på grund af separation og/eller uoverensstemmelse.

Der foretages en samlet vurdering af, om adskillelsen skyldes indbyrdes uoverensstemmelse, hvor der bl.a. lægges vægt på borgers forklaring om årsagen til adskillelsen, og hvordan ægtefællerne har indrettet sig efter samlivsophævelsen.

Ved vurderingen af, om borger er gift, tages der udgangspunkt i oplysningerne om civilstand i CPR. Der vil dog kunne være tilfælde, hvor borger skal betragtes som gift, selv om det ikke er registreret i CPR, fx hvor ægteskabet er indgået i udlandet.

I disse tilfælde må det på baggrund af sagens oplysninger konkret vurderes, om ægteskabet ville kunne anerkendes efter dansk ret.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 27-22 om boligstøtte - genberegning - periodisering - fordeling af indkomst

Principmeddelelsen fastslår, at en registreret indkomst som hovedregel indgår i opgørelsen af husstandsindkomsten i den måned, hvor indkomsten er registreret som udbetalt og beskattet i Skattestyrelsens indkomstregister.

Hvis boligstøttemodtageren kommer med oplysninger til de indkomster, som Udbetaling Danmark anvender i forbindelse med genberegningen af den månedlige boligstøtte, skal Udbetaling Danmark foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at periodisere indkomsten til den måned/de måneder, som indkomsten faktisk vedrører.

Det skal konkret vurderes, om den registrerede indkomst giver et retvisende billede af borgerens reelle (løbende) indkomst, eller om der er grundlag for at periodisere indkomsten.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 28-22 om arbejdsskade - arbejdets forhold - arbejdstids begyndelse eller ophør - færden på arbejdsstedet - privat handling

Det er en betingelse for at anerkende en arbejdsskade, at skaden er opstået som følge af arbejdet eller arbejdets forhold.

Principmeddelelsen fastslår, at der er en formodning for, at en skade, der sker på arbejdsstedet, er en følge af arbejdet eller arbejdets forhold. Denne formodning gælder også, hvis en skade sker på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdets påbegyndelse eller afslutning.

Det betyder, at hvis tilskadekomne fx snubler, vælter eller bliver påkørt på arbejdsstedet, vil skaden som udgangspunkt være en følge af arbejdet eller arbejdets forhold. Skader, der sker ved en privat handling, er derimod ikke omfattet af loven.

Arbejdsskademyndighederne skal altid foretage en konkret vurdering af sagens oplysninger med henblik på at vurdere, om den skade, der er sket, er en følge af arbejdet eller arbejdets forhold.

Læs hele principmeddelelsen 

Principmeddelelse 29-22 om forældrebetaling - anbringelse uden for hjemmet - krav til begrundelsen - interne retningslinjer

Forældre til børn, der er anbragt uden for hjemmet, har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets ophold i forhold til deres indkomstgrundlag. Kommunen kan helt eller delvist fritage forældrene for betalingen.

Principmeddelelsen fastslår, at kommunen altid skal begrunde sine afgørelser både i forhold til, hvorfor forældrene ikke kan fritages eller kun delvist kan fritages for betalingen. Hvis kommunen alene delvist nedsætter betalingen, skal kommunen også i afgørelsen begrunde det konkrete omfang af nedsættelsen. Der er tale om en skønsmæssig vurdering, og kommunen skal derfor forklare, hvilke saglige og lovlige hovedhensyn, der har haft afgørende betydning for resultatet.

Kommunen kan fastsætte interne retningslinjer for, hvilke hensyn der har betydning, men de interne retningslinjer må ikke erstatte en konkret vurdering. Kommunen skal altid forholde sig til, om der i den konkrete sag er grundlag for at fravige de interne retningslinjer.

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 10.08.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring