Gå til indhold

Nye principmeddelelser i 2021

Få her en oversigt over de nyeste principmeddelelser fra Ankestyrelsen i 2021.

11-21 om ulovligt skolefravær - standsning af børne- og ungeydelsen - registrering af fravær - undskyldelige omstændigheder - funktionsnedsættelse - sagens oplysning - kompetence - prøvelsesadgang

Når en elev i folkeskolen har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Det er skolelederen, der underretter kommunen, hvis en elev har ulovligt fravær. Skolen skal registrere fraværet i et elektronisk system, som er tilgængeligt for kommunen.

12-21 om tabt arbejdsfortjeneste – beregning – seneste lønindtægt - fleksjob

Ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste tages der udgangspunkt i forælderens seneste lønindtægt inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen skal rådgive forælderen om konsekvenserne ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

13-21 om arbejdsskade – tilbagebetaling – kompetence – privatretlig aftale

Hvis et forsikringsselskab har klaget over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om erstatning og i den forbindelse indgår en aftale med den tilskadekomne om at udbetale en del af erstatningen, som tilskadekomne skal betale tilbage, hvis Ankestyrelsen vurderer, at denne ikke har ret til erstatning, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen ikke kompetence til at træffe afgørelse vedrørende tilbagebetaling. Det skyldes, at der er tale om en privatretlig aftale, som ikke er reguleret i arbejdsskadesikringsloven

14-21 om sygedagpenge – beskæftigelseskrav – orlov uden løn

Retten til sygedagpenge er betinget af, at sygedagpengelovens beskæftigelseskrav er opfyldt. En lønmodtager skal for at opfylde beskæftigelseskravet som udgangspunkt både have en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og i en periode forud for første fraværsdag have haft en tilknytning til arbejdsmarkedet.

15-21 om fradrag og nedsættelse af kontanthjælp - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse - overgangsydelse - uddannelseshjælp - ressourceforløbsydelse samt ledighedsydelse - sanktioner - rådighed - vejledning - gruppevejledning

Efter de vejledningsregler, der er indført i aktivloven pr. 1. januar 2020, skal kommunen vejlede borger generelt i forhold til alle rettigheder og pligter vedrørende rådighed og sanktioner. Vejledningen skal ikke som tidligere rette sig specifikt mod den konkrete aktivitet, som kommunen tilbyder eller indkalder til.

Formålet med vejledningspligten er, at gennemgangen af vejledningen skal være medvirkende til at sikre, at borgeren bedre forstår sine rettigheder og pligter, således at borgerens retssikkerhed sikres.

Sidst opdateret 10.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring